Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6118

Tytuł:

uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Powiatu w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6118
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6118

UCHWAŁA Nr 191/XX/2012 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 59 ust. 1, 2, 3 art. 62 ust. 5, w związku z art. 5c pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się niżej wymienione szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55: 1. Liceum Ogólnokształcące w Wierzbicy 2. Liceum Profilowane w Wierzbicy 3. Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wierzbicy 4. Technikum w Wierzbicy 5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wierzbicy ze względu na brak naboru do szkół młodzieżowych. § 2. Słuchaczom Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wierzbicy zapewnia się z dniem 1 września 2012r. kontynuowanie nauki w szkole tego samego typu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach. § 3. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji: Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy. § 4. W związku z § 1 niniejszej uchwały z dniem 31 sierpnia 2012r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55. § 5. Dokumentację przebiegu nauczania - pedagogiczną przekaże się Delegaturze w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie. § 6. Dokumentację merytoryczną zlikwidowanej placówki przejmie Starosta Radomski. § 7. Mienie ruchome użytkowane przez zespół wymieniony w § 1 przejmie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55.

09:03:24

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6118

§ 8. Zobowiązania i należności przejmie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomskiego. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady: Tadeusz Osiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2503

  uchwała nr 76/VII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przytyku, ul. Szkolna 3 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3345

  uchwała nr XXXIII/802/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy, rozwiązania zespołu szkół oraz zmiany siedziby i włączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy do zespołu szkół

 • DZ. URZ. 2009.367.2680

  uchwała nr 277/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/258/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6117

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6116

  uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6115

  uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6114

  uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6113

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.