Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Rada Gminy Zawonia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 496
Hasła:użytkowanie wieczyste

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 6 lutego 2012 r. Poz. 496

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Zawoni uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługującego osobom fizycznym i prawnym 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wpłaca się jednorazowo. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Dorota Worotniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.500

  uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6462

  uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.383

  uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 29 grudnia 2011r. nadania nazw ulic w miejscowości Cieszów

 • uchwała nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.