Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

Tytuł:

zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Wójt Gminy Sokołów Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6102
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6102

ZARZĄDZENIE Nr 113/2012 WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokołowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. Wójt Gminy: Marcin Pasik

09:07:28

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6102

Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za 2011r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej. A. Część opisowa Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2011 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr II/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010r., według której: 1) plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 15.491.738zł, w tym: - bieżących 13.052.803zł, - majątkowych 2.438.935zł 2) plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 15.910.274zł, w tym: - bieżących 12.318.809zł, - majątkowych 3.591.465zł. z deficytem budżetowym w kwocie 418.536zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: 1) plan dochodów budżetowych 16.641.688zł, w tym: - bieżących 13.905.787zł, - majątkowych 2.735.901zł 2) plan wydatków budżetowych 18.831.960zł, w tym; - bieżących 13.864.897zł, - majątkowych 4.967.063zł. z deficytem budżetowym w kwocie 2.190.272zł. Wykonanie budżetu za 2011r. kształtuje się następująco: 1) wykonanie dochodów budżetowych ? 16.934.842zł, co stanowi 101,76% planu, w tym: - bieżących 14.188.974zł - majątkowych 2.745.868zł 2) wykonanie wydatków budżetowych ? 18.209.551zł, co stanowi 96,69% planu, w tym: - bieżących 13.592.448zł - majątkowych 4.617.103zł Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.274.709zł. 1. Wykonanie dochodów budżetowych Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 16.934.842zł, co stanowi 101,76% planu, w tym dochody bieżące 14.188.974zł (102,04%), majątkowe 2.745.868zł (100,36%).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6102

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Dochody zostały wykonane w kwocie 639.168zł, co stanowi 102,12% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 2.447zł, - zwrot kosztów zakupu wody na potrzeby mieszkańców od Samorządowego Zakładu Komunalnego 36.681zł, - wpłat za dzierżawę gruntów pod obwody łowieckie 2.134zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 16zł, - dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 367.026zł, - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Karlusin i Grochów 230.864zł. Dz. 600 ? Transport i łączność Dochody zostały wykonane w kwocie 1.323.649zł, co stanowi 110,48% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - uzyskanego dofinansowania projektu ?Nasza wieś ? miejsce czyste, zielone, bezpieczne zagospodarowanie centrum wsi Grochów? zrealizowanego w ramach PROW 2007-2013 229.966zł, ?

- uzyskanego dofinansowania projektu ?Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne? realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 987.317zł. - uzyskanego dofinansowania projektu ?Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów ? Czerwonka? zrealizowanego w ramach PROW 2007-2013 48.366zł, - dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych. z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zdania pn. ?Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia? 58.000zł. Dz.700 ? Gospodarka komunalna Dochody zostały wykonane w kwocie 673.339zł, co stanowi 83,99% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - dzierżawy gruntów mienia gminnego 472zł, - wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.278zł, - odsetek od nieterminowych wpłat 36zł, - sprzedaży mienia tj. budynku w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 656.000zł - wpłaty za korzystanie z nieruchomości gminnej przez firmę prowadzącą badania geologiczne 15.553zł Dz. 750 ? Administracja publiczna Dochody zostały wykonane w kwocie 151.286zł, co stanowi 105,60% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna i ewidencja ludności) 60.149zł, - dotacji celowej na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r. 24.045zł, - wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 35.635zł, - zwrotu kosztów przejazdu od uczestników delegacji na Ukrainę 1.900zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6102

- wpłaty w związku z rozliczeniem opłat za wodę i energię elektryczną od Telefonów Podl. i mieszkańców lokali gminnych 19.605zł, - wpływu kary naliczonej za przekroczenie terminu wykonania zadania 817zł, - dofinansowania przez Stowarzyszenie KPR spotkania integracyjnego 3.200zł, - darowizny 500zł, - pozostałe dochody min. refundacja z Urzędu Pracy, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, opłata za udostępnienie miejsca na reklamy 5.435zł. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody zostały wykonane w kwocie 18.507zł, co stanowi 97,44% planu. Dochód stanowi: - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033zł, - dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu 17.474zł. Dz. 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody zostały wykonane w kwocie 9.000zł, co stanowi 100% planu. Dochód stanowi dotacja celowa w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego ?OSP 2011? na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przywózki. Dz. 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zostały wykonane w kwocie 5.076.351zł, co stanowi 105,53% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15.621zł, - odsetek od nieterminowych wpłat 4zł, - wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 1.633.509zł, w tym: - podatku od nieruchomości 1.560.929zł, - podatku rolnego 936zł, - podatku leśnego 18.610zł, - podatku od środków transportu 3.422zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych 48.970zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 642zł - wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.560.802zł, w tym: - podatku od nieruchomości 396.953zł, - podatku rolnego 642.688zł, - podatku leśnego 50.156zł, - podatku od środków transportu 215.995zł, - podatku od spadków i darowizn 20.191zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych 226.798zł, - wpływu z różnych opłat - 2.874zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 10.895zł, - wpływu z tyt. wpłat za ogrzewanie od Telefonów Podlaskich S.A. i Poczty Polskiej 24.287zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6102

