Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.379

Tytuł:

uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Wierzchowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 379
Hasła:regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Wierzchowie. Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko - Orlik 2012? położonego w Wierzchowie, przy ul. Długiej 26a stanowiący załącznik do nin. uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 379 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko - ORLIK 2012? w Wierzchowie. § 1. Kompleks boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" jest obiektem ogólnodostępnym. § 2. Obiekty są własnością Gminy Wierzchowo zarządzane przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie. § 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno ? szatniowe. § 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu. § 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. § 6. Kompleks boisk jest czynny w okresie od 1 marca do 30 listopada w terminach: 1) od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1600 , wyłącznie dla dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wierzchowo w ramach zajęć szkolnych, 2) dla dzieci i uczniów ze szkół i przedszkoli oraz pozostałych osób od poniedziałku do piątku w godz. 1600 -2000, w soboty i niedziele oraz dni wolne od zajęć szkolnych bez względu na dni tygodnia w godz. 1100 - 2000 , 3) w okresie wakacji obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, ustalany przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie, 4) w przypadku uzasadnionych potrzeb Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie może dokonać zmian w harmonogramie i godzinach otwarcia obiektu. § 7. Korzystanie z kompleksu boisk jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek. § 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego. § 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk przeznaczeniem zabrania się: zgodnie z ich

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, skuter, deskorolka, rolki itp., 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, 4) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, 5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 6) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających, 7) zaśmiecania, 8) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 9) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 11) wprowadzania zwierząt, 12) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 13) przebywania na nich osób w stanie nietrzeźwym, 14) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. § 10. Instruktor sportu w zależności od sytuacji może: 1) nakazać zmianę obuwia i stroju sportowego, 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 3) nakazać opuszczenie terenu kompleksu boisk w przypadku nieprzestrzegania zapisów regulaminu,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 379 ?

4) ograniczyć czas dla grup do 1,5 godziny maksymalnie, w przypadku dużej ilości chętnych, 5) zabronić korzystania z obiektu, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. § 11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni i natrysków w porozumieniu z instruktorem sportu. § 12. Wyposażenie z przeznaczeniem. i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie

§ 13. Korzystający z obiektu są zobowiązani niezwłocznie powiadomić instruktora o zaobserwowanych uszkodzeniach obiektu lub jego wyposażenia. § 14. Zarządzający kompleksem boisk sportowych nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na obiekcie rzeczy. § 15. Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie, z wyłączeniem osób o których mowa w § 6 pkt 1. § 16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do instruktora sportu i zarządcy obiektu. § 17. Ustala się dni, w których kompleks boisk będzie nieczynny: a) Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, b) Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, c) 1 listopada, d) inne dni zarządzone przez administratora obiektu. § 18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.555

  uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie: ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ?Moje Boisko - Orlik 2012? należącego do Gminy Sławoborze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.259.4091

  uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.78.1470

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012?? w Rosnowie i Boninie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2745

  uchwała nr IX/27/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012".

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.378

  uchwała Nr VI/sXVII/106/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy Wroniej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.377

  uchwała Nr XX/162/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.376

  uchwała Nr XV/373/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.375

  uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.374

  uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Recz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.