Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.560

Tytuł:

uchwała nr 247/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 560
Hasła:Opłaty - targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 560

UCHWAŁA NR 247/XXVI/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 206/XXI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 110, poz. 2797 z dnia 17 grudnia 2007 r.) w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę w § 7 ust 2 lit. b, który otrzymuje brzmienie: "b) 40 % od pobranych kwot Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z. o.o ". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia

mgr Jan Gilowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrasruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

1)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.36.36

  uchwała nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.1046

  uchwała nr 116/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/300 /10 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1685

  uchwała nr 124/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Konsekwencje utrzymywania obiektu budowlanego w złym stanie

  Co zrobić z zarządcą, który w ogóle nie remontuje sypiącego się budynku, do którego boje się wejść,że mi spadnie coś na głowę ?

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Stawka dzienna w przypadku grzywny

  Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.559

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Powiatu Przemyskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.558

  uchwała nr XXI/99/2012 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557

  uchwała nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.556

  sprawozdanie Starosty Niżańskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.555

  aneks nr 1/2012 Powiatu Niżańskiego z dnia 26 stycznia 2012r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2010 r. zawartego z Gminą i Miastem Nisko w sprawie wykonywania przez jednostkę organizacyjną Gminy i Miasta Nisko - Miejską Bibliotekę Publiczną w Nisku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nisku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.