Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3717

Tytuł:

uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Damasławek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3717
Hasła:place zabaw,sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3717

UCHWAŁA NR XXII/150/12 RADY GMINY DAMASŁAWEK z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113 i Nr 217, poz.1281 oraz 2012 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się: 1) Regulamin korzystania z placów zabaw, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Regulamin korzystania z boisk sportowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Regulamin o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damasławek, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damasławek oraz na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na ww. obiekty. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

14:06:16

Przewodniczący Rady Gminy (-) Wojciech Ollek

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3717

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3717
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3138

  uchwała nr Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, parków, boisk sportowych oraz obiektu sportowego "Orlik 2012" w Krobi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3971

  uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2011r. Zmieniająca uchwałę nr LV/558/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz obiektów sportowych ?Orlik 2012?, będących własnością Gminy Kórnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.8265

  uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów udostępniania i korzystania z boisk, boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw położonych na terenie gminy Olszewo-Borki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3729

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z wielofunkcyjnych boisk sportowych będących własnością miasta Luboń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5156

  uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 21 września 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3716

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3715

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3712

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY MIEJSKIEJ  ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.