Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.600

Tytuł:

uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 600
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

?

Szczecin, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 600

UCHWAŁA NR XVII/112/2012 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Wierzchowo, zwane dalej "konsultacjami" przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji. § 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie, na którym mają być przeprowadzone konsultacje, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wierzchowo. § 3. Zasięg konsultacji może być ograniczony do terenu jednej lub kilku jednostek pomocniczych. § 4. Konsultacje zarządza: 1) Wójt Gminy Wierzchowo - w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy; 2) Rada Gminy Wierzchowo - w innych sprawach ważnych dla gminy. § 5. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach mieszkańców z terenu objętego zasięgiem konsultacji, zwanych dalej "zebraniami". § 6. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje organ zarządzający konsultacje, o którym mowa w § 4. § 7. 1. Ogłoszenie o zebraniu powinno być dokonane co najmniej na 7 dni przed jego terminem odbycia poprzez umieszczenie obwieszczenia: 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo; 2) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych na terenie objętym konsultacjami; 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo. 2. Obwieszczenie o zebraniu powinno zawierać: 1) określenie przedmiotu konsultacji; 2) zasięg terytorialny konsultacji; 3) określenie uprawnionych do udziału konsultacjach; 4) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania. § 8. 1. Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w zebraniu. 2. W razie, gdy zebranie jest nieważne z przyczyn określonych w ust. 1, uprawniony organ zwołuje zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu po upływie pół godziny. Zebranie w tym terminie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego ?2? Poz. 600 ?

§ 9. 1. Zebranie otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zebrania, którym jest przedstawiciel Wójta Gminy Wierzchowo. 2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych rozwiązaniach. 3. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji, przewodniczący zebrania informuje o sposobie przeprowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie w sprawie konsultacji pozytywnej lub negatywnej. § 10. Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 12. § 11. 1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Wójt Gminy Wierzchowo poprzez wyznaczoną do tego celu osobę. 2. Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Wójta Gminy Wierzchowo, o której mowa w ust. 1 należy: 1) sporządzenie listy obecności; 2) sprawdzenie, czy biorący udział w zebraniu są uprawnieni - zgodnie z § 2 - do wzięcia udziału w konsultacjach; 3) spisanie protokołu. 3. Protokół powinien zawierać: 1) datę zebrania; 2) listę obecności; 3) stwierdzenie ważności zebrania; 4) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji; 5) wyniki przeprowadzonego głosowania; 6) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta. § 12. 1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców gminy uważa się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych gminy, a w przypadku określonym w § 3, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych terenu do którego zostały ograniczone. 2. Za przyjętą uznaje się opinię, za którą opowiedzieli się w głosowaniu mieszkańcy większości jednostek pomocniczych z terenu objętego konsultacjami. § 13. Wójt Gminy Wierzchowo najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji przekazuje jej wynik Radzie Gminy Wierzchowo oraz jednostkom, których dotyczyło zagadnienie poddane konsultacjom. § 14. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. § 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Kaczorkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.601

  uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.273

  uchwała nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3950

  uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Płońska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4288

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599

  uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/95/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598

  uchwała Nr XIV/95/11 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przybiernów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.597

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.34.2012.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 41 oraz załącznika Nr 1 w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem Cz-60.Zn.2 uchwały Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.596

  uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.595

  uchwała Nr XV/352/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobki Miejskie" w Szczecinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.