Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.610

Tytuł:

uchwała nr X/104/12 Rady Gminy Laszki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Gminy Laszki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 610
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 610

UCHWAŁA NR X/104/12 RADY GMINY LASZKI z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Laszkach u c h w a l a, co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 19.977.509,00 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie 17.942.059,00 zł. dochody majątkowe w kwocie 2.035.450,00 zł. 2. Określa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 21.228.953,00 zł. z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.416.243,00 zł. wydatki majątkowe w kwocie 3.812.710,00 zł. 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.251.444,00 zł 4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.251.444,00 zł. 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.498.317,00 zł. z tego: § 952 ?Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym? w kwocie 2.498.317,00 zł. 6. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.246.873,00 zł. z tego: § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 380.000,00zł. § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 866.873,00 zł. § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.098.317,00 zł. w tym na: 1) 2) 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy w kwocie 600.000,00 zł. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.251.444,00 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 380.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 610 ?

4)

finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE z otrzymanej refundacji środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 866.873,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2011 roku wynikające z odrębnych ustaw tj. 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. W myśl art. 1 ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późń. zm.) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 3. W myśl art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) likwiduje się z dniem 1 stycznia 2010 r. powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych i gminnych funduszy stają się dochodami budżetów powiatów i gmin oraz podlegają przekazaniu na rachunki budżetów powiatów i gmin. Wydatki budżetów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31,32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska. § 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 37.623,00 zł. z tego w dziale 801 ? oświata i wychowanie. § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie gminy w kwocie 24.500,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł. § 6. Określa się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 127.000,00 zł. w tym: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 127.000,00 zł. na: 1) 2) pokrycie różnicy ceny wody do 1m3 kwota 62.000,00 zł. dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Laszki. ścieków do 1 m3 kwota 65.000,00 zł. wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Laszki. § 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami: I. Dochody Dział Rozdział 750 75011 § Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie. Dochody bieżące, Nazwa Kwota 63.796,00 63.396,00 63.396,00 63.396,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 610 ?

-

75045 -

-

Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące,

400,00 400,00 400,00

751 -

75101 -

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa. - Urzędy naczel. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa. 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - Pomoc społeczna -

1.434,00 1.434,00 1.434,00

852 -

85212 -

2.705.800,00

-

85213

-

-

-

-

Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. 2.700.100,00 emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. Dochody bieżące, 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2.700.100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - Skł. na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadczenia 5.700,00 z pomocy społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody bieżące. 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 5.700,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. - OGÓŁEM 2.771.030,00

II. Wydatki Dział Rozdział 750 75011 75045 § Nazwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz. Kwota 63.796,00 63.396,00 63.396,00 63.396,00 63.396,00 53.932,00 8.143,00 1.321,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 610 ?

751 852 -

75101 85212 85213

-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.220,00 184,00 30,00 2.705.800,00 2.700.100,00 2.700.100,00 116.800,00 116.800,00 53.000,00 3.100,00 60.000,00 700,00 13.320,00 4.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.320,00 3.000,00 2.569.980,00 2.569.980,00 5.700,00

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4110 Skł. na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Świadcz. rodz. świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecz. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 4110 Skł. na ubezp. społ. od wynagr. 4120 Skł. na Fundusz Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4270 Zakup usług remontowych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postęp. sądow. i prokurat. 4440 Odpisy na ZFSS 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczest. w zajęciach w centr. integr. społ. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

-

-

5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2.771.030,00

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 610 ?

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY: Dział Rozdział 756 § Nazwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw Dochody bieżące, Kwota 47.000,00

-

75618 -

-

47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem dochody:

WYDATKI: Dział Rozdział 851 85153 85154 § Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nazwa Kwota 47.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00 7.000,00 39.000,00 39.000,00 35.000,00 14.500,00 14.500,00 20.500,00 1.500,00 19.000,00 4.000,00 4.000,00 47.000,00

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane

4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4300 Zakup usług pozostałych 2) dotacje na zadania bieżące,

2310 Dot. cel. przekaz. gm. na zad. bież realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. teryt. - Ogółem wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 610 ?

