Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 436
Hasła:koszty utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 436

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2012 r. w wysokości: 1. 2 891,18 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jutrzenka? w Zgorzelcu; 2. 2 833,20 zł dla Domu pomocy Społecznej ?Ostoja? w Zgorzelcu; 3. 2 802,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej ?Jędrek? w Opolnie Zdroju. § 2. Traci moc Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Starosta Zgorzelecki: Artur Bieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 45/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w do-mach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2011

 • informacja nr DPE-4110-5(4)/2011/1276/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2011r. o decyzji nr WCC/583-ZTO-G/1276/W/3/2011/AWŚ dotyczącej zmiany koncesji na wytwarzane ciepła Przedsiębiorcy:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • porozumienie międzygminne nr IS.4464.19.2011 Burmistrza Miasta Leśna; Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 grudnia 2011r. w prawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań dowozu dzieci niepełnosprawnych do Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej 16.

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 560/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra nr VI/22/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 568/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy nr VI/60/11 z dnia 28 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy- terenów w rejonie ulicy Olkuskiej i ulicy Kilińskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.