Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6116

Tytuł:

uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6116
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6116

UCHWAŁA Nr 192/XX/2012 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 3, art. 9 ust. 1 pkt 3, lit. f, art. 5c pkt 1 art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radomiu uchwala, co następuje: § 1.1. Od 1 września 2012r. zakłada się trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej o nazwie: I Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Pionkach. 2. I Technikum Uzupełniające w Pionkach włącza się z dniem 1 września 2012r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach, ul. Aleja Jana Pawła II 7. 3. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach zostanie dostosowany przez Radę Pedagogiczną Zespołu do zmian wynikających z niniejszej uchwały. § 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach. § 3. I Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Pionkach nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. Przewodniczący Rady: Tadeusz Osiński

09:03:47

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6116

Załącznik do Uchwały Nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH W PIONKACH Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Szkoła nosi nazwę: I Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. 2. I Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, zwane dalej Szkołą, z dniem utworzenia włączone zostaje do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach, zwanego dalej Zespołem, z siedzibą w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7. 3. Organem prowadzącym jest Powiat Radomski 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Radomiu. 5. Statutowa działalność jest finansowana przez organ prowadzący. 6. Szkoła kształci absolwentów szkół średnich w zawodach: a) technik budownictwa, b) kucharz. 7. Czas nauki i plany nauczania dla ww. zawodów określają stosowne przepisy prawa oświatowego. 8. Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Rozdział II Cele i zadania Szkoły § 2. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą, która: 1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4) przestrzega ustalonych przez Ministra Edukacji zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów. § 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych. 2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia słuchaczom w szczególności: 1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, w Warszawie ? Delegatura

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6116

3) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 3. Nauczyciele tworzą słuchaczom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przejmowania za nią odpowiedzialności, 2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych, 3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 5) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 6) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu i społecznemu słuchaczy, wspierając przy tym: 1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, 2) dążenie do dobra, odpowiedzialności i wolności, 3) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i odnalezienia własnego miejsca w świecie, przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 4) kształtowania postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. Rozdział III Organy Szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania § 4. Organami Szkoły są: 1. Dyrektor Szkoły, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Samorząd Słuchaczy. § 5. 1. Dyrektor Szkoły w szczególności : 1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 2) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, 7) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań Szkoły w zakresie nauczania i wychowania,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6116

8) wykonuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 2. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności Dyrektor decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych pracownikom, 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników. 3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole. 4. Dyrektor zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach. § 6. 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest organem kolegialnym, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 3. Przewodniczącym Rady, zwanym dalej Przewodniczącym jest Dyrektor. 4. Rada ustala regulamin swojej działalności. 5. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 6. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady. 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady. 8. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. § 7. 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy : 1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy, 2) podejmowanie uchwał w sprawie promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły, 3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy słuchaczy szkoły, 4) uchwalenie regulaminu własnej działalności. 2. Rada opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) projekt planu finansowego szkoły, 3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6116

§ 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. § 9. 1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy, zwany dalej Samorządem. 2. Samorząd wybierają wszyscy słuchacze szkoły na zebraniu ogólnym słuchaczy. 3. Samorząd działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Statutem Zespołu. § 10. 1. Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące: 1) prawa do zapoznania się z wymogami programowymi, standardami egzaminacyjnymi, 2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 3) prawa do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy, 4) prawa do organizowania działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem, 5) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 2. Samorząd może uczestniczyć w zebraniach Rady, które bezpośrednio dotyczą problemów słuchaczy. § 11. 1. Organy szkoły funkcjonują w szkole w oparciu o niniejszy statut. 2. Organy szkoły podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji. 3. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. § 12. 1. Wszelkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor. 2. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący. 3. Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne. § 13. Z dniem włączenia Szkoły do Zespołu, kompetencje Dyrektora oraz Rady przejmują odpowiednio: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Zespołu. Rozdział IV Organizacja Technikum § 14. 1. I Technikum Uzupełniające dla Dorosłych stanowi integralną cześć Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach. 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjno-konsultacyjnych, przerw świątecznych i ferii określa corocznie dyrektor na podstawie kalendarza roku szkolnego opracowanego przez Ministra Edukacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6116