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim: Fundusz Sołecki z tego: Sołectwo Bobrówka kwota 16.108,00 zł. Sołectwo Bukowina kwota 10.015,00 zł. Sołectwo Charytany kwota 13.912,00 zł. Sołectwo Czerniawka kwota 8.436,00 zł. Sołectwo Korzenica kwota 16.552,00 zł. Sołectwo Laszki kwota 24.667,00 zł. Sołectwo Miękisz Stary kwota 18.821,00 zł. Sołectwo Miękisz Nowy kwota 21.436,00 zł. Sołectwo Tuchla kwota 13.863,00 zł. Sołectwo Wietlin wieś kwota 24.667,00 zł. Sołectwo Wietlin Pierwszy kwota 8.584,00 zł. Sołectwo Wietlin Trzeci kwota 12.704,00 zł. Sołectwo Wietlin Osada kwota 9.053,00 zł. Sołectwo Wysocko kwota 20.770,00 zł. o g ó ł e m 219.588,00 zł. WYDATKI: Dział Rozdział 600 600 60017 60017 § Sołectwo Bobrówka Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nazwa Kwota 16.108,00 16.108,00 16.108,00 16.108,00 16.108,00 16.108,00 16.108,00 16.108,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00 10.015,00

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont dróg transportu rolnego w m. Bobrówka Sołectwo Bukowina Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont drogi wewnętrz. (świetlica- sklep)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 610 ?

600 600 600 600 754 -

60017 60017 60017 60017 75412

-

Sołectwo Charytany Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.912,00 13.912,00 13.912,00 13.912,00 13.912,00 13.912,00 13.912,00 13.912,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 8.436,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 16.552,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 18.821,00 18.821,00

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont dróg transp. rol. w m. Charytany Sołectwo Czerniawka Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont dróg transp. rol. Czerniawka - Dydek Sołectwo Korzenica Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont dróg transp. rol. (koło Kościoła) Sołectwo Laszki Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont dróg transp. rol.(koło cmentarza) Sołectwo Miękisz Stary Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 610 ?

600 754 600 600 -

60017 75412 60016 60095 -

-

Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18.821,00 18.821,00 18.821,00 18.821,00 18.821,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 21.436,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 13.863,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 24.667,00 8.584,00 8.584,00 8.584,00 8.584,00 8.584,00

4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - zagospodarowanie placu, zabezpiecz. skarpy, niwelacja terenu, wykonanie przepustu przy placu remizo - świetlicy w m. Miękisz Stary Sołectwo Miękisz Nowy Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych w tym: - remont dróg transp. rol. Miękisz Nowy - (w kierunku Kuta Leon) Sołectwo Tuchla Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych w tym: - remont remizo- świetlicy (malowanie ścian, lamperii, postawienie kominka) w m. Tuchla Sołectwo Wietlin Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych w tym: - remont drogi gminnej w m. Wietlin w kierunku boiska sportowego Sołectwo Wietlin Pierwszy Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 610 ?

600 700 600 -

60017 70005 60016 -

-

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.584,00 8.584,00 8.584,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 12.704,00 9.053,00 9.053,00 9.053,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.053,00 7.053,00 7.053,00 7.053,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 20.770,00 219.588,00

4210 Zakup mat. i wyposaż w tym: - zak. ławek, krzeseł, stołów, telewizora do przystanku autobusowego poczekalni Sołectwo Wietlin Trzeci Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4270 Zakup usług remontowych w tym: - remont drogi wewnętrznej w m. Wietlin Trzeci - (na budowie) Sołectwo Wietlin Osada Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup kosiarki (podkaszarka) do hotelu robotniczego (świetlica) Wydatki majątkowe, 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wydat. inwest. jedn. budżet. w tym: - budowa ogrodzenia, zagospodarowanie placu przy hotelu robotniczym (świetlica) Sołectwo Wysocko Transport i łączność Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a)wydatki związane z real. ich statut. zadań.

4270 Zakup usług remontowych w tym: - remont drogi gminnej w m. Wysocko (do Pana Brzozy) Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 610 ?

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska DOCHODY: Dział Rozdział 900 90019 WYDATKI: Dział Rozdział 900 90004 § Nazwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kwota 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00 4.000,00 15.000,00 § Nazwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące, Kwota 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat Ogółem

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Ogółem

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) 2) 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

§ 10. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział 020 700 02001 § Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody bieżące Nazwa Kwota 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 1.277.136,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Gospodarka mieszkaniowa

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 610 ?

-

70005 -

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące

1.277.136,00 376.400,00 21.900,00 325.500,00

-

-

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. SP, jednost. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publ. oraz innych umów o podob. charakt. w tym: - -dzierżawa gruntów gminnych -wpływy z najmu lokali użytk. i mieszk. -wpływy z najmu świetlic wiejskich -czynsz łowiecki

183.100,00 153.400,00 12.000,00 4.000,00 2.000,00 900.736,00 200.000,00 200.736,00

0920 Pozostałe odsetki Dochody majątkowe

-

-

720 -

72095 -

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w at. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramch projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 na realizację "Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenów inwestycyjnych - lądowisko Laszki" - refundacja środków w 2012 r. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w at. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na realizację zadania pn. "Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wietlin" - refundacja środków w 2012 r. - Informatyka Pozostała działalność Dochody majątkowe

500.000,00

267.841,00 267.841,00 267.841,00 267.841,00

750 -

75011 75023 -

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w at. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach projektu "PSeAP" program RPO Woj. Podkarpackiego - zakup sprzątu teleinformatycznego - Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące

66.796,00 63.396,00 63.396,00 63.396,00 3.000,00 3.000,00

2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw. - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 610 ?

