Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6

Tytuł:

uchwała nr XII/84/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-03
Organ wydający:Rada Powiatu Mieleckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6
Hasła:Pożytek publiczny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ? Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 2. Inicjatywą lokalną jest każde przedsięwzięcie należące do zadań samorządu powiatowego, mieszczące się w zakresie zadań o których mowa w art. 19b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, realizowane w ciągu jednego roku budżetowego, które ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. § 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Powiatu Mieleckiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego wyłącznie na terenie Powiatu Mieleckiego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wniosek o którym mowa w ust.1, składany jest do Zarządu Powiatu. § 3. 1. Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: 1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną ? minimum 15% kosztów realizacji zadania; 2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej ? praca społeczna; 3) świadczenia rzeczowe ? w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. 2. Ogólna wielkość wartości wkładu własnego, o którym mowa w ust.1 nie może być niższa niż 50% wartości zadania. § 4. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym mogą być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. Wnioski na 2012 rok mogą być składane do 31 grudnia 2011 roku. § 5. 1. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca. 2. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia wniosku w terminie wymienionym w ust. 1, organ rozpatrujący wniosek zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach niezałatwienia w terminie oraz wyznacza nowy termin do rozpatrzenia wniosku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 6 ?

3. W razie wystąpienia braków wniosku uniemożliwiających jego ocenę, Zarząd Powiatu Mieleckiego występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. 4. Po dokonanym rozpatrzeniu wniosku Zarząd Powiatu Mieleckiego zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o podjętym rozstrzygnięciu. 5. Do zaopiniowania wniosków Zarząd Powiatu Mieleckiego może powołać specjalną komisję składającą się z osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej przedmiotowy zakres wniosku. 6. Wnioski zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Mieleckiego są rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na następny rok. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 6 ? Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2011 r.

?????????????

(pieczęć wnioskodawcy)

???????????????..

(data i miejsce złożenia wniosku)

pieczęć urzędu z datą wpływu

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

1. Wnioskodawca oraz informacje o Wnioskodawcy 1) pełna nazwa 1)......................................................................................................................................... 2) forma prawna ........................................................................................................................................ 3) numer oraz data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze .................................................................................................................................................................... 4) NIP ................................................................ REGON ........................................................................ 5) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ................................................... gmina ................................................................... powiat ..................................................................... województwo ........................................................................................................................................ 6) tel. .................................................................... faks ............................................................................ e-mail: .................................................................. http:// ....................................................................... 7) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 6 ?

2. Nazwa i opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej z uwzględnieniem jego celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

3. Termin i miejsce wykonywania zadania

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji zadania publicznego

5. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 6 ?

6. Szacunkowa kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej: 1.Całkowity koszt ?????????????????????????????????. 2.Wkład własny w tym: a) wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę inicjatywną): - rodzaj pracy (zakres rzeczowy zadania): ????????............................................................... ???????????????????????????....................................................... - wartość pracy ?????????????????????????????????.? b) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną: - Wnioskodawca: ????????????????????...................................................... - z innych źródeł ?????????????????????????????????? c) świadczenia rzeczowe (w szczególności dokumenty projektowe, kosztorys inwestorski, usługi transportowe, materiały): - rodzaj świadczeń ????????????????????................................................... - wartość świadczeń ????????????????????????????????. 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Powiatu Środki Mieleckiego Środki własne wnioskodawcy, w tym środki z innych źródeł (w zł) Koszt jednostkowy (w zł) Rodzaj miary Koszt do pokrycia w ramach pracy społecznej wnioskodawcy (w zł) Koszt całkowity (w zł) Lp. Rodzaj kosztów Ilość jednostek

Ogółem 2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 2 Środki finansowe Powiatu Mieleckiego Środki finansowe wnioskodawcy ????? .zł ?????. zł ?????.zł ????.% ????.% ????.% ????.% ????% 100%

2.1 Środki finansowe z innych źródeł 3 4

Wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę ?????. zł inicjatywną) Świadczenia rzeczowe ????.. ?zł Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 5) ????.. ?zł

7. Korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej dla społeczności lokalnej (tj. np.: określenie liczby osób którym służyć będzie inicjatywa lokalna).

Świadczenia rzeczowe wnioskodawcy

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 6 ?

8. Zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

9. Opis dotychczas wykonywanych prac oraz informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną.

Imię i nazwisko osób reprezentujących Wnioskodawcę ????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????.... ????????????????????????????????????????.

???????????????..

pieczęć wnioskodawcy 2)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 6 ?

.............................................................................................................................. ???????????????????????????????..

.............................................................................................................................. ???????????????????????????????..

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców podpis osób reprezentujących te grupy)

Załączniki do wniosku: 1. W przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: aktualny odpis z KRS bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji), pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika). 2. W przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców ? pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane. Dokumenty będące kserokopiami wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące wniosek.

Informacje dodatkowe: 1) . W przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców w formularzu w pkt. 1 należy podać dane o grupie pomijając punkty 2,3,4. 2) dotyczy organizacji pozarządowej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4

  uchwała nr XVII/108/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3

  uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2

  rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miasta Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1

  rozporządzenie nr 1/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, a także ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.