Logowanie

Tytuł:

porozumienie międzygminne nr IS.4464.19.2011 Burmistrza Miasta Leśna; Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 grudnia 2011r. w prawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań dowozu dzieci niepełnosprawnych do Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej 16.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Burmistrz Miasta Leśna; Burmistrz Miasta Lubań
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 433
Hasła:oświata i wychowanie,niepełnosprawni,porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 433

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR IS.4464.19.2011

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwał organów stanowiących Stron porozumienia, 1) Gmina Miejska Lubań reprezentowana przez: Arkadiusza Słowińskiego ? Burmistrza Miasta Lubań przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Mariana Zwierzańskiego oraz 2) Gmina Leśna reprezentowana przez: Jana Surowca ? Burmistrza Leśnej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Bogumiły Tomaszewskiej zawierają następujące Porozumienie: § 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Lubań dowozu dzieci niepełnosprawnych do Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej 16. 2. Gmina Leśna oświadcza, iż powierza realizację zadania określonego w ust. 1 Gminie Miejskiej Lubań, która przyjmuje powierzone jej zadanie publiczne. 3. Gmina Miejska Lubań oświadcza, iż realizacja zadania wskazanego w ust. 1 będzie wykonywana przez przedsiębiorcę posiadającego niezbędną licencję, który wyłoniony zostanie w postępowaniu zapewniającym zachowanie uczciwej konkurencji, na co Gmina Leśna wyraża zgodę. § 2. 1. Za realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Leśna będzie ponosić koszty w wysokości proporcjonalnej do ilości dowożonych dzieci z terenu poszczególnych gmin określonej notą obciążeniową wystawioną przez Urząd Miasta Lubań na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej. 2. W przypadku zwłoki w przekazaniu wymienionej w ust.1 kwoty Gmina Miejska Lubań ma prawo obciążyć Gminę Leśną odsetkami jak za zaległości podatkowe za cały okres zwłoki. § 3. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. § 4. 1. Strony zobowiązują się do współdziałania ze szczególną starannością dla zrealizowania zadania. 2. Strony wyrażają zgodę na przystąpienie do porozumienia innych gmin. § 5. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez okres trzech miesięcy spór będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy miejscowo sąd powszechny § 7. Porozumienie zawarto w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 433 ?

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz Jan Surowiec Skarbnik Bogumiła Tomaszewska Burmistrz Miasta: Arkadiusz Słowiński Skarbnik Miasta Marian Zwierzański
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr L/274/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubań

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/173/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr LV/319/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2010r. w sprawie : ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

  Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. (...)

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Dokonanie rozgraniczenia przed sądem

  Zamierzam dokonać rozgraniczenia działek pomiędzy mną a sąsiadem. Ugodowego załatwienia sprawy nie spodziewam się, ponieważ sąsiad uznaje tylko geodetę sądowego. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 560/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra nr VI/22/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 568/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy nr VI/60/11 z dnia 28 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy- terenów w rejonie ulicy Olkuskiej i ulicy Kilińskiego

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 517/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr IX/53/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Lubnów

 • wyrok nr sygn. akt III SA/Wr 335/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 11 uchwały Rady Powiatu Legnickiego nr VI/27/2011 z dnia 17 marca 2011 r. w przedmiocie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Legnickiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • wyrok nr sygn. akt III SA/Wr 20/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Olszyna nr IV/29/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w przedmiocie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.