751 756

75045 75101 -

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące

1.000,00 2.000,00 400,00 400,00 400,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 3.859.399,00

2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw. - Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - Dochody bieżące 2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw. - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych Dochody bieżące

-

75601 75615 75616

500,00 500,00 500,00 1.112.100,00 1.112.100,00 742.100,00 277.000,00 71.000,00 14.000,00 5.000,00 3.000,00 1.192.970

0350 Podat. od dział. gospod. osób fizycz. opł. w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. podat. i opł. lokal. od osób praw. i innych jedn. organ Dochody bieżące

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnopr. 0910 Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opł. Wpł. z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat. od czynn. cywilnopr. oraz podat. i opł. lokal. od osób fizycznych Dochody bieżące

-

-

-

1.192.970 211.900,00 869.800,00 2.270,00 26.000,00 7.000,00 4.000,00 60.000,00 4.000,00

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnopraw. 0690 Wpływy z różnych opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 610 ?

758 801 -

75618 75621 75801 75807 80101 -

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpł. z innych opł. stanow. dochody jednost. samorz. teryt. na podst. ustaw Dochody bieżące

8.000,00 187.000,00 187.000,00 20.000,00 120.000,00 47.000,00 1.366.829,00 1.366.829,00 1.363.829,00 3.000,00 10.173.536,00 5.726.518,00 5.726.518,00 5.726.518,00 210.108,00 210.108,00 210.108,00 349.794,00 15.974,00 15.974,00 218,00 15.636,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Udziały gm. w podat. stanow. dochód budż. państwa Dochody bieżące

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświat. subwen. ogól. dla jedn. samorz. teryt. Dochody bieżące

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody bieżące

0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Doch. z najmu i dzierż. skład. majątk. SP, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finan. publicz. oraz innych umów o podob. charakt. w tym: - -wpł. z najmu lokali użytk. 0970 Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Dochody bieżące

-

80110 80114 80148 -

15.636,00 120,00 1.160,00 1.160,00 160,00 1.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 331.060,00 331.060,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Zespoły obsł. ekonom-admin. szkół Dochody bieżące

0970 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 610 ?

852 -

85212 -

0830 Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emerytal. i rent. z ubezp. społecznego Dochody bieżące

331.060,00 3.052.700,00 2.745.300,00 2.745.300,00 200,00 5.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorz. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, pobran. nienal. lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych doch. - zwroty nienal. zasiłk. 2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. 2360 Doch. jedn. samorz. teryt. związane z real. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami - Skł. na ubezp. zdrowot. opł. za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej - Dochody bieżące 2010 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami. 2030 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zadań bieżących gminy Zasił. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe Dochody bieżące

-

85213

20.000,00 2.700.100,00 20.000,00 14.000,00

900 -

85214 85216 85219 85228 90001 -

14.000,00 5.700,00 8.300,00 113.700,00 113.700,00 113.700,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00 77.000,00 77.000,00 76.900,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 883.873,00 866.873,00 866.873,00 866.873,00

2030 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zadań bieżących gminy Zasiłki stałe Dochody bieżące

2030 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zadań bieżących gminy Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące

2030 Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na real. własn. zadań bieżących gminy 0970 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiek. i specjal. usługi opiek. Dochody bieżące

0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody majątkowe

6207 Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 610 ?

-

90019 90020 -

-

europejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "budowa kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Starym i Charytany - etap II refundacja środków zadanie zrealizowane w 2011 r. w ramach wyprzedzającego finansowania. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące

15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19.977.509,00 17.942.059,00 2.035.450,00

0690 Wpływy z różnych opłat Wpł. i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody bieżące

0400 Wpł. z opłaty produktowej O g ó ł e m w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe

§ 11. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział 010 020 01030 02001 § Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze: Wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: Kwota 22.936,00 22.936,00 22.936,00 22.936,00 22.936,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 12.000,00 1.550,00 250,00 10.200,00 33.000,00 6.000,00 20.000,00 1.500,00 5.500,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego - Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane, w tym:

4110 Skł. na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fund. Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4500 Pozost. podat. na rzecz jedn. samorz. teryt.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 610 ?

