Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3718

Tytuł:

uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 ? 2016.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska Borku Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3718
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3718

UCHWAŁA NR XXIII/120/2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 ? 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 - 2016. DZIAŁ I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy Borek Wlkp. w poszczególnych latach z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Borek Wlkp. tworzą lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy, w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz podnajmu. 1) Mieszkaniowy zasób Gminy stanowiący własność Gminy Borek Wlkp.:

14:43:51

Lp. 1. 2. 3. Budynki [szt]

Nazwa Miasto 1 6 322,99

Ilość Wieś 7 426,26

Razem 1 13 749,25

Lokale mieszkalne [szt] Powierzchnia lokali [m2]

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3718

2) Mieszkaniowy zasób Gminy znajdujący się w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, świetlice wiejskie):

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3)

Lokalizacja budynku

Nr budynku

Powierzchnia lokalu [m2 ]

Ilość lokali

Karolew Borek Wlkp. ul. Sportowa Borek Wlkp. ul. Kilińskiego Siedmiorogów Pierwszy Strumiany Jeżewo

4 6 15 15 31 3a

57,42 84,20 46,42 78,00 112,70 73,74

1 1 1 1 1 1

Mieszkaniowy zasób Gminy znajdujący się w budynkach wspólnot mieszkaniowych:

Lp. 1. 2. 3.

Lokalizacja budynku

Nr budynku

Powierzchnia lokalu [m2 ]

Ilość lokali

Siedmiorogów Drugi Siedmiorogów Drugi Wygoda

5/3 7/2 7/1

29,90 34,50 40,00

1 1 1

2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy przedstawia się następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

2012 2013

Lata 2014 2015 2016

1.

2.

ILOŚĆ BUDYNKÓW: Mieszkalnych Użyteczności publicznej ILOŚĆ LOKALI:

Socjalnych

szt.

7

1 6

7 1 6 13 3 10 749,25

7 1 6 13 3 10 749,25

7 1 6 13 3 10 749,25

6 0 6 9 3 6 556,88

szt.

13

3 10

3.

Pozostałych mieszkalnych Pow. lokali

m2

749,25

3. Prognoza wskazuje na zmniejszanie się istniejącego zasobu mieszkań w wyniku wykupu lokali przez dotychczasowych najemców.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3718

DZIAŁ II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. 1. Komunalne zasoby mieszkaniowe to budownictwo w większości stare, które wymaga odpowiednich nakładów konserwacyjnych oraz remontów okresowych. 2. Podstawowe potrzeby remontowe w okresie najbliższych pięciu lat to:

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rodzaj remontu

Ilość [szt.] Budynki Lokale

Wymiana pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych Naprawa elewacji budynków Wymiana okien Naprawa pieca c.o. oraz instalacji c.o. Wymiana instalacji kanalizacyjnej Naprawa kominów

DZIAŁ III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

1 2 1 -

2 1 1 1

1. W najbliższych 5-ciu latach planowana jest sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:

Lp. 1.

Lokalizacja budynku

Nr budynku

Powierzchnia lokalu [m 2 ]

Ilość lokali

Rok 2016

Borek Wlkp. ul. Dworcowa

51

192,37

4

2. Lokale mieszkalne i nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym, będą sprzedawane na rzecz dotychczasowych najemców drogą bez przetargową lub w drodze przetargu, jeżeli najemcy nie skorzystają z prawa pierwokupu. DZIAŁ IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 1. Podstawą do ustalania podwyżek czynszu na rok 2012 i kolejne lata jest stawka bazowa czynszu obowiązująca w dniu, w którym podwyższenie czynszu ma nastąpić. 2. Podwyżki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela będą naliczane na podstawie wskaźnika przeliczeniowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 12 ustawy. 3. Stawka czynszu w danym roku nie może przekroczyć maksymalnych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, które w latach 2012-2016 wynoszą: 1) 2) 3) 4) 5) w 2012 roku - 2,00% wskaźnika przeliczeniowego; w 2013 roku - 2,20% wskaźnika przeliczeniowego; w 2014 roku - 2,40% wskaźnika przeliczeniowego; w 2015 roku - 2,60% wskaźnika przeliczeniowego; w 2016 roku - 2,80% wskaźnika przeliczeniowego; 4. Czynsz obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz zysk właściciela.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3718

5. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od właściciela w szczególności opłat za: 1) 2) dostawę do lokalu energii elektrycznej, wody, gazu; odbiór z lokalu nieczystości stałych i nieczystości płynnych. Opłaty obowiązują w przypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma umowy zawartej bezpośrednio z dostawcą usługi. 6. Ustala się następujące czynniki obniżające wartość użytkową lokalu dla ustalenia stawki czynszu: 1) 2) 3) 4) lokal bez c.o. lokal bez w.c. lokal bez instalacji wodnej ? 10% ? 10% ? 10% lokal bez łazienki i instalacji kanalizacyjnej ? 10%

7. Najemca może korzystać maksymalnie z dwóch obniżek opisanych w ust.6. 8. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 9. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

10. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie z wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych w ustawie, o której mowa wyżej. 11. Czynsz najmu płatny jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy płatności. 12. Właściciel lokalu podwyższa czynsz wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. DZIAŁ V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 1. Zarządzanie i administrowanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy należy do organów Gminy Borek Wlkp. i odbywa się na zasadach racjonalnej gospodarki, przeznaczenia dochodów z tego tytułu na wydatki i utrzymanie budynków i lokali. 2. Zarząd budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wykonuje Burmistrz Borku Wlkp. przy pomocy pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. 3. W latach 2012-2016 nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Borek Wlkp. 4. Burmistrz Borku Wlkp. przyjmuje wnioski o lokale mieszkalne, socjalne, zamienne od osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu tych lokali w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr XXXII/238/02 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. DZIAŁ VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 1. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł: 1) 2) dochody z czynszów; inne pozyskane środki.

2. W nieruchomościach stanowiących współwłasności Gminy i osób fizycznych, źródłem finansowania remontów budynków jest fundusz remontowy, którego wielkość ustalają współwłaściciele nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3718

DZIAŁ VII. Wysokość wydatków w poszczególnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 1. Planowane przychody i wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Borek Wlkp. w okresie obowiązywania programu:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary 2012 2013

Lata 2014 2015 2016

1. 2.

PRZYCHODY Czynsz WYDATKI Eksploatacja Remonty

tys. zł tys. zł

14,4 14,4 14,4

6,7 7,7

14,9 14,9 14,9 8,0 6,9

15,5 15,5 15,5 8,5 7,0

16,0 16,0 16,0 9,0 7,0

11,0 11,0 11,0 6,0 5,0

2. Przy szacunku przychodów z czynszów przyjęto prognozę inflacji rocznie o 4%, co wskazuje na planowany niewielki wzrost przychodu. Realny zakres prac w zakresie remontów mieszkań określany będzie w corocznie uchwalanych budżetach. DZIAŁ VIII. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. 1. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych budynków co wiązałoby się z koniecznością przekwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów. 2. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy należy podjąć działania zmierzające do: 1) 2) obniżenia zaległości czynszowych; obniżania kosztów eksploatacji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonania zamiany lokali mieszkalnych dla zapewnienia racjonalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Roman Kręciołek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2095

  uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2094

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ? Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3717

  uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3716

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3715

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3713

  protokół Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 3 września 2012r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODAWY ZARZĄDZONE NA 2 WRZEŚNIA 2012 r. 

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.