Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3716

Tytuł:

uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Damasławek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3716
Hasła:komunikacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3716

UCHWAŁA NR XXII/149/12 RADY GMINY DAMASŁAWEK z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113 i Nr 217, poz.1281 oraz 2012 r. Nr 149, poz. 887) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13i z 2011 r. Nr 228, poz. 1368), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Damasławek na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Damasławek, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

14:06:26

Przewodniczący Rady Gminy (-) Wojciech Ollek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3716

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3716

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3716

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3716
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2389

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3524

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5712

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3953

  uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3715

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3712

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3711

  uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.