400 600 -

40002 60016 60017 -

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody: Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące, w tym:

62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 928.570,00 336.437,00 336.437,00 336.437,00 336.437,00 5.000,00 5.000,00 295.437,00 10.000,00 70.000,00 100.000,00 70.000,00 24.667,00 20.770,00 34.000,00 30.000,00 4.000,00 2.000,00 561.049,00 561.049,00 561.049,00 561.049,00 292.249,00 30.000,00 30.000,00 82.479,00 16.108,00 10.015,00 13.912,00 8.436,00

6250 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. - zak. znaków drogowych - uzupełnienie

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont drogi gm. Wietlin - remont drogi gm. Wysocko - remont drogi gm. Laszki - Bawoły - remont dróg gminnych - remont drogi gm. Wietlin - boisko sportowe (fs) - remont drogi gm. Wysocko - kier. Brzoza (fs)

4300 Zakup usł. pozost. w tym: - odśnieżanie dróg gminnych - opłaty za wykupy map geodezyj., zmiana ewidencji dróg gminnych

4430 Różne opł. i składki - ubezp. dróg gminn. Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4270 Zak. usł. remont. , w tym: - remont dr. wewnętrz. Korzenica - pastwisko - remont dr. wewnętrz. Wysocko - cmentarz - remont dróg wewn. na terenie gminy - remont dr. transp. rol. Bobrówka (fs) - remont dr. wewnętrz. Bukowina - sklep (fs) - remont dr. transp. rol. Charytany (fs) - remont dr. transp. rol. Czerniawka - Dydek (fs)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 610 ?

700 -

60095 70005 -

-

- remont dróg transp. rol. Korzenica - Kościół (fs) - remont dr. transp. rol. Laszki- cmentarz (fs) - remont dr. transp. rol. Miękisz Nowy - Mokre (fs) - remont dr. wewnętrz. Wietlin Trzeci- budowa (fs) - remont dr. transp. rol. Tuchla (mienie wiejskie) - remont dr. transp. rol. Bobrówka (mienie wiejskie) - remont dr. transp. rol. Korzenica (mienie wiejskie) - remont dr. transp. rol. Czerniawka (mienie wiejskie)

16.552,00 24.667,00 21.436,00 12.704,00 4.085,00 10.446,00 8.709,00 2.700,00 268.800,00 31.084,00 11.084,00 11.084,00 11.084,00 8.584,00 8.584,00 2.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.123.936,00 1.123.936,00 336.883,00 336.883,00 336.883,00 12.000,00 10.000,00 2.000,00 148.000,00 50.000,00 93.000,00 5.000,00 20.500,00 10.000,00

4480 Podatek od nieruchomości - drogi wewn. Pozostała działalność Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. sadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. , w tym: - zakup ławek, krzeseł, stołów, telewizora do budynku przystanek autobusowy Wietlin Pierwszy (fs) 4260 Zakup energii Wydatki majątkowe, 1) wydatki inwestycyjne i zak. inwestycyjne

6050 Wyd. inwest. jedn. budżet. , w tym: - Budowa przystanku autobusowego - etap V Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. w tym: - świetlice wiejskie, bieżące wyposaż.

- zakup kosiarki do trawy do hotelu robot. - świetlica m. Wietlin Osada (fs) 4260 Zakup energii, w tym: - lokale mieszk. i użytk. w tym ośrod. zdr. - świetlice wiejskie - bud. Ośr. Współp.

4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remont bieżący świetlic

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 610 ?

710 -

71004 71035 -

-

- remont świetlicy wiejskiej w m. Miękisz Nowy (remont co) - remont lokalu mieszkalnego w m. Bukowina (wymiana okien)

8.000,00 2.500,00 113.733,00 45.000,00 11.733,00 50.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 9.000,00 8.000,00 1.000,00 32.450,00 32.000,00 450,00 787.053,00 787.053,00 787.053,00 750.000,00 30.000,00 7.053,00 36.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,0 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - gospodarka gruntami - świetlice wiejskie - konserwacja rowów na mieniu komunalnym gminy - gospod. lokal (ogłoszenia o przetarg. ) - dozór tech. , wymiana licznika Ośrod. Zdr. Laszki - wymiana liczników lokal. użytk. - przegląd kominów lokal. użytk. i mieszk.

4370 Opł z tyt. zak. usł. telek. telef. stacjonar. 4430 Różne opłaty i składki, w tym: - świetlice - opłata melioracyjna - Tuchla

4480 Podatek od nieruchomości, w tym: - świetlice - ośrodek zdrowia Miękisz Nowy Wydatki majątkowe, 1) wydatki inwestycyjne i zak. inwestycyjne

6050 Wyd. inwest. jedn. budż. , w tym: - rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wietlin - etap II - budowa c. o. - gazowego w świetlicy wiejskiej w m. Bukowina oraz opracow. dokumen. technicznej - budowa ogrodzenia hotelu robot. - świetlica w m. Wietlin Osada (fs) Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zak. usł. pozost, w tym: - opracow. decyzji o arunk. zabud. - opracow. decyzji o ustal. lokaliz. inwest. Cmentarze: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 610 ?

