Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.376

Tytuł:

uchwała Nr XV/373/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-16
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 376
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2011 r. Nr 5 poz. 13) oraz zarządzenia nr 160/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2010 r.; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów wprowadza się następującą zmianę: § 9. ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: ?4. opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych (przedszkolach) na najkrótszej trasie przejazdu od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/przedszkola na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/przedszkole (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ? Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) a także nauczyciele i wychowawcy szkół oraz placówek specjalnych podczas sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi;?.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 376 ?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 marca 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

  uchwała Nr XIX/529/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1670

  uchwała Nr IX/172/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2404

  uchwała nr XL/995/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.342

  uchwała nr XXIV/334/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dobra

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.2415

  uchwała Nr XII/267/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

  Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe?

 • Odpowiedzialność przewoźnika

  Nasza firma transportowa wykonała usługę transportową dla firmy spedycyjnej. Z naszej przyczyny nastąpiło opóźnienie dostawy o dwa dni. Firma spedycyjna wystawiła (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375

  uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.374

  uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Recz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.373

  ogłoszenie Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.372

  porozumienie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2011 r. zawarte pomiędzy: Gminą Chojna a Powiatem Gryfińskim o współpracy w zakresie oświaty polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.371

  rozporządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ?Pilchowo? w Szczecinie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.