Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.404

Tytuł:

uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-22
Organ wydający:Rada Miejska w Choszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 404
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje: § 1. Członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołuje i odwołuje Burmistrz na podstawie zarządzenia. § 2. Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku utraty pracy w instytucji delegującej. § 3. Organizację pracy Zespołu, oraz sposób i warunki funkcjonowania określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 4. Traci moc uchwała Nr IV/53/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Szymański

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 404 ?

Załącznik do uchwały Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2012 r.

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE § 1. Postanowienie ogólne. 1) regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) w skład Zespołu wchodzą powołani przez Burmistrza Choszczna przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 3) osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe; 4) kadencja Zespołu trwa trzy lata; 5) zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach; 6) w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw; 7) członkowie zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń, a także innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. § 2. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 1) Zespół działa przy Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie; 2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków; 3) Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 4) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ?Niebieskiej Karty? i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; 5) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Choszczna a przedstawicielami instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 6) Obsługę organizacyjno ? techniczną Zespołu zapewnia Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie; 7) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych; 8) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkiej informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu; 9) Obowiązek, o którym mowa w pkt 8 rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz grup roboczych, mają tu również zastosowanie przepisy o przetwarzaniu danych wrażliwych; 10) Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2396

  uchwała nr 288/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.403

  uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 3 Maszewa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.402

  uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 1 Maszewa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.401

  uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Nowowiejskiej, Generała Władysława Sikorskiego, alei Dębowej, Generała Władysława Andersa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.400

  uchwała Nr XIV/77/12 Rada Gminy Bierzwnik z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.399

  zarządzenie Nr 51/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.