Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.583

Tytuł:

uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-12
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 583
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 583

UCHWAŁA NR XXI/168/2012 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159 oraz Nr 153, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII/59/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? - przyjętym uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku, zwany dalej ?planem?. 2. Granice obszaru o powierzchni 13,64 ha objętego planem określa rysunek planu. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Kilińskiego? w Szczecinku, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1; 2) wyrys ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? w skali 1: 10000, stanowiący załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3; 4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynku o funkcji higienicznosanitarnej - należy przez to rozumieć budynek użyteczności publicznej składający się z pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z niezbędną komunikacją, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi w rozumieniu aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek garażowo-gospodarczy;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 583 ?

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu; 5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku; 6) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi więcej niż 50%; 7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów; 8) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą informacyjną, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 9) szyldzie - należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług, o powierzchni nie większej niż 1 m?; 10) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć: tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zieleni, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych; 11) zespole garaży - należy przez to rozumieć połączone ze sobą ścianami bocznymi co najmniej 3 garaże jednostanowiskowe dla samochodów osobowych, posiadające jednakową wysokość i kąt nachylenia połaci dachowych lub jeden budynek stanowiący garaż wielostanowiskowy. § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 9MN, 17MN, 22MN i 23MN; 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 14MN/U i 16MN/U; 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 5MW/U i 11MW/U; 4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 21MW/MN; 5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 8U, 13U, 15U, 18U, 19U, 20U, 25U i 26U; 6) teren zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 10U/US; 7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 2ZP i 24ZP; 8) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem 1WS; 9) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony symbolem 12E; 10) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-Dx, 3KD-Dx, 4KD-Dx, 5KD-D i 6KD-D; 11) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 7KDW i 8KDW. § 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się: a) lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem lit. b oraz pkt 3 lit. c-f, b) na terenach: 4MN, 5MW/U, 9MN, 11MW/U, 14MN/U, 15U, 16MN/U, 19U, 21MW/MN, 23MN, 25U i 26U, w przypadku wolno stojących budynków pomocniczych, lokalizację ich w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii zabudowy wyznaczonej wzdłuż terenu drogi publicznej, c) kolorystykę ścian zewnętrznych budynków składającą się z nie więcej niż dwóch zharmonizowanych względem siebie, pastelowych kolorów, z uwzględnieniem§ 6 pkt 1 lit. e, d) krycie dachów budynków mieszkalnych i usługowych o kącie nachylenia połaci dachowej większym niż 30? dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze z palety czerwonej; 2) zakazuje się lokalizacji: a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m?, b) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?3? Poz. 583 ?

c) reklam, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. i, d) tymczasowych obiektów handlowo-usługowych, e) blaszanych budynków pomocniczych; 3) dopuszcza się: a) na terenach: 6MN, 8U, 10U/US, 11MW/U, 13U, 15U, 18U, 19U, 20U, 21MW/MN i 26U lokalizację budynków przy granicy działek budowlanych w miejscach, w których pozwalają na to wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, b) zachowanie i przebudowę istniejących w dniu uchwalenia planu budynków o parametrach innych niż ustalone w Rozdziale 2, c) wycofanie nie więcej niż 30% długości ściany budynku od obowiązującej linii zabudowy, d) wysunięcie części budynku znajdujących się na wysokości nie mniejszej niż 3 m od poziomu terenu przed linię zabudowy jako balkony lub wykusze, na głębokość nie większą niż 1,5 m, e) wysunięcie zjazdów, schodów i pochylni zlokalizowanych poniżej poziomu parteru budynku przed linię zabudowy, przy czym suma szerokości wysuniętych elementów nie może przekroczyć 30% całkowitej długości ściany budynku, f) zachowanie i przebudowę budynków lub ich części lokalizowanych poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy, g) lokalizację obiektów małej architektury, h) dowolną geometrię dachu dla przekrycia wykuszy lub kaferków, i) na terenach: 8U, 10U/US, 13U, 19U, 20U i 26U reklam, wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym łączna powierzchnia reklam nie może przekraczać 5% powierzchni wszystkich elewacji na budynku, j) lokalizację szyldów na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach, k) lokalizację tablic informacyjnych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich nieutwardzonych fragmentów terenów, b) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) zastosowanie zabezpieczeń przed infiltracją zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych do środowiska gruntowo-wodnego, pochodzących z nawierzchni przeznaczonych dla postoju więcej niż 3 pojazdów i prowadzenia ruchu kołowego, d) na terenach: 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 9MN, 17MN, 22MN i 23MN zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, e) na terenie 21MW/MN zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, f) na terenach: 5MW/U, 11MW/U, 14MN/U i 16MN/U zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkalno-usługowych, g) na terenach 18U, 19U i 25U zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali w miastach; 2) zakazuje się: a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, b) wycinania trzcinowisk i nadwodnych szuwarów, c) wycinania zadrzewień nadwodnych; 3) dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych w obrębie działki budowlanej. § 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, dla których: 1) nakazuje się: a) zachowanie historycznych kształtów i podziałów otworów okiennych na elewacjach frontowych, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b, b) zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?4? Poz. 583 ?

