Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.503

Tytuł:

uchwała nr 166/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Śremie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 503
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (uchwała Nr 48/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 roku, zmieniona uchwałą Nr 215/XXV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz uchwałą Nr 24/V/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 stycznia 2011 r.). 2. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu, zwany dalej ?rysunkiem", zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie; opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje w granicach określonych na rysunku. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ?1) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych 30? do 40?;?. ?2) dachu mansardowym ? należy przez to rozumieć dach łamany zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie połaci dachowych o kątach nachylenia: połaci dolnej 58°-62°, połaci górnej 28°-32°;?. ?3) dominancie urbanistycznej ? należy przez to rozumieć obiekt budowlany niebędący budynkiem, wyróżniający się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślający kompozycję urbanistyczną i ułatwiający orientację w terenie;?. ?4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię wyznaczającą obszar, w którym dopuszcza się lokalizację budynków, zgodnie z ustaleniami planu;?. ?5) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych ścian budynku w stanie wykończonym;?.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 503 ?

?6) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej, tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;?. ?7) usługach - należy przez to rozumieć gastronomię, kulturę, turystykę, sport, usługi; budynek usługowy i lokal usługowy to odpowiednio budynek i lokal mieszczące usługi.?. § 3. 1. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) tereny zieleni i wód symbolami 1Z/WS i 2Z/WS ; powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1U i 2U ; 3) teren drogi publicznej ? klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku symbolem KD-Z . 2. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie granicę terenów służących organizacji imprez masowych. § 4. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się: 1) dowolny kierunek sytuowania budynków i budowli w stosunku do dróg i do granic nieruchomości sąsiednich; 2) zasady projektowania kolorystyki budynków: a) kolory podstawowe ? odcienie szarości, bieli i odcienie pastelowe kolorów naturalnych drewna i ceramiki, b) stosowanie wyłącznie jednego koloru podstawowego dla wszystkich ścian budynku, c) stosowanie nie więcej niż 2 kolorów uzupełniających dla ścian budynku, d) wprowadzanie kolorów uzupełniających dla: - podkreślenia odrębności bryłowej części budynków takich jak: wiatrołapy, wykusze, przybudówki itp., - podkreślenia detali architektonicznych takich jak: gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okienne i drzwiowe, itp.; 3) materiały wykończenia dominant: beton architektoniczny, szkło, stal, materiały kompozytowe, materiały z tworzyw sztucznych z dopuszczeniem iluminacji, elementów graficznych i typograficznych związanych z miastem; 4) pokrycia dachowe dachów mansardowych i stromych wyłącznie z ceramiki nieszkliwionej w naturalnym kolorze ceramiki; 5) lokalizację: a) urządzeń budowlanych, związanych z budynkami, sytuowanymi na terenie, b) budynków lub budowli na działce budowlanej, składającej się z kilku działek gruntu, bez uwzględnienia ich granic, c) więcej niż jednego budynku na działce budowlanej. 2. Dopuszcza się wydzielanie działek związanych z urządzeniami infrastruktury technicznej. § 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) gromadzenie segregowanych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami; 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 3 i 4; 3) możliwość zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) odprowadzanie ścieków, w postaci wód opadowych i roztopowych, z powierzchni szczelnych do kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu, jeśli wymagają tego przepisy odrębne;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 503 ?

5) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej; 6) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) zagospodarowanie mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności. § 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ze względu na położenie całego obszaru objętego planem miejscowym w strefie założenia urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 543/49/A oraz 2254/A, ustala się: 1) planowane inwestycje na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z właściwym organem ochrony zabytków, celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane; 2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmiotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. § 7. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenie planu ustala się możliwość lokalizacji: 1) obiektów i urządzeń niezbędnych do organizacji imprez masowych; 2) obiektów tymczasowych: a) niezbędnych przy budowie budynków i budowli, wznoszonych na czas budowy, b) handlowych, wyłącznie na czas trwania imprez masowych; 3) obiektów małej architektury: a) o wysokości do 5,0 m, b) z dowolnych materiałów; 4) zieleni: a) grup lub pojedynczych drzew w celu uzupełnienia kompozycji przestrzennej terenu wyłącznie poza granicą obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, b) w formie trawnika, rabat, gazonów itp.; 5) tablic informacyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi i systemem oznaczeń przyjętym w gminie; 6) reklam w płaszczyźnie elewacji; 7) ogrodzeń: a) ażurowych: z metalu, drewna, klinkieru lub ceramiki tynkowanej, b) pełnych na terenie 1U , prefabrykowanych. za wyjątkiem ogrodzeń z przęsłowych betonowych elementów

2. Zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących. § 8. 1. Na terenie zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku symbolem 1U ustala się możliwość lokalizacji: 1) budynków związanych wyłącznie z funkcją przystani rzecznej, w tym mieszczących usługi i handel o powierzchni użytkowej do 400 m2 , technicznych i gospodarczych, zgodnie z liniami zabudowy; 2) obiektów budowlanych związanych z funkcją przystani rzecznej; 3) urządzeń wodnych; 4) dominant urbanistycznych w obszarach oznaczonych symbolami na rysunku, 5) dojść i dojazdów;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 503 ?

