Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.501

Tytuł:

uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Sanok na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Sanok
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 501
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 1 marca 2012 r. Poz. 501

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 RADY GMINY SANOK z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Sanok na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Sanok uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie42.037.780,-zł,z tego : a) b) bieżące w kwocie majątkowe w kwocie 39.109.121,- zł, 2.928.659,- zł,

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Źródło dochodu Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące czynsz za obwody łowieckie dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Leśnictwo dochody bieżące: sprzedaż drewna Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ? mieszkania i lokale użytkowe dzierżawa gruntów czynsz dzierżawny za sieć wodociągową Plan na 2012 rok 23.800,- zł 3.800,- zł 3.800,- zł 20.000,- zł 20.000,- zł 400.558,81 zł 400.558,81 zł 400.558,81 zł 650.300 ,-zł 297.000,- zł 34.000,- zł 90.000,- zł 69.000,- zł 14.000,-zł

020

700

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 501 ?

720

750

751

756

758

czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną dochody majątkowe środki na dofinansowanie projektu ?Zwiększenie oferty rekreacyjnowypoczynkowej poprzez budowę 9 placów zabaw na terenie gmin Sanok? w ramach programu Leader wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka dochody majątkowe dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ?PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Administracja publiczna dochody bieżące: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? administracja dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? kwalifikacja wojskowa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? kwalifikacja wojskowa dochody majątkowe środki pochodzące z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? spis wyborców Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące: podatek od działalności gospodarczej ? karta podatkowa podatek od nieruchomości od osób prawnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych podatek rolny od osób prawnych podatek rolny od osób fizycznych podatek leśny od osób prawnych podatek leśny od osób fizycznych podatek od środków transportowych od osób prawnych podatek od środków transportowych od osób fizycznych podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych Różne rozliczenia dochody bieżące:

90.000,- zł 353.300,- zł

193.300,- zł 160.000,- zł 458.359,-zł 458.359,- zł 458.359,- zł 173.946,- zł 106.446,- zł 105.666,- zł 400,- zł 400,- zł 67.500,- zł 67.500,- zł 2.930,- zł 2.930,- zł 2.930,- zł 10.413.190,- zł 10.413.190,- zł 4.000,- zł 2.532.972,- zł 843.305,- zł 25.021,- zł 1.147.365- zł 153.421,- zł 24.567,- zł 12.098,- zł 125.322,- zł 30.000,- zł 100.000,- zł 100.000,- zł 20.000,- zł 100.000,- zł 130.000,- zł 4.915.119,- zł 150.000,- zł 19.001.742,- zł 19.001.742,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 501 ?

801

852

900

część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Oświata i wychowanie dochody bieżące: wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych dotacja celowa na sfinansowanie projektu ?Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok? realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty ? finansowane ze środków EFS dotacja celowa na sfinansowanie projektu ?Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok? realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa Pomoc społeczna dochody bieżące: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin ? składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin zasiłki stałe dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin zasiłki i pomoc w naturze dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin ? ośrodek pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody majątkowe środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie ? refundacja środków z lat poprzednich dochody bieżące wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska Razem dochody

9.215.190,- zł 9.232.193,- zł 464.879,- zł 89.480,- zł 489.254,19 zł 489.254,19 zł 149.000,- zł

293.650,17 zł

46.604,02 zł 8.329.000,- zł 8.329.000,- zł

7.167.800,- zł 25.800,- zł 28.600,- zł 307.200,- zł 483.800,- zł 203.700,- zł 46.100,- zł 20.000,- zł 10.000,- zł 5.000,- zł 1.000,- zł 20.000,- zł 10.000,- zł 2.094.700,- zł 2.029.500,- zł

2.029.500,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 42.037.780,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 501 ?

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 44.537.780,- zł z tego : a) b) bieżące w kwocie37.565.534,- zł, majątkowe w kwocie 6.972.246,- zł, 2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco: Dział Rozdział 010 01030 Nazwa zadania Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Leśnictwo Gospodarka leśna I. Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne krajowe I. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne wojewódzkie I. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące Plan na rok 2012 23.447,72 zł 23.447,72 zł 23.447,72 zł 23.447,72 zł 392.000,- zł 392.000,- zł 392.000,- zł 392.000,- zł 73.000,- zł 319.000,- zł 39.000,- zł 39.000,- zł 39.000,- zł 23.000,- zł 5.000,- zł 18.000,- zł 16.000,- zł 2.751.680,- zł 182.280,- zł 182.280,- zł 182.280,- zł 26.000,- zł 26.000,- zł 26.000,- zł 15.000,- zł 15.000,- zł 15.000,- zł 2.528.400,- zł 528.400,- zł

020 02001

400 40002

600 60004

60011

60013

60016

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 501 ?