- zwrot zapłaconej opłaty za przyłącze energetyczne w związku z rezygnacją z wcześniej zawartej umowy 2.797zł, - wpływu z opłaty skarbowej 12.133zł, - wpływu z opłaty eksploatacyjnej 15.082zł - wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.481zł, - wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 1.770zł, - wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.674.385zł, - wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 42.751zł, - dywidenda z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 36.729zł. Na koniec roku. występują zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 168.607,81zł, a w szczególności: - od osób prawnych w kwocie 3.652zł, w tym: od nieruchomości 11zł, od środków transportu 3.641zł, - od osób fizycznych w kwocie 153.245,47zł, w tym: od nieruchomości 94.655,64zł, rolnym 30.378,92zł, leśnym 3.564,56zł, od środków transportu 24.556,31, od czynności cywilnoprawnych 90,04zł, oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 11.710,34zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 349.719. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 158.950,96zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 18.435,80zł. Dz. 758 ? Różne rozliczenia Dochody zostały wykonane w kwocie 6.428.133zł, co stanowi 100,15% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej 3.624.747zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.701.281zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych 32.129zł. - dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. 69.976zł, Dz. 801 ? Oświata i wychowanie Dochody zostały wykonane w kwocie 61.485zł, co stanowi 136,03% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - odsetek od środków na rachunku bankowym 580zł, - prowizja 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.264zł, - czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 12.682zł, - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 12zł, - opłaty stałej za przedszkole 46.947zł. Dz. 851 ? Lecznictwo ambulatoryjne Dochody zostały wykonane w kwocie 30.046zł, co stanowi 103,61% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy 18.290zł, - czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce 11.735zł, - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 21zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6102

Dz. 852 ? Pomoc społeczna Dochody zostały wykonane w kwocie 1.837.293zł, co stanowi 98,83% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 4.486zł, - dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.439.993zł - datacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8.290zł, - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 42.300zł, - dotacji celowej na zasiłki stałe 60.095zł, - dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 114.864zł, - odsetek od środków na rachunku bankowym 379zł, - prowizja 0,3% od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 79zł, - darowizna 2.000zł, - dotacji celowej na usługi opiekuńcze 10.828zł, - wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 10.919zł, - dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 40.400zł, - dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010r. przez powódź 6.343.zł, - dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.800zł, - dotacji na realizację projektu ?Pomyśl o przyszłości? realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 ?Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej?, Działanie 7.1 ? ?Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji? Priorytetu VII ? Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 92.517zł Dz. 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody zostały wykonane w kwocie 59.525zł, co stanowi 91,90% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: - stypendia 48.195zł, - jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne 2.000zł, - wyprawka szkolna 9.330zł. Dz. 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody zostały wykonane w kwocie 626.060zł, co stanowi 101,34% planu. Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu: - wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 39.225zł, - wpłaty mieszkańców w związku z inwestycją budowy kanalizacji 29.500zł, - uzyskanego dofinansowania projektu ?Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia? w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007-2013 496.855zł, - dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 60.480zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6102

Dz.926 ? Kultura fizyczna i sport Dochody zostały wykonane w kwocie 1.000zł. Dochód stanowi darowizna. Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych. 2. Wykonanie wydatków budżetowych Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 18.209.551zł, co stanowi 96,69% zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 13.592.448zł (98,03%), natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 4.617.103zł (92,95%). Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dz. 010 ? Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.892.245zł, co stanowi 98,21% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy 1.716zł, - przekazano 2% z podatku rolnego do Izby Rolniczej 12.546zł - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 367.026zł, - zakup wody i opłata za ścieki w związku z przejęciem przez gminę zadania administrowania i konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( przed utworzeniem SZUK) 119.240zł. - inwestycję ?Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka? 2.391.717zł. Dz.150 - Przetwórstwo przemysłowe Wydatki w tym dziale planowane były na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt ?Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu? (Projekt BW). Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową, Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono. Dz. 600 ? Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.799.568zł, co stanowi 95,15% planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na: - bieżące utrzymanie dróg gminnych 471.566zł, w tym: - utrzymanie równarki drogowej 13.656zł, w tym wynagrodzenie dla kierowcy 5.044zł,, zakup oleju napędowego 6.621zł, zakup części i naprawy 1.991zł, - odśnieżanie dróg 11.610zł, - łatanie dziur 61.992zł, - remont nawierzchni drogi wraz z zamontowaniem przepustów w Dziegietnii i Żanecinie 65.752zł, - ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami 1.075zł, - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 119.295zł - żwirowanie dróg 109.946zł, zakup przystanków w Bachorzy i Żanecienie 6.989zł, zakup przepustów 2.360zł, - żwirowanie dróg 30.657zł, - równanie dróg 106.980zł, - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 60.549zł (wykonano m.in. koszenie poboczy, czyszczenie i pogłębienie rowu w miejscowościach Podkupientyn ? Łubianki, Dolne Pole, Krasnodęby Kasmy, Budy Kupientyńskie, Wólka Miedzyńska).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6102

