Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6112

Tytuł:

uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Radzanowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6112
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6112

UCHWAŁA Nr XXII/139/2012 RADY GMINY RADZANOWO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo ? Rogozino - Płock. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15; art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U z 2008r. Nr 180, poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003r. Nr 137, poz. 1302 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się opłaty za przewóz osób na trasie Białkowo ? Rogozino - Płock w wysokościach podanych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. § 2. Ważność traci uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7.07.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo- Rogozino- Płock. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Czerwiński

09:04:56

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6112

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r.

Zasięg Ilość przejazdów 1 1

Lp.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalna 2,80 5,60

1. Bilety jednorazowe

2

Bilety miesięczne

3

Bilety na 1/2 miesiąca

4

Bilety jednorazowe na bagaż ręczny przekraczające wymiary 60x40x20 cm oraz wózki i psy bez względu na rasę

Strefa A Strefa B, przejazd między strefą A i B, przejazd między strefą B i C, przejazd w strefie C Przejazd między strefą A i C Strefa A Strefa B, przejazd między strefą A i B, przejazd między strefą B i C, przejazd w strefie C Przejazd między strefą A i C Strefa A Strefa B, przejazd między strefą A i B, przejazd między strefą B i C, przejazd w strefie C Przejazd między strefą A i C Strefa A Strefa B, przejazd między strefą A i B, przejazd między strefą B i C, przejazd w strefie C Przejazd między strefą A i C

Cena biletu ulgowa 1,40 2,80

Okres ważności ................ ................

7,00 86,00 146,00

3,50 43,00 73,00

............... cały miesiąc

1 dowolna

186,00 56,00 90,00

93,00 28,00 45,00

1/2 miesiąca

dowolna

120,00 2,80 5,60

60,00 ............

..............

1 1

7,00

1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6112

Uzasadnienie Przewoźnik Usługi Przewozu Osób Usługi Transportowe i Rolnicze Adam Bąbała wystąpił z wnioskiem o zmianę cennika biletów na trasie linii P4 Białkowo- Rogozino- Płock. Jest to podyktowane wzrostem cen min. paliwa.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4178

  uchwała nr IX/ 53 /2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo - Rogozino - Płock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1583

  porozumienie nr 7/WGM-V/P/6/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Radzanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2938

  aneks nr 1/15/WGM-V/P/49/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 1 marca 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy ? Miasto Płock i Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.180

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2889

  uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6111

  uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6110

  uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6109

  uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6107

  uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Opinogóra Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.