700 70005

710 71004

71014

71035

720 72095

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych II. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych II. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Cmentarze I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane II. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Informatyka Pozostała działalność

528.400,- zł 2.500,- zł 525.900,- zł 2.000.000,- zł 2.000.000,- zł 1.982.700,- zł 1.982.700,- zł 1.325.700,- zł 1.325.700,- zł 1.200,- zł 1.324.500,- zł 657.000,- zł 657.000,- zł

297.000,- zł 625.000,- zł 170.000,- zł 170.000,- zł 170.000,- zł 70.000,- zł 100.000,- zł 70.000,- zł 70.000,- zł 70.000,- zł 385.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 380.000,- zł 380.000,- zł 539.246,- zł 539.246,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 501 ?

750 75011

75022

75023

75045

75095

751

I. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwalifikacja wojskowa I. Wydatki bieżące z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

539.246,- zł 539.246,- zł

539.246,- zł 4.853.400,- zł 220.300,- zł 220.300,- zł 220.300,- zł 207.200,- zł 13.100,- zł 185.000,- zł 185.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 180.000,- zł 3.940.700,- zł 3.805.700,- zł 3.785.700,- zł 2.997.000,- zł 788.700,- zł 20.000,- zł 135.000,- zł 135.000,- zł 400,- zł 400,- zł 400,- zł 507.000,- zł 507.000,- zł 341.000,- zł 128.000,- zł 213.000,- zł 166.000,- zł 2.930,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 501 ?

75101

754 75406

75412

75414

75421

75495

757 75702

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Graniczna I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Ochotnicze straże pożarne I Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Zarządzanie kryzysowe I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki na obsługę długu j.s.t.

2.930,- zł 2.930,-zł 2.930,- zł 1.057,95 zł 1.872,05 zł 383.500,- zł 1.500,- zł 1.500,- zł 1.500,- zł 360.000,- zł 360.000,- zł 330.000,- zł 45.000,- zł 285.000,- zł 30.000,- zł 15.000,- zł 15.000,- zł 15.000,- zł 15.000,- zł 2.000,- zł 2.000,- zł 2.000,- zł 2.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 800.000,- zł 800.000,- zł 800.000,- zł 800.000,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 501 ?

758 75818

801 80101

80103

80104

80110

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa ? zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

185.311,48 zł 185.311,48 zł 185.311,48 zł 185.311,48 zł 185.311,48 zł 80.311,48 zł 105.000,- zł 16.923.804,80 zł 10.847.815,- zł 10.797.815,- zł 10.137.761,- zł 8.450.832,- zł 1.686.929,- zł 183.226,- zł 476.828,- zł 50.000,- zł 50.000,- zł 775.253,- zł 775.253,- zł 729.271,- zł 666.221,- zł 63.050,- zł 45.982,- zł 600.675,- zł 600.675,- zł 260.893,- zł 237.523,- zł 23.370,- zł 323.200,- zł 16.582,- zł 3.250.791,- zł 3.250.791,- zł 3.118.314,- zł 2.523.670,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 501 ?

80113

80114

80146

80148

80195

851 85153

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Stołówki szkolne i przedszkolne I.

Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych II. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność I. Wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego:

594.644,- zł 132.477,- zł 332.800,- zł 332.800,- zł 332.800,- zł 67.800,- zł 265.000,- zł 364.800,- zł 364.800,- zł 363.600,- zł 295.600,- zł 68.000,- zł 1.200,- zł 76.000,- zł 76.000,- zł 76.000,- zł 76.000,- zł 330.200,- zł 324.200,- zł 324.200,- zł 138.000,- zł 186.200,- zł 6.000,- zł 6.000,- zł 345.470,80 zł 345.470,80 zł

345.470,80 zł 130.000,- zł 6.500,- zł 6.500,- zł 6.500,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 501 ?

85154

852 85202

85204

85205

85206

85212

85213

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Rodziny zastępcze I. Wydatki bieżące z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6.500,- zł 123.500,- zł 123.500,- zł 123.500,- zł 88.140,- zł 35.360,- zł 9.681.760,- zł 440.000,- zł 440.000,- zł 440.000,- zł 440.000,- zł 2.500,- zł 2.500,- zł 2.500,- zł 9.000,- zł 9.000,- zł 9.000,- zł 9.000,- zł 2.500,- zł 2.500,- zł 2.500,- zł 2.500,- zł

7.197.800,- zł 7.197.800,- zł 380.230,- zł 359.930,- zł 20.300,- zł 20.000,- zł 6.797.570,- zł

61.550,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 501 ?