c) w przypadku zewnętrznego ocieplania elewacji innych niż wymienione w pkt 2 lit. d, odtworzenie formy i kompozycji detali architektonicznych z zastosowaniem pierwotnie użytych materiałów, w oparciu o badania architektoniczno-konserwatorskie, d) w przypadku wymiany historycznej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych na nową, nawiązanie do formy, podziałów, materiału i koloru stolarki historycznej, e) stosowanie oryginalnej kolorystyki elewacji ustalonej na podstawie badań architektonicznych, kwerendy archiwalnej lub przez analogię; 2) zakazuje się: a) nadbudowy, b) rozbudowy na terenach: 5MW/U, 11MW/U, 14MN/U, 15U, 19U i 21MW/MN, c) przebudowy elewacji frontowych z bogatym detalem architektonicznym, d) zewnętrznego ocieplania elewacji o bogatym i wartościowym detalu architektonicznym, e) lokalizacji szyldów lub tablic informacyjnych na elewacjach, w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego, w szczególności: kolumny, pilastry, portale, okna, balustrady, gzymsy, zwieńczenia, płycizny, kompozycje sztukatorskie oraz połacie dachowe; 3) dopuszcza się: a) rozbudowę na terenach: 3MN, 4MN, 9MN, 18U i 25U, wyłącznie w głąb działki budowlanej, przy czym wysokość rozbudowy nie większą od istniejącego budynku o wartościach historycznych, b) w przypadku lokalizacji usług w parterach budynków, przebudowę otworów okiennych w parterach, przy zachowaniu kształtu i rytmu otworów okiennych wyższych kondygnacji oraz w nawiązaniu do stylu budynku chronionego, z uwzględnieniem pkt 2 lit. c, c) w przypadku wymiany stolarki okiennej na nową, zastosowanie konstrukcji innej niż historyczna. § 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 1) zagospodarowanie terenów ZP zgodnie z § 16 i § 38; 2) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ustala się ochronę i zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu ?Pojezierze Drawskie?, którego granice wskazano na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi ustaleniami planu. § 9. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. § 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nakazuje się dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych na granicach terenu z zabudową wymagającą, zgodnie z przepisami odrębnymi, komfortu akustycznego w środowisku. § 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) dostęp do terenów przyległych dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem Rozdziału 2; 2) klasyfikację dróg publicznych: a) dla terenu KD-Z - ulica klasy zbiorczej, b) dla terenów KD-D i KD-Dx - ulice klasy dojazdowej; 3) na terenach dróg publicznych zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności: jezdni, ścieżek rowerowych i chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu; 4) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) na terenach przeznaczonych pod zabudowę zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce budowlanej, w łącznej ilości nie mniejszej niż: a) 2 stanowiska na każdy budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem miejsc postojowych w garażach,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?5? Poz. 583 ?

b) 1 stanowisko na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem miejsc postojowych w garażach, dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, c) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 30 m? powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, d) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m? powierzchni użytkowej usług innych niż wymienione w lit. c; 6) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi zapewnienie stanowisk przeładunku i postoju w granicach działki budowlanej. § 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) nakazuje się: a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, b) odprowadzenie ścieków bytowych lub komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b-c, d) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, f) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; 2) zakazuje się lokalizacji: a) nowych napowietrznych elementów infrastruktury technicznej, b) przydomowych oczyszczalni ścieków, c) zbiorników bezodpływowych na ścieki; 3) dopuszcza się: a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej, b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów: 2KD-Dx, 3KD-Dx, 4KD-Dx, 7KDW i 8KDW poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych w granicach działki budowlanej, d) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, e) na terenach: 5MW/U, 8U, 10U/US, 11MW/U, 15U, 18U, 19U, 25U i 26U lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących, z uwzględnieniem lit. f, f) w przypadku lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych, o których mowa w lit. e, wydzielenie działki budowlanej nie większej niż 50 m?, o powierzchni zabudowy do 100%. § 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń. § 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości: 1) 30% dla terenów: 16MN/U, 17MN i 22MN; 2) 0% dla terenów nie wymienionych w pkt 1. Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS o powierzchni 0,07 ha ustala się: 1) wody płynące; 2) zachowanie cieku jako otwartego; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) urządzeń wodnych, mostów, przepustów, b) sieci infrastruktury technicznej; 4) dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż cieku; 5) zakaz lokalizacji budynków.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?6? Poz. 583 ?