6) miejsc postojowych; 7) parkingu sezonowego. 2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych: 1) wysokość budynków - nie więcej niż 7,5 m; 2) wysokość dominant, mierzoną od korony wału do wierzchołka dominanty - nie więcej niż 12 m; 3) poziom posadzki parteru na wysokości ? nie więcej niż 1,2 m nad poziomem korony wału; 4) powierzchnię zabudowy ? nie więcej niż 650 m?; 5) intensywność zabudowy ? od 0,1 do 1,0; 6) powierzchnię rzutu pionowego pojedynczej dominanty ? nie więcej niż 5m2 ; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną ? nie mniej niż 50% powierzchni terenu; 8) powierzchnię działki budowlanej ? nie mniej niż 300 m?z zastrzeżeniem§ 4 ust. 2; 9) dachy dowolne; 10) lokalizację miejsc postojowych w liczbie niezbędnej dla zabezpieczenia potrzeb, jednak nie mniej niż 1 stanowisko na każde 100 m? powierzchni użytkowej budynków i lokali usługowych i handlowych: a) na terenie 1U , b) na terenie KD-Z , w obszarze oznaczonym na rysunku planu, w którym dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych pod mostem; 11) wjazdy na teren z dróg publicznych znajdujących się poza granicami planu. § 9. 1. Na terenie zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku symbolem 2U ustala się możliwość lokalizacji: 1) budynków mieszczących usługi i handel o powierzchni użytkowej do 400 m2 , zgodnie z liniami zabudowy; 2) bulwaru; 3) dojść i dojazdów; 4) miejsc postojowych. 2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych: 1) wysokość budynków - nie więcej niż 12,0 m; 2) poziom posadzki parteru - nie więcej niż 0,6 m nad poziomem terenu; 3) powierzchnię zabudowy ? nie więcej niż 40% powierzchni terenu; 4) intensywność zabudowy ? od 0,6 do 1,2; 5) powierzchnię terenu biologicznie czynną ? nie mniej niż 20% powierzchni terenu; 6) powierzchnię działki budowlanej ? nie mniej niż powierzchnia terenu 2U z zastrzeżeniem§ 4 ust. 2; 7) dachy strome lub mansardowe; 8) lokalizację miejsc postojowych w ilości niezbędnej dla zabezpieczenia potrzeb, jednak nie mniejszej niż 2 stanowiska na każde 100 m? powierzchni użytkowej budynków i lokali usługowych i handlowych; 9) wjazd na teren z drogi publicznej znajdującej się poza granicami planu. § 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1Z/WS ustalasię możliwość lokalizacji: 1) obiektów budowlanych niebędących budynkami, związanych z funkcją przystani rzecznej, a w szczególności basenu portowego; 2) urządzeń wodnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 503 ?

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 1) powierzchnię działki budowlanej ? nie mniej niż 300 m? z zastrzeżeniem§ 4 ust. 2; 2) powierzchnię terenu biologicznie czynną ? nie mniej niż 60% powierzchni terenu. § 11. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2Z/WS ustalasię możliwość lokalizacji urządzeń wodnych. 2. Ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną ? nie mniej niż 60%. § 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się zgodne z przepisami odrębnymi uwzględnienie warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji: a) na terenie głównego zbiornika wód podziemnych, b) części obszaru planu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. § 13. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń. § 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zgodne z przepisami odrębnymi zagospodarowanie i zabudowę terenów położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, którego granica, oznaczona na rysunku planu, przebiega wzdłuż rzędnej 63,63 m n.p.m. § 15. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) dla terenu KD-Z : a) klasę drogi ? zbiorczą, b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem, c) dwustronny chodnik, d) możliwość lokalizacji miejsc postojowych pod mostem, na poziomie terenu, w obszarze oznaczonym na rysunku symbolem; 2) parametry chodników, miejsc postojowych, dojść, dojazdów - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem rozbudowy i przebudowy; 2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, oświetlenia; 3) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną ? z urządzeń infrastruktury technicznej; 4) powiązanie z układem zewnętrznym, głównie poprzez rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 17. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń. § 18. Ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 503 ?

Przewodnicząca Rady (-) Katarzyna Sarnowska

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 503 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 503 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rostrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Rada Miejska w Śremie nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Wartą, ze względu na brak uwag.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 166/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rostrzygnięcie Rady Miejskiej w Śremie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie rozstrzyga, co następuje: § 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, w tym związane z nimi nabycie terenów, prowadzone będą przez gminę; 2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzone będą przez właściwe przedsiębiorstwa, w gestii których leży rozwój poszczególnych sieci. 2. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań, o których mowa w miejscowym planie, a które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą ustalenia Gminnego Programu Inwestycyjnego. 3. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ten cel. § 2. Finansowanie inwestycji z zakresu realizacji dróg publicznych odbywać się będzie przez: 1) wydatki z budżetu gminy; 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy ? w ramach: a) dotacji unijnych, b) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, c) kredytów i pożyczek bankowych, d) innych środków zewnętrznych. § 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie przez właściwe przedsiębiorstwa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2842

  uchwała nr 404/XLVII/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2924

  uchwała nr XXI/93/2012 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Garwolinie przy Al. Legionów pomiędzy rzeką Wilgą, a osiedlem mieszkaniowym "Zarzecze"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/340/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicami 3 Maja, Królowej Jadwigi i Paderewskiego oraz rzeką Drwęcą i terenem jednostki wojskowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.31.445

  uchwała nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.502

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.501

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.500

  uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.499

  zarządzenie nr 769/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Krzywinia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.498

  uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.