Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6103
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6103

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWR z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lipca 2012r. przedsiębiorstwa energetycznego: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zwanego dalej: ?Przedsiębiorstwem?, które posiada: - numer 0000105777 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, - numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7760001888, postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 listopada 2013r. Uzasadnienie W dniu 9 lipca 2012r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego. Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na: - wytwarzanie ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 1 września 1998r. nr WCC/23/432/U/3/98/AK, zmienioną decyzją z dnia 21 września 2007r. nr WCC/23-ZTO/432/W/OWA/2007/ES, - przesyłanie i dystrybucję ciepła ? udzieloną decyzją z dnia 1 września 1998r. nr PCC/24/432/U/3/98/AK, zmienioną decyzją z dnia 21 września 2007r. nr PCC/24-ZTO/432/W/OWA/2007/ES, Na podstawie tych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu miasta Sierpc. W toku niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo wyjaśniło istotne okoliczności sprawy mające wpływ na wysokość przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzględniło przy ustalaniu planowanych na ten okres przychodów uzasadnionych, przewidywaną poprawę efektywności funkcjonowania oraz zmianę w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

09:07:15

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6103

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego ? ceny i stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy, przy uwzględnieniu możliwych zmian warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w tym okresie, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Jednocześnie Prezes URE oczekuje, że uwzględniony w kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło uzasadniony zwrot z kapitału wynikający z realizowanej "ścieżki dojścia do 100% tego zwrotu" przyczyni się do realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności działalności Przedsiębiorstwa. Podstawą do określenia wielkości i oceny kosztów planowanych były koszty związane z działalnością koncesjonowaną, poniesione przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2011r.). W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.: 1) grupy taryfowe, 2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania, 3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, 4) opłaty za nielegalny pobór ciepła. Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa ustalono do dnia 30 listopada 2013r. Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki: Adam Dobrowolski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6103

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. TARYFA DLA CIEPŁA Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6103

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6103

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6103

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6103

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6103

Dyrektor: Andrzej Waliszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3781

  decyzja nr OWA-4210-19(10)/2011/432/X/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2588

  decyzja nr OKR-4210-68(5)/2010/529/IXA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa "Ciepłownia Łańcut" Spółka z o.o. z siedzibą w Łańcucie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.111.3189

  uchwała nr 147/XXXV/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 29/V/2003 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3057

  decyzja nr OWA-4210-65(20)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.578

  decyzja nr OKR-4210-77(8)/2010/2011/1334/X/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6098

  uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulicy w miejscowości Dzbenin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.