Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.468

Tytuł:

uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 468
Hasła:podatek od środków transportowych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 151, poz. 3103) wprowadza się następującą zmianę: - po § 1 dodaje się § 2 w brzmieniu: ?§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe służące działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych oraz środki transportowe służące działalności oświatowej.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/176/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Wólka z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2548

  uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3491

  uchwała nr IX/99/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.467

  uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466

  uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.465

  uchwała Nr XIX/130/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.464

  uchwała Nr XVII/161/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dopłat za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Karlino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.463

  uchwała Nr XVII/134/12 Rady Gminy Rewal z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.