- inwestycje 1.328.002zł, w tym: - ?Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia? 142.517zł Inwestycja była dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych. - ?Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów ? Czerwonka? 81.452zł Zadanie dofinansowanie w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego PROW na lata 2007-2013. Zadnie w całości zrealizowane, rozliczone w 2011r. - ?Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne? - realizacja II etapu 913.821zł, Projekt jest dofinansowany w ramach priorytetu III ?Regionalny system transportowy? Działania 3.1.?Infrastruktura drogowa) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013. Umowę na dofinansowanie z Województwem Mazowieckiem podpisano w dniu 01.06.2010r. Dokumentację techniczną wykonano w 2009r. Prace budowlane zaplanowane na lata 2010-2011, budowę ciągu komunikacyjnego rozpoczęto w 2010r. a zakończenie robót, zgodnie z zwartą umową, nastąpiło pod koniec lipca 2011r. Założono wniosek o płatność końcową,, z którego dofinansowanie jeszcze nie wpłynęło. Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2011 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy: - Nr IV/18//2011 z dnia 28 lutego 2011r. - zwiększono plan o kwotę 357.578zł, - Nr IX/52/2011 z dnia 22 września 2011r. ? zmniejszono plan o kwotę 50.000zł, - Nr XII/70/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. ? dokonano zmian w klasyfikacji. - ?Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Węże ?Justynów- Karolew? 47.970zł, - ?Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Chmielew i Podkupientyn? 142.242zł. Dz. 700 ? Gospodarka Komunalna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 20.652zł, co stanowi 93,81% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - wypisy z ewidencji gruntów 886zł, - opłaty melioracyjne 122zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, 2.218zł, - ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 8.954zł, - operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości 2.460zł, - drobne wydatki związane z administrowaniem mienia 1.012zł, Dz. 710 ? Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27.060zł, co stanowi 79,59% planu Dz. 750 ? Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.692.034zł, co stanowi 96,77% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - utrzymanie (częściowe) 2 etatów z zadań zleconych (ewidencji ludności, ds. obrony cywilnej) 60.149zł, - funkcjonowanie Rady Gminy 97.430zł, w tym: - diety 90.877zł, - delegacje 558zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6102

- zakup materiałów na sesje 2.920zł, - szkolenie radnych 3.075zł, - funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.371.461zł, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 881.201zł, - odpis na ZFŚS 25.383zł, - podróże służbowe i ryczałt 26.069zł, - opiniowanie dokumentów spraw admin. przez prawnika 39.852zł, - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy urzędu min. druki, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania i akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 52.573zł, - wyposażenie (wymiana monitora i jednostki, dwie drukarki, dwa notebooki, czajniki, krzesło, zasilacz, program komputerowy) 12.542zł, - zakup oleju opałowego 32.050zł - usługi pocztowe 35.099zł, - zakup energii, wody i opłata za CO 53.276zł, - usługi telekomunikacyjne, Internet 15.678zł, - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu min.

: przeglądy, wywóz nieczystości, monitoring gminy, aktualizacja i serwis programów komputerowych, utrzymywanie strony internetowej, prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny 56.036zł. - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 6.620zł, - szkolenia pracowników 14.663zł, - badania okresowe pracowników 200zł, - ubezpieczenie mienia 2.960zł, - podatek VAT i od nieruchomości 36.883zł, - bieżące naprawy sprzętu 2.929zł, - wymiana okien w sekretariacie i gabinecie wójta 4.241zł - remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej 63.169zł, - wydatek inwestycyjny ?Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy? 4.428zł, - wydatek inwestycyjny ?Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy? 5.609zł. - spis powszechny 24.045zł, - promocję gminy 8.971zł, w tym: - składki członkowskie do Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój 2.000zł, - promocja gminy poprzez m.in. publikacje 6.971zł, - pozostałą działalność 129.978zł, w tym: - diety dla sołtysów 23.820zł, - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 75.312zł, - zakup materiałów, prenumerata prasy 3.075zł, - spotkania aktywizujące 3.400zł, - nagrody na zawody i konkursy 4.175zł, - ubezpieczenie LZS z terenu gminy 300zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 10 ?