720 750 -

72095 75011 75022 -

-

a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

1.000,00 1.000,00 1.000,00 315.108,00 315.108,00 315.108,00 315.108,00 267.841,00 47.267,00 2.403.960,00 223.190,00 223.190,00 222.590,00 176.710,00 139.900,00 11.455,00 22.855,00 2.500,00 45.880,00 3.000,00 13.000,00 14.500,00 3.500,00 4.000,00 3.880,00 4.000,00 600,00 600,00 78.800,00 78.800,00 500,00 500,00

4210 Zak. mat. i wyposaż. w tym: - zak. środków chemicz. oprysk farby, sadzonki na cmentarzu w m. Korzenica i Tuchla z I wojny światowej. Informatyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6067 Wyd. nazak. inwest. jedn. budżet - zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "PSeAP" program RPO Woj. Podkarpackiego 6069 Wyd. nazak. inwest. jedn. budżet - zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "PSeAP" program RPO Woj. Podkarpackiego - Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagr. osob. pracow. 4040 Dodatkowe wynagr. roczne 4110 Skł. na ubezp. społecz. 4120 Skł. na Fundusz Pracy b) wydatki związ. z real. ich statut. zadań,

4140 Wpł. na PFRON 4210 Zakup mat. i wyposaż. 4280 Zak. usł. zdrowotnych 4300 Zakup usł. pozostałych 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonar. 4410 Podróże służb. krajowe 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkol. pracow. niebędących czł. korp. służby cywilnej 2) Swiadcz. na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 610 ?

-

75023 75045 -

4300 Zakup usług pozostałych 2) Świadcz. na rzecz osób fizycznych

500,00 78.300,00 78.300,00 2.038.770,00 2.038.770,00 2.037.270,00 1.610.275,00 1.238.073,00 100.000,00 28.000,00 210.202,00 34.000,00 426.995,00 32.000,00 81.000,00 3.000,00 84.000,00 5.000,00 500,00 98.000,00 18.000,00 5.500,00 12.000,00 15.000,00 33.000,00 5.000,00 5.600,00 32.395,00 4.000,00 14.000,00 1.500,00 1.500,00 400,00 400,00 400,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodz. agencyjno - prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy b)wydatki związ. z real. ich statut. zadań, w tym:

4140 Wpł. na PFRON 4210 Zakup mat. i wyposaż. w tym: - podatki

4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - podatki

4350 Zakup usł. dostępu do sieci internet. 4360 Opł. z tyt. zak. usł. telek. telefonii komórkowej 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telef. telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS 4610 Koszty postęp. sądow. i prokurator. 4700 Szkol. pracow. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wyd. osob. niezalicz. do wynagr. Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 610 ?

751 754 -

75075 75095 75101 75412 -

-

a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

400,00 400,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 49.800,00 49.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 36.600,00 36.600,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.434,00 1.220,00 184,00 30,00 196.184,00 190.184,00 150.184,00 134.184,00 134.184,00 40.000,00 18.000,00 34.863,00 21.000,00 13.863,00

4300 Zakup usług pozostałych Promocja jedn. samorz. teryt. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a)wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - wydanie materiałów promocyjnych Pozostała działalność Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a)wydatki związane z real. ich statut. zadań

4430 Różne opł. i skł. (na stowarzysz. gmin) 2) świadczenia na rzecz osób fizycz.

3030 Różne wyd. na rzecz osób fizycz. (diety sołtysów) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydat. związ. z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. , w tym: 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych, w tym: - remonty bieżące - remont remizo- świetlicy w m. Tuchla (malowanie ścian, lamperii, postawienie kominka) (fs)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 610 ?

757 -

75414 75421 75702 -

4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - zagospod. placu, zabezp. skarpy, niwelacja terenu, wykonanie przepustu przy placu remizo - świetlicy w m. Miękisz Stary (fs) 4380 Zakup usł. obejmujących tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych -

22.621,00 18.821,00 400,00 3.000,00 9.800,00 5.500,00 16.000,00 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wyd. inwest. jedn. budż. w tym: - budowa parkingu przy remizo-świetl. w m. Miękisz Stary Obrona cywilna Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostce samorządu terytorialnego: Wydatki bieżące, 1) obsługę długu jst

8110 Odsetki od samorząd. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostce samorządu terytorialnego: - Wydatki bieżące, 1)obsługę długu jst

758 -

75818

8110 Odsetki od samorząd. papierów wartościo. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - zaciągniętych i planowanych pożyczek, kredytów. - Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

70.500,00 70.500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 610 ?

