Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6095

Tytuł:

uchwała nr 185/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Chorzelach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6095
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6095

UCHWAŁA Nr 185/XXI/12 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 5 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 i § 8 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się na terenie Gminy Chorzele opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód Gminy Chorzele. § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. § 3. Przepisy § 1 i 2 niniejszej uchwały stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. § 4. Traci moc Uchwała Nr 191/XXVIII/98 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach: mgr Dariusz Brzezicki

13:51:51
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6417

  uchwała nr XLVIII/711/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.209.6690

  uchwała nr LXII/903/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.18

  uchwała nr XXIII/143/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.2680

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.328.576

  uchwała nr VI/70/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXIII/288/06 z dnia 15 lutego 2006r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6094

  zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2011 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6093

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie w szkołach prowadzonych przez Gminę Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6092

  uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6091

  uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6090

  uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Orlika w Przasnyszu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.