Poz. 6102

- składki członkowskie do Związku Komunalnego Sokołów Podl. 3.749zł, - wyjazd delegacji gminnej na Ukrainę oraz wizyta delegacji ukraińskiej ? nawiązanie współpracy 16.147zł. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 18.507zł, co stanowi 97,44% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033zł, - wybory do Sejmu i Senatu 17.474zł. Dz. 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 141.646zł, co stanowi 80,42% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - fundusz celowy Policji 4.999zł, - zadanie inwestycyjne ?Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na zakup przyczepy ratowniczej do przewozu maszyn czyszczących, sorbentów, neutralizatorów, środków gaśniczych i sprzętu do usuwania skutków powodzi dla KPPSP w Sokołowie Podlaskim? 5.000zł, - utrzymanie OSP na terenie gminy 131.647zł, w tym: - wypłatę strażakom ekwiwalentu za udział w pożarach 20.753zł, - wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 26.691zł, - zakup wyposażenia (mundury, sprzęt) 12.845zł, - wodę i energię 9.939zł, - badania lekarskie strażaków 1.780zł, - ubezpieczenie strażaków i samochodów 10.207zł, - części i drobne naprawy sprzętu 5.987zł, - paliwo do samochodów i pozostałego sprzętu 12.096zł, - przeglądy techniczne 1.647zł, - zakup materiałów do wykonania remontu w Wólce Miedzyńkiej 5.993zł, - uroczystość nadania sztandaru jednostce z Wólki Miedzuńskiej 6.412zł, - zarząd, zawody, seminarium i konkurs ppoż 7.685zł, - pozostałe drobne wydatki 387zł., - zadanie inwestycyjne ?Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Przywózki? 9.225zł. (dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie w kwocie 9.000zł) Dz. 757 ? Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 146.544zł, co stanowi 95,28% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dz. 758 ? Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 25.000zł nie została uruchomiona. Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 25.000zł wydatkowano w kwocie 20.000zł. Dz. 801 ? Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.047.672zł, co stanowi 99,66% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 11 ?

Poz. 6102

Na w/w kwotę składają się wydatki na: - utrzymanie 5 szkół podstawowych 4.108.486zł, w tym: - wydatki bieżące 4.059.207zł: Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 3.308.750zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 154.054zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 6.400zł, zakup odzieży ochronnej 472 z, odpis na ZFŚS 186.623zł, zakup oleju opałowego i węgla 219.642zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 37.299zł, pomoce naukowe 13.213zł, energia, gaz i woda 57.496zł, bieżące usługi 46.938zł, bieżące naprawy 5.245zł, opłaty za telefon i Internet 11.090zł, podróże służbowe 4.587zł, ubezpieczenie mienia 4.428zł, szkolenia 250zł, badania lekarskie pracowników 2.720zł, - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 23.142zł - plac zabaw w Przywózkach 14.780zł (w tym wydatek inwestycyjny 7.100zł), wykonanie boiska w Nowej Wsi 8.362zł, - wydatek inwestycyjny ?Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna)? 26.137zł. - utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych 198.

014zł, Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 179.810zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 10.130zł, odpis na ZFŚS 8.074zł, - utrzymanie 5 przedszkoli 827.520zł, Z tej kwoty wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 723.409zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 27.859zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.200zł, zakup odzieży ochronnej 546zł, odpis na ZFŚS 34.580zł, zakup węgla 13.702zł, podróże służbowe 510zł, wydatki rzeczowe i usługi 11.282zł, pomoce naukowe 2.526zł, zakup energii, gazu i wody 10.906zł, - utrzymanie 2 gimnazjów 1.122.369zł, Z tego wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowią kwotę 1.014.474zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.264zł, odpis na ZFŚS 41.853zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.000zł, wydatki rzeczowe i usługi 11.001zł, pomoce naukowe 1.653zł, podróże służbowe 124zł, - dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 138.483zł, - utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 200.078zł, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.540zł, odpis na ZFŚS 4.740zł, podróże służbowe 595zł, szkolenia pracowników 1.316zł, pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 13.887zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.093zł, - utrzymanie 2 stołówek szkolnych 184.048zł, Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 170.443zł, na odpis na ZFŚS 7.685zł, utrzymanie stołówek (m.in. gaz, środki czystości, badania okresowe, delegacje, zakup odzieży ochronne) 5.920zł, - dotację dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. za dzieci uczęszczające do przedszkola sióstr salezjanek, szkół podst. oraz przedszkoli miejskich 241.581zł, Dz. 851 ? Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 116.072zł, co stanowi 92,14% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwonce i Skibniewie 62.544zł, w tym: - wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 18.978zł, - odpis na ZFŚS 821zł, - olej opałowy 34.714zł, - pozostałe materiały 469zł, - woda 1.677zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 12 ?

