Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

Tytuł:

uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Opinogóra Górna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6107
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6107

UCHWAŁA Nr XIX/107/2012 RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Na podstawie oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) w związku z art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2)) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3)) na wniosek Wójta Gminy Opinogóra Górna uchwala się, co następuje: § 1. Dla wyboru Rady Gminy Opinogóra Górna dokonuje się podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opinogóra Górna. § 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie. § 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Opinogóra Górna przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze. § 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie podziału na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

1) 09:06:19

2) 3)

Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 Dz.U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567

Przewodniczący Rady Gminy: Jolanta Grochowska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6107

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6107
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6102

  zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.