Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

Tytuł:

decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3714
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3714

DECYZJA NR OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 września 2012 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z 22 maja 2012 r. L.dz. EC/OA/571/2012 uzupełnionego pismami z 20 lipca 2012 r., z 8 i 27 sierpnia 2012 r. ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 618-123-34-19 zwanej w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?, postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez do niniejszej decyzji na okres do 30 września 2013 r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła - nr WCC/614/1287/U/3/98/ZJ z 12 listopada 1998 r. wraz ze zmianami oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/919/1287/W/3/2000/RW z 11 sierpnia 2000 r. wraz ze zmianami, 24 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalanie okresu obowiązywania taryfy. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Planowany Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik

12:12:51

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3714

uzasadniony przychód ze sprzedaży ciepła, stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła wytwarzanego w jednostce kogeneracji ustalono zgodnie z § 14 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczych, ponieważ Przedsiębiorstwo w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłączania nowych odbiorców i nie przewiduje rozbudowy sieci ciepłowniczych. Jeśli wystąpi taka potrzeba Przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie. Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji. Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do 30 września 2012 r.) cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z 1 sierpnia 2011 r. nr OPO-4210-27(8)/2011/1287/XII/ED. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu (-) Irena Gruszka

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3714

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3714

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3714

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3714
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1501

  decyzja nr OKR-4210-42(11)/2009/104/VIII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2893

  decyzja nr OKR-4210-80(4)/2010/1334/IXA/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1869

  decyzja nr OKR-4210-69(8)/2009/673/VI/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Federal - Mogul Gorzyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1216

  decyzja nr OKR-4210-21(10)/2009/1274/IX/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła (Elektrownia "Stalowa Wola" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.1814

  decyzja nr OKR-4210-25(13)/2011/1155/VII/EŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3712

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3711

  uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3710

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3709

  uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek obejmującego obszar ? Etap III plan pn. ?Osiedle Uniejowskie?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.