Poz. 6102

- usługi (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic) 3.700zł, - bieżące naprawy i konserwacje 2.185zł, - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 53.528zł, w tym: - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 22.137zł, - dofinansowanie do wycieczek i obozów, wyjazd na spektakl dla dzieci, basen 11.285zł, - materiały wyposażenie zakupione na potrzeby świetlic oraz gminnej komisji 12.219zł, - konkursy 5.832zł, - szkolenie członków GKRPA 600zł, - badania psychologiczne osób uzależnionych, opłaty sądowe 1.300zł, - delegacje służbowe 155zł. Dz.852 ? Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.400.620zł, co stanowi 98,93% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.439.993zł, z tego wydano na: - wypłatę świadczeń 1.387.491zł, - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 10.537zł - obsługę świadczeń rodzinnych 41.965zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 33.642zł, zakup materiałów biurowych 1.011zł, nadzór nad programem komp. usługi pocztowe itp. 4.818zł, usługi telefoniczne 1.070zł, szkolenia 330zł, odpis na ZFŚS 1.094zł. - składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 9.614zł, - zasiłki i pomoc w naturze 252.248zł, - zasiłki celowe 43.976zł, - zasiłki okresowe 42.300zł, - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej siedmiu podopiecznych 165.972zł, - zasiłki stałe 75.119zł - ośrodek pomocy społecznej 382.119zł - wynagrodzenia pracowników (kierownika, księgowej i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi 250.485zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.871zł, - sorty dla pracowników socjalnych 450zł, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8.440zł, - zakup usług (prenumerata, opłaty pocztowe, aktualizacje programów) 5.366zł, - rozmowy telefoniczne 2.090zł, - delegacje i ryczałty 5.717zł, - szkolenia pracowników 270zł - realizację projektu ?Pomyśl o przyszłości? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 103.430zł ? kursy zawodowe, spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, materiały szkoleniowe, wsparcie uczestników projektu, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt wraz pochodnymi; materiały biurowe, promocja.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 13 ?

Poz. 6102

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 158.154zł, w tym: - usługi opiekuńcze 158.155zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu opiekunek 146.222zł, odpis na ZFŚS 6.564zł, sorty dla opiekunek 1.939, pozostałe wydatki 3.

430zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.829zł (wynagrodzenie dla 2 rehabilitantów), - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010r. przez powódź 6.343zł, - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.800zł, - dożywianie dzieci i młodzieży 62.400zł. Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 352.757zł, co stanowi 98,53% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych 268.682zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 239.775zł, odpis na ZFŚS 11.653zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.737zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 3.517zł. - pomoc materialną dla uczniów 84.075zł. (stypendia socjalne oraz z wyniki w nauce 72.745zł, zasiłki na cele edukacyjne 2.000zł, wyprawka szkolna 9.330zł). Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.181.421zł, co stanowi 82,53% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - inwestycję ? ?Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) i w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia? 807.368zł. Projekt jest realizowany z udziałem środków pomocowych w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007-2013. Umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy podpisano 01.06.2010r. Wykonanie kanalizacji zaplanowane było na lata 2010-2011, zakończenie zgodnie z podpisaną umową miało nastąpić do dnia 31.11.2011r. W 2010r. wykonano zaplanowany na ten rok pierwszy etap budowy. Podczas realizacji II etapu wykonawca zgłosił problemy techniczne, które uniemożliwiły dokończenie inwestycji w umownym terminie. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą oraz do umowy o dofinansowanie i przedłużono termin zakończenia zadania do końca czerwca 2012r. W roku 2011 zrealizowano ok. 82% wartości zadania zaplanowanego na ten rok. W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu. - wywóz nieczystości z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk 4.845zł, - likwidacja i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy 60.480zł - oświetlenie ulic, placów i dróg 222.863zł, w tym: - zakup energii 182.490zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 1.156zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego 16.470zł, - wykonanie dodatkowego punktu świetlenia w Podrogowie, wyniesienie oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej w Karolewie, wymiana programatora w Brzozowie 3.608zł, - przygotowanie dokumentacji przetargowej dot. zakupu energii elektrycznej 20.295zł, - dotację celową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podl. 50.000zł, - interwencyjne łapanie bezpańskich psów 7.011zł, - wycinkę drzew 3.813zł, - szkolenie z zakresu ochrony środowiska 2.725zł, - inwestycję ? ?Energia słoneczna szansą na rozwój gmin wiejskich i gminy miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego ? dokumentacja? 8.540zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 14 ?