801 -

80101 80103 -

-

Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 24.500,00 46.000,00 8.637.205,00 4.514.428,00 4.514.428,00 4.305.536,00 3.596.101,00 2.805.004,00 236.500,00 471.584,00 76.513,00 6.500,00 709.435,00 95.099,00 24.200,00 321.870,00 26.850,00 6.060,00 31.350,00 3.900,00 7.200,00 6.900,00 19.450,00 162.056,00 4.500,00 208.892,00 208.892,00 690.579,00 690.579,00 654.944,00 597.964,00

4810 Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe: Wydatki bieżące, 1)wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł od nich nalicz.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4240 Zak. pomoc. nauk. dydakt. i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zak. usł. dost. do sieci internet. 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stcjonar. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkol. pracow. niebędących człon. korpusu służby cywilnej 2) świadcz. na rzecz osób fizycznych.

3020 Wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodz. Oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 610 ?

-

80104 80106 80110 -

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 4110 Składki na ubezp. społ. 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydat. związane z real. ich statut. zadań

481.441,00 31.500,00 73.150,00 11.873,00 56.980,00 19.900,00 8.500,00 3.500,00 820,00 500,00 23.760,00 35.635,00 35.635,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 134.991,00 134.991,00 127.573,00 109.637,00 85.674,00 6.600,00 14.957,00 2.406,00 17.936,00 9.200,00 1.500,00 350,00 6.886,00 7.418,00 7.418,00 1.970.352,00 1.970.352,00

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4240 Zakup pom. nauk. dydakt. i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służb. krajowe 4440 Odpisy na ZFŚS 2) świadczenia na rzecz osób fizycz.

3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. Przedszkola Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące

2310 Dot. cel. przekazane gm. na zad. bież. reailz. na podst. porozumień między jedn. samorz. teryt. w tym: - miasto Radymno - Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodz. osobowe pracow. 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 Składki na ubezp. społ. 4120 Składki na Fund. Pracy b) wydat. zobowiązane z real. ich statut. zadań,

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4240 Zak. pomocy nauk. dydakt. i książek 4280 Zak. usług zdrowotnych 4440 Odpisy na ZFŚS 2) świadczenia na rzecz osób fizycz.

3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. Gimnazja: Wydatki bieżące,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 610 ?

-

80113 80114 -

-

1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich naliczane

1.862.444,00 1.646.139,00 1.275.310,00 110.000,00 224.416,00 36.413,00 216.305,00 25.900,00 7.900,00 82.150,00 1.800,00 1.600,00 6.320,00 2.160,00 2.400,00 8.480,00 75.095,00 2.500,00 100.908,00 100.908,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 174.980,00 174.980,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 38.980,00 38.980,00 327.744,00 322.744,00 321.744,00

4010 Wynagrodz. osobowe pracow. 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 Składki na ubezp. społ. 4120 Składki na Fund. Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż 4240 Zakup pom. nauk. dydakt. i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remont. 4280 Zak. usł. zdrowotnych 4300 Zakup usług pozost. 4350 Zakup usł. dostępu do sieci internet. 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycz.

3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060 Wydat. na zak. inwest. jedn. budż. w tym: - zakup komputera Dowożenie uczniów do szkół: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zakup usł. pozost. 2) dotacje na zadania bieżące,

2360 Dot. cel. z budż. jst udzielone w trybie art. 221 ustawy o finans. lub dofin. zad. zlec. do realiz. organ. prowadz. dział. pożytku publicz. - Zespoły obsł. ekpnom- administr. szkół: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 26 ? Poz. 610 ?

-

80146 80148 -

-

a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

292.054,00 231.434,00 17.000,00 37.520,00 6.100,00 29.690,00 11.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 4.690,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 37.623,00 37.623,00 37.623,00 37.623,00 4.961,00 10.000,00 6.636,00 16.023,00 737.808,00 737.808,00 731.608,00 359.958,00 285.958,00 20.500,00 45.820,00 7.470,00 371.860,00

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 4110 Skła. na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fundusz Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4270 Zakup usł. remont. 4300 Zakup usł. pozost. 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjon. 4410 Podróże służb. krajowe 4440 Odpisy na ZFSS 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycz.

3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060 Wyd. za zak. inwest. jedn. budżet. w tym - zakup komputera Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodz. i składki od nich naliczane

4010 Wynagrodzenia osobowe pracown. 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 Skł na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fundusz Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 27 ? Poz. 610 ?

