Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3719

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3719
Hasła:żłobki,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3719

UCHWAŁA NR XXXIV/410/2012 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z póżn.zm. ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Tarnowo Podgórne dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy, na poziomie 350 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, objęte opieką. 2. Ustala się wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Tarnowo Podgórne dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne, na poziomie 200 zł na każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, objęte opieką. 3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. § 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek wg. załącznika nr 1, wraz z dokumentami zawierającymi : 1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, 3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, 4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1. § 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego.

15:43:50

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3719

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 opieki na dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. § 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne danych opisanych w § 2 ust. 1 oraz zawarciem umowy. § 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca. 2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek wg. załącznika nr 2 o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci. 3. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 4. W miesiącu grudniu listę dzieci objętych opieką wraz z wnioskiem przedkłada się do 15 grudnia. 5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres roczny nastąpi wg załącznika nr 3 w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. 6. Część składową rozliczenia stanowić winien dokument p.n.: ?Zestawienie poniesionych wydatków finansowych z dotacji za okres ?..r.?, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do nin. Umowy. § 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależności. § 7. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnowo Podgórne środki finansowe nie pozwolą na udzielanie dotacji celowych wszystkim podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zleci organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 10. Traci moc Uchwała Nr XIII / 137 / 2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne. Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne (-) mgr Grzegorz Leonhard

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3719

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3719

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3719

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2291

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2011r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2010 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.153.2917

  uchwała nr LXXI/694/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3510

  uchwała nr XXXII/385/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 59 /2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.1638

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-7.4131-1- 62/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/66/11 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego zna terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1209

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-7.4131-1-32/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2011r. orzekające nieważność § 3 ust. 2 uchwały Nr V/59/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3718

  uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 ? 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3717

  uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3716

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3715

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3714

  decyzja nr OPO-4210-37(14)/2012/1287/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2012r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ENERGA Elektrociepłownia Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.