Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6115

Tytuł:

uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6115
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6115

UCHWAŁA Nr 189/XX/2012 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 59 ust. 1, 2, 3 i art. 5c pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się I Technikum Uzupełniające w Pionkach, z uwagi na brak naboru do klasy pierwszej. § 2. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach. § 3. Dokumentację przebiegu nauczania - pedagogiczną przekaże się Delegaturze w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie. § 4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmie Starosta Radomski. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomskiego. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady: Tadeusz Osiński

09:03:59
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1585

  uchwała nr XXIV/333/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

 • DZ. URZ. 2011.210.1714

  uchwała nr IV/ 67/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2289

  uchwała nr XXXIII/246/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4887

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3007

  uchwała nr VII.119.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6114

  uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6113

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6112

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6111

  uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6110

  uchwała nr VI/32/12 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.