851 -

80195 85153 85154 -

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4220 Zak. środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.000,00 331.060,00 10.400,00 1.230,00 1.720,00 11.250,00 2.200,00 200,00 200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 500,00 500,00 32.000,00 32.000,00 47.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00 7.000,00 39.000,00 39.000,00 35.000,00 14.500,00 14.500,00 20.500,00 1.000,00 19.500,00

3020 Wyd. osob. nie zalicz. do wynagr. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6060 Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet. w tym: - zakup wyparzaczo- zmywarki Pozostała działalność Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4170 Wynagrodz. bezosobowe b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4440 Odpisy na ZFŚS dla nauczy. emeryt. Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realiz. ich statut. zadań

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagdodz. i skł od nich naliczane

4170 Wynagrodz. bezosob. b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4300 Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 28 ? Poz. 610 ?

852 -

85202 85204 85212 -

-

2) dotacje na zadania bieżące

4.000,00 4.000,00 3.704.016,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.754.500,00 2.754.500,00 164.520,00 141.200,00 73.000,00 3.100,00 64.000,00 1.100,00 23.320,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 2.320,00 1.000,00 5.000,00

2310 Dot. cel przekaz. gm. na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. teryt. - Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4330 Zakup usł. przez jst od innych jst Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4330 Zakup usł. przez jst od innych jst Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne 4110 Skł. na ubezp. społ. od wynagr. 4120 Składki na Fundusz Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na ZFŚS 4610 Koszty postęp. sądow. i prokurat. 4560 Odsetki od dot. oraz płatności: wykorz. niezgodnie z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. procedur, pobranych nienal. lub w nadmier. wysokości 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zad. bieżące,

-

-

3.000,00 20.000,00 20.000,00

2910 Zwrot dot. oraz płatności w tym wyk. niezgodnie z przeznacz. lub wykorz. z nadmier. wysokości.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 29 ? Poz. 610 ?

-

85213

-

3) świadcz. na rzecz osób fizycz.

2.569.980,00 2.569.980,00 15.660,00

3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społ. Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

-

85214 85215 85216 85219 -

-

15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 5.700,00 8.300,00 1.660,00 223.700,00 223.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 213.700,00 213.700,00 113.700,00 100.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 117.240,00 117.240,00 117.240,00 117.240,00 97.700,00 19.540,00 317.856,00 317.856,00 317.256,00 285.420,00

4130 Skł. na ubezp. zdrowotne, w tym: - zadania zlecone - zadania własne budż. państ. - zadania własne budżet. gminy Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zakup usług pozostałych 2) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3110 Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki okresowe z dot. budż. państ. - zasiłki celowe - budż. gm. Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, 1) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Wydatki bieżące, 1) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3110 Świadczenia społeczne, w tym: - zaiłki stałe - dot. z budż państ. - zasiłki stałe - budżet gminy Ośrodki pomocy społecznej: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 30 ? Poz. 610 ?

854 -

85228 85295 85415 -

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 Skł. na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodz. bezosob. b)wydatki związane z real. ich statut. zadań

220.000,00 20.000,00 38.300,00 4.000,00 3.120,00 31.836,00 8.000,00 1.000,00 6.000,00 3.000,00 5.500,00 5.336,00 3.000,00 600,00 600,00 47.060,00 47.060,00 47.060,00 45.400,00 36.000,00 2.700,00 5.800,00 900,00 1.660,00 500,00 1.160,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 60.055,00 60.055,00 60.055,00 3.265,00 3.265,00

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4270 Zak. usł. remont. 4300 Zak. usł. pozost. 4370 Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjon. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkol. pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3020 Wydat. osob. niezalicz. do wynagrodz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodz. i skł. od nich nalicz.

4010 Wynagrodz. osob. pracow. 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 4110 Skł. na ubezp. społ. 4120 Skł. na Fundusz Pracy b) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4440 Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność - (dożywianie uczniów) Wydatki bieżące, 1) świadcz. na rzecz osób fizycz.

3110 Świadczenia społeczne, w tym: - budżet gm. Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 31 ? Poz. 610 ?

900 -

90001 -

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4300 Zak. usł. pozost. 2) świadcz. na rzecz osób fizycz.

2.000,00 1.265,00 56.790,00 24.500,00 32.290,00 1.613.000,00 1.325.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.000.000,00 60.000,00 200.000,00

3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód: Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące,

2650 Dot. przedm. z budżetu dla zakł. budż. Wydatki majątkowe, 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wyd. inwet. jedn. budż, w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Korzenica - rozbudowa kanalizacji sanitarnej Wola Laszkowska w tym: opracow. dokument. technicz. - budowa kanalizacji sanitar. - opra. dokument. technicznej Wysocko, Wietlin, Wietlin I, Miękisz Nowy, Bobrówka, Tuchla, rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Laszki Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

-

90002 90003 90004 -

-

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00 4.000,00

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4300 Zak. usł. pozost. Oczyszczanie miast i wsi: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zak. usł. pozost. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zak. mat. i wyposaż. 4300 Zak. usł. pozost.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 32 ? Poz. 610 ?

