Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6110

Tytuł:

uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Radzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6110
Hasła:ochrona zwierząt

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6110

UCHWAŁA Nr VI/32/12 RADY GMINY RADZANÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy w Radzanowie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie: Jan Gajda

09:05:20

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6110

Załącznik do Uchwały Nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Radzanów. § 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez: 1) Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt, 2) Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, 3) Usypianie ślepych miotów psów i kotów, 4) Edukacja mieszkańców gminy w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych, 5) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 6) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Radzanów. § 3. Wykonawcami Programu są: 1) Urząd Gminy Radzanów, 2) Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, 3) Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Radzanów Rozdział II Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom § 4. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących zadań: 1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radzanów i umieszczanie ich w schronisku, 2) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku w sytuacjach, gdy zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 3) Zapewnienie miejsc w Schronisku dla Zwierząt wszystkim zwierzętom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o Ochronie Zwierząt, zebranych z terenu Gminy Radzanów. 4) Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, 6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Radzanów,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6110

7) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Radzanów i nie posiadających właściciela, 8) Dokarmianie kotów wolnożyjących, 9) Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt. Rozdział III Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 1) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach; - zapewnienia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Radzanów, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości max. 2 sztuki zwierząt rocznie. - zawarcie umowy przez Gminę z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji, o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele zwierząt, którzy: - są mieszkańcami Gminy Radzanów - oznakowały elektronicznie lub tatuażem zwierzę - przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie 2) Wykonanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod czasową opieką Gminy Radzanów przed przekazaniem ich nowym właścicielom. 3) Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela 50% zabiegu i 50% Gminy. Zadania wymienione w ust. 1 realizowane będą w przypadku posiadania środków finansowych przez Gminę Radzanów. Rozdział IV Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów (Uchwała Nr I/1/2009 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 luty 2009r. Rozdział V Edukacja w zakresie ochrony zwierząt W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką. 2) Rozprowadzanie na terenie Gminy poprzez szkoły i instytucje kultury materiałów edukacyjnych w formie ulotek, plakatów itp., 3) Promowanie na stronie internetowej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Rozdział IV Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierząt w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciw wściekliźnie. W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6110

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Radzanów. 2. W 2012 roku Gmina Radzanów zapewniła w budżecie kwotę 2 000,00zł. Środki te będą wydatkowane na: - wyłapywanie i umieszczanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Radzanów w schronisku, - ograniczanie bezdomności i ograniczania populacji zwierząt bezdomnych poprzez zabiegi sterylizacji i kastracji, operacje, usypianie ślepych miotów, - całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych, - ulotki, plakaty, - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Radzanów. Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie: Jan Gajda
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6109

  uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

  uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6105

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otwock?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.