Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.396

Tytuł:

uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-02-21
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 396
Hasła:Opłaty - targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 21 lutego 2012 r. Poz. 396

UCHWAŁA NR XIX/102/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość stawek opłaty targowej z tytułu sprzedaży: 1) 2) 3) 4) 5) 6) z ręki, kosza, itp. dziennie ? 3,00 zł, ze stołu stałego, stołu przenośnego, itp. dziennie ? 3,50 zł od 1 m bieżącego, ze stoiska (szczęk, namiotu, przyczepy, itp.), dziennie ? 20,00 zł, przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności do 2,5 t (od pojazdu), dziennie ? 20,00 zł, przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności od 2,5 t do 6 t (od pojazdu), dziennie ? 30,00 zł, przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności powyżej 6 t (od pojazdu), dziennie ? 40,00 zł. § 2. Opłata targowa płatna jest w dniu dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta. § 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 1 pkt 2 wysokość opłaty ustala się po uprzednim ustaleniu metrów bieżących stoiska. Jeśli opłata ustalona jako iloczyn stawki i powierzchni, z której następuje sprzedaż, o której mowa w § 1 pkt 2, byłaby wyższa niż 728,64 zł opłata wynosi 728,64 zł. § 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Pobrane kwoty za okres rozliczeniowy, którym jest dany miesiąc, inkasent jest zobowiązany wpłacić do 5 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce. § 5. Inkasentem poboru opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. § 6. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% zainkasowanych przez inkasenta kwot. § 7. Traci moc uchwała nr XVI/79/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Mirosław Kopyto
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2901

  uchwała nr XVI/79/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2128

  uchwała nr XL/272/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2741

  uchwała nr LIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1397

  uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.897

  uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.395

  uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.394

  uchwała nr XIII/200/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.393

  uchwała nr XIII/199/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 23 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.392

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.391

  uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojanów na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.