Poz. 6102

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu zostało zawarte w 2010r. z Gminą Jabłonna Lacka, Sterdyń oraz Miastem Sokołów Podlaski, które było liderem. Zostałzłożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet IV Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka ? działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Projekt nie otrzymał dofinansowania. - inwestycję ?Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk: 13.776zł. Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków szkół na ternie gminy i ośrodka zdrowia. Wykonano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ? Białoruś ? Ukraina 2007-2013. Dz.921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 357.746zł, co stanowi 96,81% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki: - w ramach Funduszu sołeckiego na remonty i wyposażenie świetlic 92.906zł, - opłaty za wodę i energię elektryczną 783zł, - mapki, kosztorysy, zakup materiałów do Ząbkowa, Wólki Miedzyńskiej, Brzozów 10.072zł, - remont dachu w Chmielewie 42.230zł, - inwestycję? ?Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Justynowie ? klimatyzatory (FS)? 10.200zł w tym z Funduszu Sołeckiego 5.100zł, - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 153.000zł, - utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy (zakup wiązanek i zniczy) 884zł: - organizację IV Gminnego Dnia Regionu w Skibniewie 26.974zł, - organizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowych Dożynek 20.697zł, Dz.926 ? Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.007zł, co stanowi 96,51% planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na: - w ramach Funduszu sołeckiego na zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-sportowego 8.322zł, - wykonanie kosztorysów boisk sportowych na terenie gminy 2.491zł, nagrody na turniej sportowy oraz wyjazd dzieci na basen 4.194zł 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011r.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie wydatków planu 3 30.000 13.440 4 - Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową, Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono. 913.821 Zadanie zrealizowane Uwagi

1 1 2

3

4

2 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (dokumentacja) Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Chmielew i Podkupientyn

5

957.578

146.300

142.242 Zadanie zrealizowane

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 15 ?

Poz. 6102

5 6 7

8

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Węże ?Justynów- Karolew Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów ? Czerwonka Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski

144.000 50.000 82.000

142.517 Zadanie zrealizowane 47.970 Zadanie zrealizowane 81.452 Zadanie zrealizowane

13.643

9

1.000.000

10 Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk

20.000

11 Energia słoneczna szansą na rozwój gmin wiejskich i gminy miejskiej z terenu powiatu sokołowskiego ? dokumentacja 12 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka 13 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie (dokumentacja techniczna) 14 Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Z. O w Przywózkach (FS) 15 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Justynowie ? klimatyzatory (FS) 16 Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na zakup przyczepy ratowniczej do przewozu maszyn czyszczących, sorbentów, neutralizatorów, środków gaśniczych i sprzętu do usuwania skutków powodzi dla KPPSP w Sokołowie Podlaskim 17 Zakup programu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 18 Zakup i montaż systemu alarmowego w Urzędzie Gminy 19 Zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Przywózki Ogółem

8.540

2.410.000 50.000 7.100 10.200 5.000

- Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową, Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2012r. i dotację gminie zwrócono. 807.368 Zadanie w traki realizacji. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami jakie zaistniały w trakcie budowy kanalizacji termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 2012r. 13.776 Wykonano dokumentację aplikacyjną, 10% wartości kwoty umownej płatna po zakończenie oceny aplikacyjnej 1 10% po zakończeniu oceny jakościowej wniosku. Wniosek złożony o dofinansowanie Wyniki naboru nie zostały jeszcze ogłoszone. 8.540 Zadanie zrealizowane Wniosek złożony o dofinansowanie Gmina nie uzyskała dofinansowania 2.391.717 Zadanie zrealizowane 26.138 Zadanie w trakcie realizacji 7.100 Zadanie zrealizowane 10.200 Zadanie zrealizowane 5.000 Zadanie zrealizowane

4.428 5.609 9.225 4.967.063

4.428 Zadanie zrealizowane 5.609 Zadanie zrealizowane 9.225 Zadanie zrealizowane 4.617.102

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 1.933.686zł, co stanowi 98,72% planu. Gmina otrzymała dotacje z: 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.891.134zł, z przeznaczeniem na: - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 367.026zł, - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 60.149zł, - pomoc społeczną. 1.463.959zł, 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 18.507zł, z przeznaczeniem na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.033zł, - wybory do sejmu i Senatu 17.474zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 16 ?