85214

85215

85216

85219

85228

85295

I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące Dodatki mieszkaniowe I. Wydatki bieżące z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe I. Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące z tego:

61.550,- zł 61.550,- zł 61.550,- zł 489.800,- zł 489.800,- zł 1.000,- zł 1.000,- zł 483.800,- zł 5.000,- zł 7.000,- zł 7.000,- zł 7.000,- zł 414.000,- zł 414.000,- zł 10.000,- zł 10.000,- zł 20.000,- zł 384.000,- zł 803.610,- zł 803.610,- zł 794.410,- zł 728.210,- zł 66.200,- zł 9.200,- zł 104.000,- zł 104.000,- zł 104.000,- zł 99.000,- zł 5.000,- zł 150.000,- zł 150.000,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 501 ?

854 85415

900 90001

90003

90004

90015

1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów I.

Wydatki bieżące z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje za zadania bieżące II. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w tym: - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - demontaż, transport i utylizacja azbestu dla osób fizycznych i terenów komunalnych - zbiórka leków przeterminowanych w aptekach - zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców - edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych II. Wydatki majątkowe z tego:

30.000,- zł 30.000,- zł 120.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 5.000,- zł 1.600.000,- zł 782.000,- zł 105.000,- zł 105.000,- zł 677.000,- zł 677.000,- zł 150.000,- zł 150.000,- zł 150.000,- zł 150.000,- zł 28.000,- zł 9.400,- zł 5.000,- zł 20.000,- zł 2.800,- zł 13.000,- zł 13.000,- zł 13.000,- zł 13.000,- zł 630.000,- zł 520.000,- zł 520.000,- zł 520.000,- zł 110.000,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 501 ?

90095

921 92109

92116

92120

926 92601

92605

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Biblioteki I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sportowe I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych II. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

110.000,- zł 25.000,- zł 25.000,- zł 25.000,- zł 25.000,- zł 1.979.500,- zł 1.600.500,- zł 641.000,- zł 339.000,- zł 8.000,- zł 331.000,- zł 302.000,- zł 959.500,- zł 959.500,- zł

251.000,- zł 378.000,-zł 378.000,- zł 378.000,- zł 1.000,- zł 1.000,- zł 1.000,- zł 1.639.500,- zł 1.474.000,- zł 56.500,- zł 56.500,- zł 23.000,- zł 33.500,- zł 1.417.500,- zł 1.417.500,- zł

1.417.500,- zł 165.500,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 501 ?

I. Wydatki bieżące z tego: 1) dotacje na zadania bieżące Razem wydatki

165.500,- zł 165.500,- zł 44.537.780,-zł

§ 3. 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.500.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł. 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.260.321,- zł ? źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych, 3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.760.321,- zł. 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco: Przychody Źródło przychodu Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Paragraf 952 Rozchody Paragraf Źródło rozchodu 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji Spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych

Plan 2012 4.760.321 ,- zł Plan 2012 2.260.321,- zł 870.321,- zł 1.390.000,- zł

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustaw: 1) Ustawy alkoholizmowi. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Dochody Dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - dochody bieżące z tego: § 0480 ? Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody

130.000,- zł 130.000,- zł

130.000,- zł 130.000,- zł 130.000,- zł

Wydatki 851 85153 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 130.000,- zł 6.500,- zł 6.500,- zł 6.500,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 501 ?

85154

z tego: a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

6.500,- zł 123.500,- zł 123.500,- zł 123.500,- zł 88.140,- zł 35.360,- zł 130.000,- zł

Razem wydatki 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dochody Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 ? Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - dochody bieżące z tego: - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska Razem dochody

65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł

Wydatki Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 ? Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutów tym: - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - demontaż, transport i utylizacja azbestu dla osób fizycznych i terenów komunalnych - zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców - zbiórka leków przeterminowanych w aptekach - edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych Razem wydatki 3) Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Nazwa sołectwa Bykowce Czerteż Dział 600 600 Rozdział 60016 60016 Nazwa zadania Remont i modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych

65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 65.200,- zł 28.000,- zł 9.400,- zł 20.000,- zł 5.000,- zł 2.800,- zł 65.200,- zł

Kwota 23.380,37 zł 18.280,86 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 501 ?

