Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.516

Tytuł:

uchwała Nr XVI/96/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-05
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 516
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 21.099.310 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 17.026.814 zł; 2) dochody majątkowe - 4.072.496 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 21.520.015 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 15.581.271 zł; 2) wydatki majątkowe - 5.938.744 zł. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 420.705 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 420.705 zł. § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody - 1.926.078 zł; 2) rozchody - 1.505.373 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 22.000 zł; 2) celowe w kwocie - 42.000 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 133.595 zł, z tego: 1) w ramach pozostałych wydatków - 133.595 zł. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 72.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 516 ?

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 420.705 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.505.374 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.318.448 zł. § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 2.660.843 zł. § 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych. § 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 310.000 zł, b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 239.262 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 383.000 zł, b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 230.000 zł. § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy; 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 516 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 516 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.228

  uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.357

  uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 ? 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.706

  uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 października 2009r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1674

  uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3144

  uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.515

  informacja Nr 1/2012 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 10 lutego 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r.. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.514

  uchwała Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.513

  uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 594/7 i 599/3 w Przybiernowie, obręb Przybiernów 2, oraz ich otoczenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.512

  uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Gminie Myślibórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.511

  uchwała Nr XVI/179/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Goleniów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.