Poz. 6102

3) Główny Urząd Statystyczny w kwocie 24.045zł z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r. Wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.933.686zł, co stanowi 98,72% planu. Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu. 5. Rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku Plan 211.790 Dochody Wykonanie zł % 187.376 88 Plan 211.790. Wydatki Wykonanie zł % 187.376 88 Stan środków na koniec okresu

-

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach. W roku 2011 Gmina zaciągnęła dwie pożyczki na łączna kwotę 2.187.315,94zł, - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Czerwonce w kwocie 1.703.360,37zł, - z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowości Dziegietnia i Dziegietnia Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski? w kwocie 483.955,57zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 935.235,20zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. stan zadłużenia Gminy wynosi 4.494.762,14zł. Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów (przy uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 23,68%. Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 317.234,50zł, w tym zaległości 269.375,91zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 168.607,81zł oraz od dłużników alimentacyjnych 94.460,16zł, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego 317,51zł, czynszu za lokale 2.651,46zł z tytułu niezapłaconej przez wykonawcę kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania 388.97zł. oraz z tytułu wkładu własnego dot. inwestycji budowy kanalizacji 2.950zł. Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla: - Urzędu Miasta Sokołów Podlaskim za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli, szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 138.400zł, - Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zakup przyczepy ratowniczej dla KPPSP w Sokołowie Podl. w kwocie 5.000zł, B. Część tabelaryczna Dochody budżetowe

Dz. Rozdz. 1 010 2 § 3 Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wykonanie na 2011 rok za rok 2011 5 6 625.926 639.168 57.000 39.128 57.000 39.128 % 7 102,12 68,65 68,65

4 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 17 ?

Poz. 6102

01095

600 60016

700 70005

750 75011

75023

75056

75095

751 75101

75108

754 75412

Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny 0970 Wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

568.926 1.900

600.040 2.134

105,47 112,32

200.000 0 367.026

230.864 16 367.026

115,43 0 100

1.198.112 1.198.112 1.140.112

1.323.649 1.323.649 1.265.649

110,48 110,48 111,01

58.000

58.000

100

801.700 801.700 1.200 0 500

673.339 673.339 1.278 15.000 472

83,99 83,99 106,50 0 94,40

800.000 0 0 143.262 60.149 60.149

656.000 36 553 151.286 60.149 60.149

82 0 0 105,60 100 100

14.350 0 14.350 0 0 24.047 24.047

22.822 817 19.605 500 1.900 24.045 24.045

159,04 0 136,62 0 0 99,99 99,99

44.716 39.000

44.270 40.146

99 102,94

5.716 18.994 1.034 1.034

4.124 18.507 1.033 1.033

72,15 97,44 99,90 99,90

17.960 17.960

17.474 17.474

97,29 97,29

9.000 9.000

9.000 9.000

100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 18 ?

Poz. 6102

756 75601

75615

75616

75618

75619

75621

75624 758 75801

75807 75814

801 80104 80114

80195

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportu 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportu 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy 0740 Wpływy z dywidend Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Przedszkola 0690 Wpływy z różnych opłat Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność

9.000

9.000

100

4.810.265 15.000 15.000 0 1.613.700

5.076.351 15.625 15.621 4 1.633.509

105,53 104,14 104,14 0 101,23

1.560.000 500 16.000 1.000 36.200 0 1.358.900 380.000 650.000 45.000 210.900 16.500 48.800 0 7.700 83.000 10.000 15.000 56.000 2.000 0 20.000 20.000 0 1.682.936 1.646.316 36.620. 36.729 36.729 6.418.604 3.624.747 3.624.747 2.701.281 2.701.281 92.576 22.600 69.976 45.200 32.000 32.000 1.200 300 900 12.000

1.560.929 936 18.610 3.422 48.970 642 1.560.802 396.953 642.688 50.156 215.995 20.191 226.798 -2.874 10.895 85.466 12.133 15.082 56.481 1.770 0 27.084 24.287 2.797 1.717.136 1.674.385 42.751 36.729 36.729 6.428.133 3.624.747 3.624.747 2.701.281 2.701.281 102.105 32.129 69.976 61.485 46.947 46.947 1.844 580 1.264 12.694

100,06 187,20 116,31 342,20 135,28 0 114,86 104,46 98,88 111,46 102,42 122,37 464,75 0 141,49 102,97 121,33 100,55 100,86 88,50 0 135,42 121,44 0 102,03 101,70 116,74 100 100 100,15 100 100 100 100 110,29 142,16 100 136,03 146,71 146,71 153,67 193,33 140,44 105,68

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 19 ?