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP o powierzchni 1,03 ha ustala się: 1) lokalizację parku; 2) lokalizację ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na przebiegu, zgodnym z rysunkiem planu; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) boisk sportowo-rekreacyjnych, b) placów zabaw, c) pomostów, d) dróg pieszych, e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 85% powierzchni terenu; 5) zakaz lokalizacji budynków. § 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN o powierzchni 0,06 ha ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynku pomocniczego wyłącznie jako dobudowanego do budynku mieszkalnego, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynku mieszkalnego wyłącznie jako wolno stojącego, b) lokalizację na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy od 20% do 30% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynku pomocniczego do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnego nie mniejszy niż 40?, - dla budynku pomocniczego do 45?; 5) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN o powierzchni 0,63 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie: a) lokalizacji budynków pomocniczych, b) przebudowy i rozbudowy budynku usługowego na działce nr 17, c) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m?; 4) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy od 8% do 25% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych nie mniejszy niż 40?, - dla budynków pomocniczych do 45?;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?7? Poz. 583 ?

6) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW/U o powierzchni 0,54 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) usług w parterach budynków, b) jednego zespołu garaży na każdej działce budowlanej, c) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 900 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 14% do 40% powierzchni działki budowlanej, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych - 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla zespołu garaży do 3,5 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych nie mniejszy niż 40?, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy lub rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, - dla zespołu garaży do 45?; 5) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN o powierzchni 0,08 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 300 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 14 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy od 20% do 35% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - równa dla segmentów budynków bliźniaczych do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - równy dla segmentów budynków mieszkalnych bliźniaczych, przy czym nie większy niż 45?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN o powierzchni 0,49 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m?; 4) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 15 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?8? Poz. 583 ?

b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy od 15% do 25% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych wolno stojących do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - równa dla segmentów budynków mieszkalnych bliźniaczych - 2 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie użytkowego poddasza, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych nie mniejszy niż 40?, przy czym równy dla segmentów budynków bliźniaczych, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy lub rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U o powierzchni 0,05 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie: a) wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 30% powierzchni całkowitej budynku usługowego, b) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 450 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację nie więcej niż jednego budynku, b) powierzchnię zabudowy od 25% do 35% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych od 35? do 45?; 5) zakaz dostępu pojazdów samochodowych do terenu 1KD-Z. § 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN o powierzchni 0,89 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m?; 4) szerokość frontu nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego, c) powierzchnię zabudowy od 10% do 30% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych nie mniejszy niż 40?, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy lub rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, - dla budynków pomocniczych do 45?;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?9? Poz. 583 ?

6) zakaz dostępu pojazdów samochodowych do terenu 1KD-Z; 7) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10U/US o powierzchni 1,19 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej - usług turystycznych; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków garażowych, b) sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych, c) pomostów, d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, e) ogrodzenia w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegowej jeziora Trzesiecko (poza planem); 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 3500 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 0% do 30% powierzchni działki budowlanej, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy: - dla budynków usługowych, w tym sportowo-rekreacyjnych do 12 m, - dla budynków garażowych do 3,5 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych do 45?. § 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW/U o powierzchni 0,27 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) usług w parterach budynków, b) jednego zespołu garaży na każdej działce budowlanej, c) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych przylegających do siebie na tej samej działce budowlanej lub na granicznych działkach budowlanych, z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, b) powierzchnię zabudowy od 20% do 50% powierzchni działki budowlanej, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, d) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych - od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 15 m, a dla nowych budynków równą z wysokością budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, - dla zespołu garaży do 3,5 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych od 35? do 50?, - dla zespołu garaży do 45?; 5) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12E o powierzchni 0,01 ha ustala się: 1) lokalizację stacji transformatorowej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 10% do 50% powierzchni terenu, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni terenu, c) wysokość zabudowy do 3,6 m, d) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 10 ? Poz. 583 ?

