Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3715

Tytuł:

uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Powiatu Wągrowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3715
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3715

UCHWAŁA NR XX/156/2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 13 ust. 1, art. 25a, art. 37 ust. 4 i art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: Rozdział 1. Powiatowy zasób nieruchomości § 1. Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Rozdział 2. Przepisy ogólne § 2. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego oraz ich oddawania w dzierżawę lub najem, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zawierania przez strony kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2. Nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania dokonuje Zarząd Powiatu, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 3. Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozdział 3. Zasady nabywania nieruchomości § 3. Nieruchomości mogą być nabywane w celu: 1) realizacji potrzeb inwestycyjnych i zadań własnych Powiatu, 2) prowadzenia racjonalnej gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, 3) uregulowania stanów prawnych nieruchomości zajętych przez Powiat. § 4. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze negocjacji ze zbywcą, cena nabycia nie może odbiegać od średnich cen wolnorynkowych o więcej niż 20%. § 5. Koszty związane z nabywaniem nieruchomości nie mogą przekroczyć kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej.

14:06:37

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3715

§ 6. Uprzedniej zgody Rady Powiatu Wągrowieckiego wymaga: 1) odpłatne nabycie nieruchomości o cenie transakcji przekraczającej równowartość 100.000,00 zł 2) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, którego cena transakcji przekracza równowartość 100.000,00 zł 3) odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z nabyciem budynków lub części takich budynków stanowiących odrębny przedmiot własności, jeśli łączna cena transakcji tych praw przekracza równowartość 100.000,00 zł. 4) nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką. Rozdział 4. Zasady zbywania nieruchomości § 7. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze: 1) sprzedaży, 2) oddania w użytkowanie wieczyste, 3) darowizny, 4) zamiany. § 8. Do zbycia przeznacza się nieruchomości znajdujące się w powiatowym zasobie nieruchomości: 1) które są zbędne dla rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań własnych lub zleconych, 2) których zbycie rokuje lepsze wykorzystanie gospodarcze i osiągnięcie wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty. Rozdział 5. Zasady wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości § 9. Nieruchomość może być wydzierżawiona lub wynajęta na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione. § 10. Okres dzierżawy lub najmu określa Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę w szczególności: 1) przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości, 2) konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do korzystania z nieruchomości, 3) przydatność i korzyść społeczną wynikającą z wydzierżawienia lub wynajmu § 11. Zawarcie umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony do lat 3 nie wymaga zgody Rady Powiatu. § 12. Zawarcie umów dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawarcie przez strony, po umowie zawartej na okres do 3 lat, kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymaga zgody Rady Powiatu. § 13. Zasady naliczania stawek czynszu najmu i dzierżawy określi Zarząd Powiatu w drodze odrębnej uchwały. § 14. W przypadku ustalenia czynszu najmu i dzierżawy w drodze przetargu, stawka określona na podstawie zasad, o których mowa w § 14 jest stawką wywoławczą. Rozdział 6. Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym powiatu § 15. W przypadku przekazywania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, warunki korzystania z nieruchomości ustala Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. § 16. 1. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia na rzecz innych podmiotów, w drodze umowy zawartej przez dyrektora jednostki, na okres nie dłuższy niż czas, na który ustanowiony został trwały zarząd.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3715

2. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić Zarząd Powiatu o fakcie oraz warunkach umowy, o której mowa w ust. poprzedzającym. Umowa zawierana na okres powyżej trzech lat wymaga wcześniejszej zgody Zarządu Powiatu. 3. Zawarcie przez strony kolejnej umowy dotyczącej tej samej nieruchomości - po upływie okresu zawarcia umowy na czas oznaczony do 3 lat wymaga zgody Zarządu Powiatu. 4. Jednostka organizacyjna, która wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości oddane jej w trwały zarząd, stosuje stawki czynszu najmu i dzierżawy ustalone przez Zarząd Powiatu w uchwale wywołanej na podstawie §13 niniejszej uchwały. 5. Jednostka organizacyjna, która wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości oddane jej w trwały zarząd, do dnia 15 stycznia każdego roku przedłoży Zarządowi Powiatu zestawienie zawartych umów wraz z ich kopiami, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Rozdział 7. Zasady obciążania nieruchomości § 17. 1. Nieruchomości mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. 2. Obciążenie nieruchomości prawem użytkowania, służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 3. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa nieruchomości mogą być obciążane bez wynagrodzenia. 4. Odpłatność za ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu ustalana będzie na podstawie wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego jednorazową opłatę za ustanowienie służebności. 5. Zgody Rady Powiatu wymaga: a) oddanie nieruchomości o wartości powyżej 200.000,00 zł w użytkowanie, b) obciążenie nieruchomości Powiatu hipoteką, c) wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki. Rozdział 8. Postanowienia końcowe § 18. Traci moc Uchwała Nr XIV/74/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości a także ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu (-) Tadeusz Synoracki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2000 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Braniewskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/132/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 grudnia 2008r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.67.1164

  uchwała nr III/19/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego.

 • DZ. URZ. 2010.591.4611

  uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23.09.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu miechowskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3712

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3711

  uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3710

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.