Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6091

Tytuł:

uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Stanisławów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6091
Hasła:ulice

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6091

UCHWAŁA Nr XVII/83/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), za zgodą P. Gabrieli i Adama Zdanowiczów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: § 1. Nadać ulicy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność P. Gabrieli i Adama Zdanowiczów, położonej w miejscowości Stanisławów, obejmującej działkę o nr. ew. 670/10 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, nazwę ul. Tartaczna. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Kopacz

13:52:50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6091

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/83/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6091

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, m. in. podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic. Zgodnie z prośbami mieszkańców, dotyczącymi nadania nazwy przedmiotowej ulicy, oraz intensywną zabudową wzdłuż przedmiotowej drogi wewnętrznej, zostało skierowane zapytanie do właścicieli przedmiotowej drogi w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. P. Gabriela i Adam Zdanowicz wyrazili pisemną zgodę w przedmiotowej sprawie. Proponowana nazwa to ul. Tartaczna, jako przedłużenie już istniejącego ciągu komunikacyjnego. W związku z powyższym Wójt Gminy przygotował projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla działki nr ew. 670/10 znajdującej się w miejscowości Stanisławów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4892

  uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4361

  uchwała nr XVI/74/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2635

  zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2636

  zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6090

  uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6089

  zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6088

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobienie Jeziory.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6087

  uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie Jeziory na lata 2012 ? 2017?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6086

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.