Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6111

Tytuł:

uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Radzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6111
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6111

UCHWAŁA Nr VII/41/2012 RADY GMINY RADZANÓW z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) w związku z art. 1 i 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) Rada Gminy Radzanów uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 70 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalonych na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Radzanów. § 2. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego, o którym mowa w § 1, jeżeli nie posiada zaległości wobec Gminy Radzanów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu podatku od nieruchomości. § 3. Bonifikatę określoną w § 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, kiedy użytkownik wieczysty deklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie: Jan Gajda

09:05:08
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.500

  uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.38

  uchwała nr XIII.63.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Stare Juchy bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6110

  uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6109

  uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

  uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6106

  uchwała nr XXII/242/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.