Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6113

Tytuł:

uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Radzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6113
Hasła:stypendia w oświacie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6113

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2012 RADY GMINY RADZANÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 września 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Radzanów: Antoni Rajnik

09:04:22

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6113

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 10 ?

Poz. 6113

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 11 ?

Poz. 6113
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6112

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6111

  uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6110

  uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6109

  uchwała nr 376/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6108

  uchwała nr 375/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  w okresie I półrocza 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.