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący. 4. W arkuszu organizacji dyrektor zamieszcza w szczególności informacje o: 1) ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 2) liczbie semestrów/ grup semestralnych. 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 6. Organizacja zajęć określona w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 4, opiniowana jest przez Radę. § 15. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 1) jesienny, trwający od początku roku szkolnego do lutego następnego roku kalendarzowego, 2) wiosenny, trwający od lutego do końca roku szkolnego. § 16. Warunkiem przyjęcia na semestr pierwszy Szkoły jest: 1) ukończone 18 lat życia, 2) świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Rozdział V Pracownicy Szkoły § 17. 1. Nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Karcie Nauczyciela zatrudnia dyrektor. 2. Normy zatrudnienia pracowników szkoły określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, zatwierdzony przez organ prowadzący. 3. Dyrektor opracowuje szczegółowy zakres czynności dla każdego pracownika zatrudnionego w szkole. 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą. 5. Do zadań nauczyciela należy: 1) efektywna realizacja programu kształcenia oraz stałe podnoszenie jakości kształcenia, 2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 3) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, 4) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu słuchaczy, 5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 6) systematyczne doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 6. Nauczyciel powinien indywidualnie podchodzić do spraw każdego słuchacza. Ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jego spraw osobistych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6116

§ 18. Nauczyciel ma prawo do: 1) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Radzie, zespołach przedmiotowych, 3) pomocy ze strony dyrekcji i Rady Pedagogicznej w przypadku trudności w pracy, 4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 5) rzetelnej oceny pracy przez dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6) nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 19. 1. Dyrektor powierza każdy grupę semestralną szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danej grupie semestralnej, zwanemu dalej opiekunem grupy semestralnej. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest, aby opiekun pracował z daną grupą semestralną w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Do zadań opiekuna należy przede wszystkim: 1) organizowanie pracy grupy, 2) czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy prawa szkolnego, 3) poznawanie osobowości słuchaczy, ich uzdolnień i zainteresowań, 4) koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu pedagogicznego w grupie semestralnej. Rozdział VI Prawa i obowiązki słuchacza § 20. 1. Słuchacz ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 3) ochrony i poszanowania godności osobistej, 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym , 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 6) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 7) korzystania z: pomieszczeń i sprzętu szkolnego, 8) uzyskiwania pomocy psychologiczno ? pedagogicznej. § 21. 1. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie, a zwłaszcza dotyczących: 1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, 2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6116

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. § 22. 1. Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu Szkoły oraz nienaganną postawę w szkole słuchacz może zostać uhonorowany następującymi nagrodami: 1) wyróżnienie i pochwała opiekuna i dyrektora szkoły wobec grupy semestralnej, 2) nagroda książkowa, 3) nagroda ufundowana przez dyrektora szkoły, 4) stypendium Starosty Radomskiego, 5) stypendium Prezesa Rady Ministrów.

§ 23. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły słuchacz może być ukarany: 1) nagana ustna opiekuna dla słuchacza w obecności grupy semestralnej, 2) nagana pisemna z wpisaniem do akt udzielona przez opiekuna, 3) nagana ustna dyrektora szkoły, 4) nagana pisemna z wpisaniem do akt udzielona przez dyrektora szkoły, 5) wykonanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły (dobrowolne poddanie się samo ukaraniu), 6) skreśleniem z listy słuchaczy. 2. Decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. 3. Od kary udzielonej przez opiekuna przysługuje odwołanie do dyrektora, natomiast od kary udzielonej przez dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; obowiązuje pisemna forma odwołania. 4. Organy odwoławcze rozpatrują odwołanie w ciągu 14 dni od daty jego wpłynięcia. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest ostateczne. Rozdział VII Postanowienia końcowe § 24. 1. Statut I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nadaje Rada Powiatu Radomskiego. 2. Tworzenie załączników do statutu leży w kompetencjach Rady Pedagogicznej. 3. Wszelkich zmian w statucie i załącznikach (regulaminach) dokonuje Rada Pedagogiczna. 4. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły. 5. Statut szkoły otrzymują wszystkie organy szkoły. § 25. 1. Szkoła używa jednej pieczęci okrągłej dużej i jednej pieczęci okrągłej małej oraz stempla firmowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Pionkach.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6116

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu. 4. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. § 26. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami. § 27. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. § 28. Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są na podstawie szczegółowych przepisów wydawanych przez Ministra Edukacji lub przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4238

  uchwała nr 157/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 oraz jego likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4887

  uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2257

  uchwała nr XI/115/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4826

  uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6115

  uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6115

  uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6114

  uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6113

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6112

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6111

  uchwała nr VII/41/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.