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13U o powierzchni 0,04 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację nie więcej niż jednego budynku, b) powierzchnię zabudowy od 20% do 70% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu, d) wysokość budynku do 10 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych od 30? do 45?; 5) dostęp do terenu 5KD-D przez teren 18U. § 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MN/U o powierzchni 0,08 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynku pomocniczego, b) usług w budynku mieszkalnym, zajmujących powierzchnię nie większą niż 50% powierzchni całkowitej budynku, c) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego i jednego budynku pomocniczego, b) powierzchnię zabudowy od 15% do 30% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: - dla budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynku pomocniczego do 3,5 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynku mieszkalnego nie mniejszy niż 40?, - dla budynku pomocniczego do 45?; 5) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15U o powierzchni 0,25 ha ustala się: 1) zabudowę usługową; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 25% do 45% powierzchni działki budowlanej, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy: - dla budynków usługowych do 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków usługowych od 30? do 50?, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy lub rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, - dla budynków pomocniczych do 45?; 5) dostęp do terenu 5KD-D, w tym przez teren 18U; 6) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 11 ? Poz. 583 ?

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN/U o powierzchni 0,17 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynku pomocniczego, b) usług w budynku mieszkalnym, zajmujących powierzchnię nie większą niż 50% powierzchni całkowitej budynku, c) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej, b) powierzchnię zabudowy od 10% do 30% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem trzeciej w formie użytkowego poddasza, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN o powierzchni 0,57 ha ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego, c) powierzchnię zabudowy od 10% do 25% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych do 10 m, przy czym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie poddasza użytkowego, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18U o powierzchni 1,66 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej - usługi ochrony zdrowia; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) obiektów budowlanych związanych z ochroną zdrowia, w tym lądowiska dla helikopterów, b) budynków pomocniczych, c) parkingów wielopoziomowych, w tym podziemnych, d) sieci, urządzeń i budynków infrastruktury technicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 12 ? Poz. 583 ?

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) dopuszczenie lokalizacji zabudowy wewnątrz terenu, pod warunkiem usytuowania kolejnych budynków w odległości większej niż 25 m od obowiązującej linii zabudowy, b) powierzchnię zabudowy od 15% do 50% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni terenu, d) wysokość zabudowy: - dla budynków usługowych - do 6 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 25 m, - dla budynków pomocniczych lub budynków infrastruktury technicznej do 5 m, - dla parkingów wielopoziomowych do 10 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków usługowych od 30? do 50?, z wyłączeniem budynków istniejących, dla których w ramach przebudowy lub rozbudowy dopuszcza się zastosowanie dotychczasowej geometrii dachu, - dla budynków pomocniczych lub budynków infrastruktury technicznej do 45?; 4) zapewnienie dostępu do drogi publicznej terenom: 11MW/U, 13U, 15U i 19U; 5) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19U o powierzchni 0,19 ha ustala się: 1) zabudowę usługową - usługi ochrony zdrowia; 2) dopuszczenie: a) przebudowy istniejącego budynku pomocniczego, bez możliwości jego rozbudowy i nadbudowy, b) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku usługowego w kierunku terenu 1KD-Z, lokalizację miejsc postojowych dla samochodów w kondygnacji podziemnej lub w parterze rozbudowywanej części budynku, b) powierzchnię zabudowy od 15% do 45% powierzchni działki budowlanej, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, d) wysokość budynków usługowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych od 30? do 50?; 5) dostęp do terenu 1KD-Z przez teren 18U; 6) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6.

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20U o powierzchni 0,03 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację nie więcej niż jednego budynku, b) powierzchnię zabudowy od 50% do 80% powierzchni terenu, c) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 5% powierzchni terenu, d) wysokość budynku do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych od 30? do 50?; 5) dostęp do terenu 1KD-Z, w tym przez teren 21MW/MN. § 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21MW/MN o powierzchni 0,36 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 2) dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 13 ? Poz. 583 ?

3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 600 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 18 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy: - w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od 20% do 45% powierzchni działki budowlanej, - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 15% do 30% powierzchni działki budowlanej, b) teren biologicznie czynny: - w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej, - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków mieszkalnych od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?; 6) zapewnienie dostępu do drogi publicznej terenowi 20U; 7) dla budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MN o powierzchni 0,29 ha ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego, c) powierzchnię zabudowy od 10% do 25% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych - do 10 m, przy czym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie poddasza użytkowego, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynku mieszkalnego od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23MN o powierzchni 0,20 ha ustala się: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m?; 4) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m; 5) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących, b) lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 14 ? Poz. 583 ?