Dębna Dobra Falejówka Hłomcza Jędruszkowce Jurowce Kostarowce Lalin Liszna Łodzina Markowce Międzybrodzie Mrzygłód Niebieszczany Pakoszówka Pisarowce Pisarowce Płowce Prusiek Raczkowa Sanoczek Srogów Dolny Srogów Górny Strachocina Stróże Małe i Wielkie Trepcza Tyrawa Solna Wujskie Zabłotce Załuż Ogółem

921 600 600 600 600 921 600 600 600 921 600 600 921 921 600 600 921 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 600 600

92109 60016 60016 60016 60016 92109 60016 60016 60016 92109 60016 60016 92109 92109 60016 60016 92109 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 70005 60016 60016

Modernizacja DL Remont dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Asfaltowanie dróg gminnych Remont dróg gminnych Zakup wyposażenia DL Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Rozbudowa DL Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja rynku przy DL Rozbudowa DL Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Prace remontowe przy DL Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Asfaltowanie dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych Urządzenie terenu pod plac zabaw Modernizacja dróg gminnych Modernizacja dróg gminnych

10.472,22 zł 12.056,82 zł 19.054,89 zł 12.384,54 zł 9.652,66 zł 13.932,61 zł 22.355,92 zł 12.475,60 zł 12.270,71 zł 11.086,90 zł 12.657,73 zł 7.763,10 zł 14.023,67 zł 54.865,34 zł 26.271,62 zł 20.000,- zł 3.084,42 zł 11.428,38 zł 23.403,14 zł 12.339,01 zł 22.401,45 zł 12.225,18 zł 17.165,34 zł 30.938,59 zł 13.363,47 zł 29.026,27 zł 13.522,83 zł 13.317,93 zł 14.069,20 zł 12.247,95 zł 541.518,72 zł

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.751.153,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.311,48 zł. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,- zł § 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami Dochody Dział 750 Rozdział Nazwa zadania Administracja publiczna dochody bieżące: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Kwota 106.066,- zł 106.066,- zł 105.666- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 501 ?

751

852

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? kwalifikacja wojskowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? spis wyborców Pomoc społeczna dochody bieżące: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ? składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze Razem dochody

400,- zł 2.930,- zł 2.930,- zł 2.930,- zł 7.239.700,- zł 7.239.700,- zł

7.167.800,- zł 25.800,-zł 46.100,- zł 7.348.696,- zł

Wydatki Dział 750 Rozdział 75011 Nazwa zadania Kwota Administracja publiczna 106.066,- zł Urzędy wojewódzkie 105.666,- zł I Wydatki bieżące 105.666,- zł z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 105.666,- zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105.666,- zł Kwalifikacja wojskowa 400,- zł I. Wydatki bieżące 400,- zł z tego: 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.930,- zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.930,- zł I. Wydatki bieżące 2.930,- zł z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2.930,- zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.057,95 zł b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1.872,05 zł Pomoc społeczna 7.239.700,- zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.167.800,- zł I. Wydatki bieżące 7.167.800,- zł

75045

751

75101

852 85212

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 501 ?

85213

85228

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych Razem wydatki

370.230,- zł 359.930,- zł 10.300,- zł 6.797.570,- zł

25.800,- zł 25.800,- zł 25.800,- zł 25.800,- zł 46.100,- zł 46.100,- zł 46.100,- zł 43.600,- zł 2.500,- zł 7.348.696,- zł

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadania wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody 720 Informatyka dochody majątkowe - dotacja z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie na zadania pn. ?PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Wydatki 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 § 9. Ustala się roczne limity dla: 1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 10.000.000,-zł, 458.359,- zł 458.359,- zł 458.359,- zł 458.359,- zł 458.359,- zł 458.359,- zł 458.359,- zł

458.359,- zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 501 ?

2. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,- zł, 3. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.260.321,- zł. § 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 10.000,000 ,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy. § 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 20.000,- zł § 12. Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. § 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sanok Tomasz Lewicki

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 501 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 501 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1059

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 7 " w gminie Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.517

  uchwała nr XXXII/237/09 Rady Gminy Sanok z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenie statutu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1346

  uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.966

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych n aterenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2764

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.500

  uchwała nr IX/89/11 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/216/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.499

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498

  uchwała nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.497

  uchwała nr XI/98/2012 Rady Gminy Chłopice z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Chłopice na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.496

  informacja nr 2 Starosty Lubaczowskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (Antoniki, Dąbrowa, Krowica Lasowa w gminie Lubaczów)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.