Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

Tytuł:

uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Ostrołęce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6108
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6108

UCHWAŁA Nr 375/2012 ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 po zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2012 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć objętych tą prognozą, stanowiącą załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i przedkłada: - Radzie Powiatu w Ostrołęce, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. § 2. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu. § 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych. Starosta: Stanisław Kubeł

09:06:05

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6108

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6108

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6108

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6108

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6108
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.5792

  zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.737

  zarządzenie nr 0050.66.2011 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 • DZ. URZ. 2011.201.2346

  uchwała nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6011

  zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.689

  zarządzenie nr 35/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

  uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6104

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie udzielania osobom fizycznym bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6103

  decyzja nr OWA-4210-64(6)/2012/432/XI/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.