Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.562

Tytuł:

uchwała Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-09
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 562
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 562

UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010r. Nr 107, poz.679, Nr 197 poz.1309 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XII/124/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 11, poz.206), zmienionej uchwałami Rady Miasta Szczecinek: Nr XXVII/266/05 z dnia 23 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1289), Nr XXIX/289/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz.1740), Nr XV/136/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 43), Nr XLII/445/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 20, poz. 413) oraz Nr IV/26/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 17, poz.277) wprowadza się następujące zmiany: - załącznik ?Cennik usług przewozowych? otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 562 ?

Załącznik do Uchwały Nr XXI/166/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.57.1283

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1689

  uchwała nr LX/1021/09 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2966

  uchwała nr III/36/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalania cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.71

  uchwała nr LXVI/1125/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1028

  uchwała nr LXXV/1278/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.561

  zestawienie Nr I/2012 Burmistrza Reska z dnia 7 marca 2012 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lakali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Resko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.560

  uchwała Nr XVI/131/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.559

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 27 lutego 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanowie przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.558

  uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.557

  uchwała Nr XV/372/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kijewo - Łosiowa? w Szczecinie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.