Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

Tytuł:

uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6120
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6120

UCHWAŁA Nr 386/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1.W Statucie MPU nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007r. 1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?MPU przedstawia Prezydentowi Miasta roczny plan działania oraz sprawozdania z jego wykonania?. 2. § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: ?Prowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny aktualności studium i planów miejscowych, oceny postępów w ich realizacji oraz przedstawienie Radzie Miejskiej raz w kadencji wyników analiz i ocen?. 3. § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: ?Wykonywanie i zlecanie wykonania opracowań studialnych i koncepcyjnych?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: Dariusz Wójcik

09:02:49
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1236

  uchwała nr 73/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy ul. Słowackiego 346 w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.3428

  uchwała nr 772/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2387

  uchwała nr 278/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3587

  uchwała nr 122/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2388

  uchwała nr 279/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 718/2002 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 417/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dna 26 listopada 1992r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6119

  uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?SZWARLIKOWSKA? na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego ? Okulickiego ? Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6118

  uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6117

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6116

  uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6115

  uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.