Poz. 6102

851 85121

852 85212

85213

85214

85216

85219

85228

85278

85295

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 usta 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 usta 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.000

12.682

105,68

0 29.000 29.000 29.000

12 30.046 30.046 30.025

0 103,61 103,61 103,53

0 1.859.064 1.465.400 3.000 1.462.400

21 1.837.293 1.444.479 4.486 1.439.993

0 98,83 98,57 149,53 98,47

8.324

8.290

99,59

2.996

2.995

99,97

5.328 42.300 42.300 60.302 60.302 210.145 200 1.000 1.060 88.370

5.295 42.300 42.300 60.095 60.095 209.839 379 1.000 1.079 87.866

99,38 100 100 99,66 99,66 99,85 189,50 100 101,79 99,43

4.651

4.651

100

114.864 22.050 9.000 13.050

114.864 21.747 10.919 10.828

100 98,63 121,32 82,97

6.343 6.343

6.343 6.343

100 100

44.200 3.800

44.200 3.800

100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 20 ?

Poz. 6102

854 85415

900 90001

90002

90095 921 92195

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny Dochody ogółem

40.400 64.772 64.772 64.772 617.789 528.789 498.789

40.400 59.525 59.525 59.525 626.060 526.355 496.855

100 91,90 91,90 91,90 101,34 99,54 99,61

30.000

29.500

98,33

50.000 50.000 39.000 39.000 0 0 0 16.641.688

60.480 60.480 39.225 39.225 1.000 1.000 1.000 16.934.842

120,96 120,96 100,58 100,58 0 0 0 101,76

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz. Rozdz. 1 010 2 01095 2010 § 3 Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan Wykonanie na 2011 rok za rok 2011 5 6 367.026 367.026 367.026 367.026 367.026 367.026 % 7 100 100 100

750 75011 2010

84.196 60.149 60.149

84.194 60.149 60.149

99,99 100 100

75056 2010

24.047 24.047

24.045 24.045

99,99 99,99

751 75101 2010

18.994 1.034 1.034

18.507 1.033 1.033

97,44 99,90 99,90

75108 2010

17.960 17.960

17.474 17.474

97,30 97,30

852 85212

1.488.589 1.462.400

1.463.959 1.439.993

98,35 98,47

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 21 ?

Poz. 6102

85213

85228

85278

85295

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem

1.462.400

1.439.993

98,47

2.996

2.995

99,97

2.996

2.995

99,97

13.050 13.050

10.828 10.828

82,97 82,97

6.343 6.343

6.343 6.343

100 100

3.800 3.800

3.800 3.800

100 100

1.958.805

1.933.686

98,72

Wydatki budżetowe

Dz. Rozdz. 1 010 2 01010 4260 4300 6050 01022 4300 01030 2850 01095 4010 4110 4120 4210 4300 4430 150 15011 6639 § 3 Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 4 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Plan Wykonanie na 2011 rok za rok 2011 5 6 2.945.026 2.892.245 2.559.241 2.510.957 90.075 90.075 29.166 29.165 2.440.000 2.391.717 2.029 1.716 2.029 1.716 16.730 12.546 16.730 12.546 367.026 367.026 3.700 3.700 576 576 91 91 870 870 1.960 1.960 359.829 359.829 13.440 0 13.440 0 13.440 0 % 7 98,21 98,11 100 100 98,02 84,57 84,57 74,99 74,99 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

600 60014 6050 60016 4170 4210 4270 4300

1.891.248 50.000 50.000 1.841.248 5.100 46.567 257.333 200.370

1.799.568 47.970 47.970 1.751.598 5.044 38.306 251.620 175.521

95,15 95,94 95,94 95,13 98,90 82,26 97,78 87,60

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 22 ?

Poz. 6102

4430 6050 6057 6059 700 70005 4300 4430 710 71004 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4480 4510 4530 4700 6060 75056 3020 3040 4110 4120 4170 4210

Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Spis powszechny i inne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1142

  porozumienie Starosty Sokołowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zawarte z Mistem Sokołów Podlaski dotyczące powierzenia zadań człorocznego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Sokołów Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.285

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.WS.0911-27/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2010r. Rada Gminy Sokołów Podlaski ul. Piękna 2 08-300 Sokołów Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5067

  uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokołów Podlaski"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5068

  uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5804

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6098

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6097

  uchwała nr 190/XXI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach zlokalizowanego w miejscowości Łaz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.