921 -

90013 90015 90020 92105 92116 92120 -

-

Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 185.000,00 65.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 177.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 5.000,00 8.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

4300 Zak. usł. pozost. Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4260 Zakup energii 4300 Zak. usł. pozost. w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego Wpływy i wydat. związ. z gromadz. środk. z opłat produktowych Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4210 Zakup mat. i wyposaż. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

4300 Zak. usł. pozost. w tym: - organizacja dożynek gminnych - "bieg ku czci poległych lotników" Biblioteki: Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące,

2480 Dotacja podmiot. z budż. dla sam. inst. kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące,

-

-

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofinansowanie prac remont. i konserwat. obiektów zabytk. przekazane jednost. niezalicz. do sekt. finans. publicznych, w tym: - - dla parafii rzymsko - katolickiej w Miękiszu Nowym na remont zabytkowego kościoła w Miękiszu Nowym z przeznaczeniem - na wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej

12.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 33 ? Poz. 610 ?

926 -

92601 -

-

Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące, 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

1.665.049,00 1.412.049,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,00 1.372.549,00 1.372.549,00 1.330.000,00 1.300.000,00 30.000,00

4210 Zakup mat. i wyposaż. 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości Wydatki majątkowe, 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050 Wyd. inwest. jedn. budż. , w tym: - budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w m. Laszki wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, - - budowa boiska sportowego w m. Chrytany w tym: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wyprofilowanie terenu, montaż bramek do piłki nożnej, montaż słupków i siatki do piłki siatkowej, 6060 Wyd. na zak. inwest. jedn. budżet, w tym: - zakup kosiarki- ciągnika na boisko sport. w m. Bobrówka - zakup gruntu na boisko sportowe i świetlicę wiejską w m. Wietlin Trzeci Zadanie w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, 1) dotacje na zadania bieżące -

-

92605 -

42.549,00 7.000,00 35.549,00 253.000,00 253.000,00 251.000,00 251.000,00

-

-

2820 Dot. cel. z budż. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wsiach i szkołach dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Laszki (podjęta uchwała RG w sprawie sportu na terenie gminy): - - wieś Bobrówka piłka nożna - wieś Korzenica piłka nożna - wieś Laszki piłka nożna - wieś Miękisz Nowy piłka nożna - wieś Tuchla piłka nożna - wieś Wietlin wieś piłka nożna - wieś Wietlin III piłka nożna - wieś Wysocko piłka nożna - wieś Wietlin siatkówka - Szkoła Podst. Miękisz Stary - chodziarze

15.500,00 16.600,00 41.800,00 30.800,00 24.000,00 15.500,00 15.300,00 15.500,00 14.300,00 14.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 34 ? Poz. 610 ?

-

-

-

- Szkoła Podst. Laszki - szermierka - Szkoła Podst. Laszki - lekkoatletyka - Gimnazjum - lekkoatletyka - Szkoła Podst. Wietlin - lekkoatletyka - Szkoła Podst. Miękisz Nowy - lekkoatletyka - Szkoła Podst. Korzenica - lekkoatletyka - organizacja zawodów wędkarskich na terenie gminy - organizacja zawodów dla szkół z terenu gm. 2) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z real. ich statut. zadań

8.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.700,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21.228.953,00 17.416.243,00 3.812.710,00

4300 Zakup usług pozostałych OGÓŁEM, w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. § 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. § 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laszki. § 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Mienia Komunalnego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Król

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 35 ? Poz. 610 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/104/12 Rady Gminy Laszki z dnia 25 stycznia 2012 r. Zestawienie dotacji z budżetu gminy na rok 2012. I. Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Nazwa podmiotu i cel dotacji Kwota Rodzaj dotacji

1. Instytucje kultury - biblioteki, koszty bieżące działalności biblioteki 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dofinansowanie 1m3wody i ścieków, w tym: - - woda - ścieki


Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1833

  uchwała nr XXXVI/292/10 Rady Gminy Laszki z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia w gminie Laszki, sołectwa o nazwie ?Bukowina? oraz zmiany Statutu Gminy Laszki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.65.1215

  uchwała nr III/13/11 Rady Gminy Laszki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.59.1206

  uchwała nr XXXI/245/10 Rady Gminy Laszki z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2703

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Laszki z dnia 25 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.887

  uchwała nr XXIV/197/09 Rady Gminy Laszki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laszki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.609

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie : określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.608

  uchwała nr XV/132/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Strzyżów na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/54/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.606

  uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia  4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.605

  uchwała nr XVIII/316/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Rzepedź ? Szczawne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.