Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6083

Tytuł:

uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Wiśniew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6083
Hasła:transport lokalny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6083

UCHWAŁA Nr XVI/123/2012 RADY GMINY WIŚNIEW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) ? postanawia się, co następuje: § 1.1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnione operatorom lub przewoźnikom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Józef Orzyłowski

13:54:52

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6083

Załącznik nr l do Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca.2012r. Wykaz przystanków udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego, którego właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wiśniew

Wykaz przystanków na terenie Gminy Wiśniew Lp. Nazwa i nr drogi Nazwa/Lokalizacja przystanku, opis 1. Droga: krajowa 63 Mościbrody - obustronny, 2 słupki, l wiata kierunek: Siedlce - Łuków Wiśniew Kolonia - obustronny, 2 słupki, 2 wiaty Wiśniew ul. Siedlecka - obustronny, l wiata, 2 słupki Kaczory - obustronny, l wiata, 2 słupki Gostchorz- dwustronny, l wiata l słupek Nowe Okniny I-dwustronny, 2 wiaty, 2 słupki. Nowe Okniny II dwustronny, 2 słupki 2. Droga powiatowa nr 3636W Mościbrody - obustronny, 2 słupki Zbuczyn - Kosy- Mościbrody Borki Kosiorki- obustronny, 2 słupki 3. Droga: powiatowa nr 3634W Wólka Wśniewska - obustronny, l wiata Mościbrody - Wołyńce Myrcha - obustronny, l wiata, l słupek 4. Droga: powiatowa nr 3656W Stare Okniny, obustronny 1 słupek Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn Okniny Podzdrój, obustronny l słupek Radomyśl obustronny, 2 słupki. 5. Droga Powiatowa nr 3654 W Kaczory obustronny, 2 słupki Gostchorz - Domanice Kolonia Łupiny obustronny, 2 słupki 6. Droga: powiatowa nr 3655W Tworki - obustronny, 2 słupki Domanice - Gostchorz Pluty - obustronny, 2 słupki Daćbogi - obustronny, 2 słupki Mroczki - obustronny, 2 słupki 7. Droga Powiatowa 3635W Lipniak - obustronny-2 słupki Siedlce-Domanice 8. Droga: gminna nr 361106W Wólka Wołyniecka - obustronny, 2 słupki Rakowiec -Wólka Wolyniecka-Myrcha 9. Droga gminna nr 365504W Stok Wiśniewski - obustronny, l wiata, Wiśniew dr. krajowa 63 - Stok l słupek Wiśniewski - Mogiłki 10. Droga: gminna nr 361107 W Lipniak - obustronny, l wiata, l słupek droga powiatowa 3635 W Lipniak 11. Droga gminna nr 361111 W droga krajowa Wiśniew I obustronny, l słupek 63 -koniec wsi Wiśniew Wiśniew II obustronny, l słupek 12. Droga gminna 361109W Śmiary obustronny, 2 słupki Łupiny - Mroczki 13. Droga gmina 36110 l W droga krajowa 63 Ciosny I - l obustronny l słupek Wiśniew - Ciosny-Zabłocie Ciosny II - l obustronny l słupek 14. Droga gminna 361110W- droga powiatowa 3656W Radomysl - obustromnny 3 slupki Rodomyśl ?grunty gminy Zbuczyn-Smolanka. Droga gminna 361115W ? dr. Krajowa 63 ? Nowe Okniny Stare Okniny: obustronny 1 słupek. ? Stare Okniny Droga krajowa 63 ? granica gminy Siedlce - Białki Mościbrody: jednostronny ? zadaszenie, 1 słupek

Przewodniczący Rady: Józef Orzyłowski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6083

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew § 1. 1. Z przystanków korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwanymi dalej operatorami i przewoźnikami. § 2. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób wsiadania lub wysiadania pasażerów na linii komunikacyjnej. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca. 2. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do: 1) umieszczenia rozkładów jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych rozkładach jazdy przystankach, z wyłączeniem przystanków przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów, 2) uzgodnienia z Urzędem formy i sposobu montażu rozkładu jazdy, 3) utrzymania tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym, 4) zapewnienie aktualności rozkładów jazdy, 5) korzystania z przystanków w sposób nieutrudniający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach. 3. Przewoźnikom zabrania się: 1) postoju środków transportowych służących do przewozu osób na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów, 2) umieszczania na przystankach innych informacji po za dotyczącymi rozkładów jazdy, w tym także reklam. 4. Przewoźnika, któremu udzielono zgody na korzystanie z przystanków zobowiązuje się do takiego korzystania z zatok przystankowych, aby inni przewoźnicy mogli z nich korzystać na równych prawach. Przewodniczący Rady: Józef Orzyłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5472

  uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3792

  uchwała nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ? Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/94/12 Rady Gminy Garbów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garbów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. 2011.375.3300

  uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wojnicz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Transport chorego na leczenie

  Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej (...)

 • Wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy i na jakiej podstawie funkcjionariusz Policji może skierować wniosek do sądu grodzkiego, za wykroczenie drogowe. Czy może skorzystać wyłącznie (...)

 • Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

  Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6082

  uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6081

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6080

  uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6079

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6078

  uchwała nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.