c) powierzchnię zabudowy od 10% do 25% powierzchni działki budowlanej, d) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej, e) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych - do 10 m, przy czym nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem trzeciej w formie poddasza użytkowego, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynku mieszkalnego od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24ZP o powierzchni 1,72 ha ustala się: 1) lokalizację parku; 2) lokalizację ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na przebiegu, zgodnym z rysunkiem planu; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) jednego budynku o funkcji higienicznosanitarnej, b) boisk sportowo-rekreacyjnych, c) placów zabaw, d) pomostów, e) dróg pieszych, f) sieci infrastruktury technicznej; 4) dla budynku o funkcji higienicznosanitarnej: a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50 m?, b) wysokość zabudowy nie większą niż 5 m, c) dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 45?; 5) teren biologicznie czyny nie mniejszy niż 85% powierzchni terenu; 6) zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem pkt 3 lit.

a. § 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25U o powierzchni 0,2 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej - usługi ochrony zdrowia lub opieki społecznej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 15% do 40% powierzchni terenu, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni terenu, c) wysokość budynku do 12 m, przy czym w przypadku rozbudowy wysokość nie większą od budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, d) kąt nachylenia połaci dachowych od 30? do 50?; 5) dla budynku o wartościach historycznych, oznaczonego na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6. § 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26U o powierzchni 0,55 ha ustala się: 1) lokalizację zabudowy usługowej - usługi turystyczne lub ochrony zdrowia; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) budynków pomocniczych, b) sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m?; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy od 15% do 40% powierzchni działki budowlanej, b) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 15 ? Poz. 583 ?

c) wysokość zabudowy: - dla budynków usługowych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, przy czym nie więcej niż 12 m, - dla budynków pomocniczych do 3,5 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych: - dla budynków usługowych od 30? do 50?, - dla budynków pomocniczych do 45?. § 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - zmienną, od 17,8 m do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu; 2) nakazuje się: a) lokalizację jezdni i obustronnych chodników, b) zachowanie, a w przypadku koniecznej wycinki, odtworzenie szpalerów drzew; 3) dopuszcza się lokalizację: a) ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, b) wiat przystankowych, c) reklam oraz obiektów usługowych o powierzchni całkowitej nie większej niż 10 m? w wiatach przystankowych, d) hydrantów przeciwpożarowych, e) sieci infrastruktury technicznej. § 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KD-D i 6KD-D: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) na terenie 5KD-D - 10 m, zakończoną placem do zawracania, b) na terenie 6KD-D - zmienną, od 7,5 m do 8,2 m, zakończoną placem do zawracania; 2) nakazuje się: a) lokalizację jezdni i obustronnych chodników, b) lokalizację ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego na przebiegu, zgodnym z rysunkiem planu; 3) dopuszcza się lokalizację: a) ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, innych niż wymienione w pkt 2 lit. b, b) znaków i sygnałów drogowych, c) hydrantów przeciwpożarowych, d) sieci infrastruktury technicznej. § 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KD-Dx, 3KD-Dx i 4KD-Dx: 1) nakazuje się: a) lokalizację pieszo-jezdni, b) na terenie 4KD-Dx lokalizację ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, na przebiegu, zgodnym z rysunkiem planu, c) na terenie 4KD-Dx zachowanie, a w przypadku koniecznej wycinki, odtworzenie szpaleru drzew; 2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) na terenie 2KD-Dx - zmienną, od 9 m do 11 m, b) na terenie 3KD-Dx - zmienną, od 5 m do 7 m, c) na terenie 4KD-Dx - zmienną, od 8,5 m do 10 m, zakończoną placem do zawracania; 3) dopuszcza się lokalizację: a) hydrantów przeciwpożarowych, b) sieci infrastruktury technicznej. § 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDW i 8KDW: 1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: a) na terenie 7KDW - zmienną, od 7,3 m do 8,0 m, zakończoną placem do zawracania, b) na terenie 8KDW - 10,0 m, z lokalnym poszerzeniem, zakończoną placem do zawracania;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 16 ? Poz. 583 ?

2) nakazuje się lokalizację jezdni i co najmniej jednostronnego chodnika; 3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. Rozdział 3 Ustalenia końcowe § 45. Traci moc uchwałą Nr XIX/198/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?KILIŃSKIEGO? w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 86, poz. 1607). § 46. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 47. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. § 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 17 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 18 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 19 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 20 ? Poz. 583 ?

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ? 21 ? Poz. 583 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 23 lutego 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w zachodnim rejonie ul. Kilińskiego w Oławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582

  uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.581

  uchwała Nr XXI/168/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz szkoły publiczne nie zaliczane do sektora finansów publicznych funkcjonujące na terenie Miasta Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.580

  uchwała Nr XXI/260/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.579

  uchwała Nr IV/17/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/170/11 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.578

  uchwała Nr XIII/107/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.