Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

Tytuł:

uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miasta Otwocka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6106
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6106

UCHWAŁA Nr XXII/242/12 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, obejmujących prowadzenie postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta: Piotr Kudlicki

09:06:32

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6106

Uzasadnienie W związku z zakresem realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań dotyczących pomocy socjalnej osobom kwalifikującym się do pomocy, uznaje się zasadne przekazanie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do realizacji prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Ułatwi to wnioskodawcom przeprowadzenia procedury składania wniosków poprzez zniesienie konieczności pobierania dodatkowych zaświadczeń w tym zakresie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1581

  uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 15/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6101

  uchwała nr XXVIII/130/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Iłża na okręgi wyborcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.