Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3721

Tytuł:

porozumienie nr IP.7021.29.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Buk; Wójta Gminy Duszniki z dnia 3 września 2012r. zawarcie porozumienia z gminą Duszniki, z terenu której będą przywożone niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczone kodem 20 03 01, skratki oznaczone kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczone kodem 19 08 02 na gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone we wsi Wysoczka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Buk; Wójt Gminy Duszniki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3721
Hasła:odpady,porozumienia jednostek samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3721

POROZUMIENIE NR IP.7021.29.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 3 września 2012 r. Zawarcie porozumienia z gminą Duszniki, z terenu której będą przywożone niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oznaczone kodem 20 03 01, skratki oznaczone kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczone kodem 19 08 02 na gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone we wsi Wysoczka. § 1. Celem porozumienia jest uregulowanie spraw związanych z przyjęciem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01, skratek oznaczonych kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczonych kodem 19 08 02 z terenu gminy Duszniki, na gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone we wsi Wysoczka, gmina Buk. § 2. Strony niniejszego porozumienia ustalają , że : 1) Burmistrz Miasta i Gminy Buk upoważnia Pana Mariana Miczka ? Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku (ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk) do zawarcia umowy z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Dusznikach (ul. Szamotulska 16 , 64-550 Duszniki) reprezentowanym przez Pana Tomasza Śpiączka Kierownika Zakładu, na przyjęcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01, skratek oznaczonych kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczonych kodem 19 08 02 2) Wójt gminy Duszniki upoważnia Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach (ul. Szamotulska 16 , 64550 Duszniki) reprezentowany przez Pana Tomasza Śpiączka -Kierownika Zakładu do zawarcia umowy z Panem Marianem Miczkiem ? Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku (ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk) na przyjęcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01, skratek oznaczonych kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczonych kodem 19 08 02. § 3. Warunki szczegółowe odnośnie wynagrodzenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Buku, a Komunalnym Zakładem Budżetowym w Dusznikach. § 4. Ilość przywożonych odpadów o których mowa w § 2 nie może przekroczyć 70 Mg miesięcznie w przypadku odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 5 Mg rocznie w przypadku odpadów oznaczonych kodami 19 08 01, 19 08 02. § 5. Niniejsze porozumienie zawarto na okres od dnia 01 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku. § 6. Porozumienie traci ważność w przypadku: 1) nie zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Buku (ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk) a Komunalnym Zakładem Budżetowym w Dusznikach (ul. Szamotulska 16 , 64-550 Duszniki) na przyjęcie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01, skratek oznaczonych kodem 19 08 01 oraz zawartości piaskowników oznaczonych kodem 19 08 02, na gminne

15:43:33

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3721

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone we wsi Wysoczka, gmina Buk, w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania niniejszego porozumienia, 2) rozwiązania zawartej umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Buku (ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk) a Komunalnym Zakładem Budżetowym w Dusznikach (ul. Szamotulska 16 , 64-550 Duszniki). § 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz inne przepisy dotyczące zakresu umowy. § 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. § 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Buk (-) Stanisław Filipiak Wójt Gminy Duszniki (-) Adam Woropaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1351

  uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Duszniki, w miejscowościach: Duszniki i Sędzinko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5195

  uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze na terenie Gminy Duszniki, w miejscowości Duszniki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/235/09 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.339.5766

  uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/74/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze na terenie Gminy Duszniki, w miejscowości: Duszniki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.582

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Duszniki, w miejscowości: Duszniki i Grzebienisko.

porady prawne online

Porady prawne

 • Poronienie w czasie zwolnienia lekarskiego

  Pracownik dostarczył kolejne zwolnienie lekarskie z kodem B od dnia 23.09.2007 r. do dnia 23.10.2007 r. Zwolnienie pracownica dostarczyła w dniu 27.09.2007 r. Wynagrodzenia (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • Numeracja nieruchomości

  Czy istnieje jakiś przepis mówiący o konieczności oznakowania posesji/ domu mieszkalnego? Na pewno muszą być one oznakowane w trakcie budowy ale czy wymagane jest również (...)

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3720

  uchwała nr XXXIV/415/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3719

  uchwała nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3718

  uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 ? 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3717

  uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Damasławek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3716

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Damasławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.