Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.501

Tytuł:

uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 501
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości: 40.634.809 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 39.594.733 zł, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynosi 78.850 zł, - dochody majątkowe w kwocie: 1.040.076 zł, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 wynosi 193.076 zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.448.529 zł, - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 95.913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 41.102.385 zł, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 36.660.726 zł, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.519.737 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.247.751 zł, - dotacje 5.921.741 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.842.586 zł, - wydatki na obsługę długu 1.700.000 zł, - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową) 2.350.061 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 78.850 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 4.441.659 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 2.611.651 zł. 2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.448.529 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 501 ?

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 169.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 467.576 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. 2. Określa się: - łączną kwotę planowanych przychodów 3.300.000 zł, - łączną kwotę planowanych rozchodów 2.832.424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 392.200 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.800 zł. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.095.354 zł, - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.397.846 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 114.741 zł, 2. celowe w wysokości 2.477.061 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 127.000 zł, b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości 2.350.061 zł. § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.800.000 zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł, 2. finansowanie planowanego deficytu 467.576 zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: - wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł, - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 332.424 zł. § 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym: - między wydatkami majątkowymi, - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi, - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych, - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 501 ?

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady (-) Konrad Strykowski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 501 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 31 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 32 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 33 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 34 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 35 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 36 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 37 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 38 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 39 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 40 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 41 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 42 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 43 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 44 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 45 ? Poz. 501 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1651

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania statutów sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.193

  uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2227

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011r. uchylenia uchwały nr XXI/219/2004 dotyczącej obrotu i zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Murowana Goślina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.268

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w miejscowościach: Murowana Goślina, Mściszewo, Rakownia, Kamińsko, przedłużeniu istniejącej ulicy Jęczmiennej w Mściszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.500

  uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.499

  zarządzenie nr 769/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Krzywinia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498

  uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.497

  uchwała nr XIII/114/2011 Gminy Opalenica z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.496

  uchwała nr XIX/124/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.