Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.462

Tytuł:

uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-28
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 462
Hasła:opłata targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. Nr 132, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 234, poz. 1391) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 305), zmienionej uchwałą Nr V/37/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 32, poz. 586) oraz uchwałą Nr XVIII/142/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 157, poz. 3291) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% pobranych i odprowadzonych opłat.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.511

  uchwała nr XLII/454/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.461

  uchwała Nr XVI/90/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gościno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.460

  uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.459

  uchwała Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.458

  uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.457

  uchwała Nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.