Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

Tytuł:

uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6104
Hasła:użytkowanie wieczyste

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6104

UCHWAŁA Nr XXII/240/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 pkt 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zm.), art. 1 ust.1, art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.Dz.U.2012r. poz. 83), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: § 1. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym w następującej wysokości: 1. 30% przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe 2. 70% przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziałów w nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych w przypadku złożenia wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych w terminie od dnia 09.10.2011r. 3. 99% przy przekształcaniu: a) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziałów w nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych w przypadku złożenia wniosków przez wszystkich współużytkowników wieczystych w terminie do dnia 8.10.2011r. b) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe w przypadku wniesienia jednorazowo opłaty rocznej za cały okres użytkowania wieczystego do dnia 13.10.2005r. § 2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe bonifikata udzielana jest wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej części budynku lub lokalu wykorzystywanego na cel mieszkaniowy. § 3. Bonifikat o których mowa w § 1 niniejszej uchwały udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki: 1. uiszczą jednorazowo opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 2. nie posiadają na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Gminy Otwock. 3. poniosą koszty sporządzenia przez Rzeczoznawcę Majątkowego opinii o wartości nieruchomości niezbędnej do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

09:07:03

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6104

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. § 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Otwocka Nr XLII/347/06 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 6. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Kudlicki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6104

Uzasadnienie Zgodnie z art.4 ust. ust. 2, 7, i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj.Dz.U.2012. poz 83), organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie uchwały właściwej rady. Udzielenie bonifikaty umożliwi większej ilości osób przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (część gruntu w latach minionych oddawana była w użytkowanie wieczyste, a w latach następnych sprzedawana) pozwoli na uporządkowanie statusu prawnego nieruchomości. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miasta.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4556

  zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1905

  uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.359.6354

  uchwała nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sompolno.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2209

  uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6100

  uchwała nr XXVIII/ 126 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Iłża.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6099

  uchwała nr XXVIII/ 127/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany pisowni nazw niektórych ulic i placów w Iłży.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.