Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 437
Hasła:koszty utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 437

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Starosta Zgorzelecki zarządza, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2012 r. w wysokości: 1 919,58 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka ?Promyk Słońca? w Lasowie. § 2. Traci moc Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następnego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Starosta Zgorzelecki: Artur Bieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

  zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 3/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • sprawozdanie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 2 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2011

 • informacja nr DPE-4110-5(4)/2011/1276/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2011r. o decyzji nr WCC/583-ZTO-G/1276/W/3/2011/AWŚ dotyczącej zmiany koncesji na wytwarzane ciepła Przedsiębiorcy:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • porozumienie międzygminne nr IS.4464.19.2011 Burmistrza Miasta Leśna; Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 grudnia 2011r. w prawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań dowozu dzieci niepełnosprawnych do Dolnośląskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej 16.

 • wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 560/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra nr VI/22/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.