Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

Tytuł:

uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6121
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6121

UCHWAŁA Nr 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 406), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1.1. Ustanawia się stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół. 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia artystyczne ustala każdego roku Rada Miejska w uchwale budżetowej. § 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. § 3. Traci moc Uchwała Nr 580/09 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia rocznych stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół i studentów radomskich uczelni, a także nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: Dariusz Wójcik

09:02:37

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6121

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych § 1.1. Prezydent Miasta Radomia może przyznać stypendium artystyczne, zwane dalej stypendium, uczniom: 1) uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których siedziba znajduje się na terenie miasta Radomia, 2) osiągającym pozytywne wyniki w nauce i nie powtarzającym roku w okresie nauki w szkole do której uczęszczają, 3) w roku, w którym ubiegają się o stypendium lub w roku poprzedzającym ten rok zostali laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej. 2. Celem przyznania stypendium artystycznego jest umożliwienie kandydatowi do stypendium dalszego rozwoju artystycznego. § 2.1. Wysokość stypendium ustala się w kwocie nie niższej niż 5.000,00zł. 2. Ilość i wysokość stypendiów na dany rok zależne są od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Radomia. § 3.1. Zgłoszenia kandydatów do stypendiów dokonywane są na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.radom.pl oraz w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego. 2. Zgłoszenia może dokonać: 1) ubiegający się o stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, 2) instytucja kultury, 3) szkoła. 3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie dziedziny działalności artystycznej (np. muzyka, plastyka, taniec, film, sztuki wizualne, itp.) należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, w terminie do 30 września każdego roku. 4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydata do stypendium. Do wniosku można również dołączyć opinie, wycinki prasowe, itp. 5. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, a nie data stempla pocztowego. § 4.1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Radomia w składzie czteroosobowym. Tryb pracy Komisji Stypendialnej określa regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Radomia. 2. Do składu Komisji Stypendialnej mogą być powołani z głosem doradczym dyrektorzy szkół artystycznych i osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w określonych dziedzinach sztuki. 3. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący. 4. Posiedzenie Komisji Stypendialnej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej składu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6121

5. Do zadań Komisji Stypendialnej należy: 1) ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; 2) rekomendowanie osoby stypendysty lub stypendystów do stypendium ze wskazaniem wysokości stypendium. 6. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku o stypendium wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez niego drogą e-mailową wezwania do usunięcia braków formalnych. 7. Wniosek pozostaje nie rozpatrzony w przypadku: 1) złożenia wniosku po terminie, 2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, 3) rezygnacji kandydata z ubiegania się o stypendium. 8. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. 9. Z posiedzeń Komisji Stypendialnej sporządza się protokół. 10. Obsługę administracyjną Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu. 11. Za pracę w Komisji Stypendialnej nie przysługuje wynagrodzenie. § 5.1. Ostateczną decyzję w sprawie listy stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności podejmuje Prezydent Miasta Radomia. 2. Od decyzji Prezydenta Miasta Radomia nie przysługuje odwołanie. 3. Stypendium przekazywane jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. 4. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6121

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego dla ucznia I. Informacje o kandydacie do stypendium (wypełnia wnioskodawca) Dane osobowe

Imię/imiona i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Telefony, e-mail

II. Informacje na temat wyników w nauce (wypełnia szkoła)

Nazwa szkoły Adres Telefon Opinia na temat ucznia (w szczególności w odniesieniu do § 1 ust.

1, p. 2 Regulaminy) należ wpisać: informacje na temat wyników w nauce, (średnia ocen z przedmiotów ogólnych, a w przypadku uczniów szkół artystycznych, oddzielnie z przedmiotów ogólnych i artystycznych), wypełniania obowiązków ucznia, nie powtarzania roku i inne ważne informacje (w miarę możliwości potwierdzenie osiągnięć artystycznych). __________________ _____________________ podpis wychowawcy podpis dyrektora szkoły Radom, dnia?????.. Pieczęć szkoły

III. Osiągnięcia artystyczne (wypełnia wnioskodawca)

_________________ podpis wnioskodawcy

IV. Plan pracy stypendysty, gwarantujący jego dalszy rozwój artystyczny (Program stypendialny), ze wskazaniem na co będzie przeznaczone stypendium (wypełnia wnioskodawca)

_____________________________ (podpis osoby ubiegającej się o stypendium lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6121

V. Informacje na temat wnioskodawcy (wypełnia wnioskodawca)

Nazwa instytucji/szkoły/w przypadku osoby fizycznej ? imię i nazwisko/ Adres / adresy Telefon, e-mail wnioskodawcy, imię, nazwisko i nr telefonu osoby do kontaktów

__________________________ Podpisy i pieczęć wnioskodawcy

_____________________ (miejscowość data) ________________________ (podpis osoby ubiegającej się o stypendium lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). _________________________________ ____________________________________ (miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się o stypendium lub jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej)

Załączniki do wniosku (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę): 1) obligatoryjne: - kserokopie zaświadczeń, dyplomów za osiągnięcia artystyczne 2) dodatkowe: - opinie, wycinki prasowe, katalogi z wystaw, zaświadczenia, itp.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6121

Załącznik nr 2 KARTA OCENY WNIOSKU O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE Dane kandydata do stypendium: Imię i nazwisko ????????????????. Adres????????????????????? tel????????????.. e-mail??????????????. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza kandydat?????????????????. I. OCENA FORMALNA WNIOSKU:

Lp. Treść 1. Wniosek złożony na właściwym druku 2. Wniosek złożony w terminie 3. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 4. Kandydat do stypendium jest uczniem radomskiej szkoły 5. Wniosek sporządzony poprawnie: a) wszystkie pola są wypełnione b) wniosek zawiera podpisy i pieczęcie we wszystkich wymaganych miejscach 6. Obligatoryjne załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem

TAK

NIE

UWAGI

szt.

Opinia Komisji: (należy wypełnić tylko jeden z poniższych punktów) 1. Wniosek zweryfikowany pozytywnie przechodzi do oceny merytorycznej???????.. 2. Wniosek zweryfikowany negatywnie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu ???????? Podpisy członków Komisji: ???????????. ???????????. ???????????. ???????????. II. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU: 1. Dotychczasowe osiągnięcia artystyczne: a) udział w konkursach międzynarodowych w roku przyznania stypendium lub w roku poprzedzającym (nazwa, miejsce konkursu, data, osiągnięte wyniki): ???????????.................................... b) udział w konkursach ogólnopolskich w roku przyznania stypendium lub w roku poprzedzającym (nazwa, miejsce konkursu, data, osiągnięte wyniki): ???????????????????????. c) inne osiągnięcia artystyczne, jakie??????????????????????????? 2. Opinia szkoły na temat ucznia ? kandydata do stypendium: a) wyniki w nauce:?????????????????????????????.................... b) informacja na temat wypełniania obowiązków ucznia ??????????????????.. c) informacja na temat niepowtarzania roku ???????????????????................. Podpis Przewodniczącego Komisji

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6121

3. Plan pracy stypendysty: a) przeznaczenie stypendium?????????????????????????................... b) planowane efekty wynikające ze realizowania programu stypendialnego??????................... ...??????????????????????????????????......................... Opinia Komisji: (należy wypełnić jeden z dwóch poniższych punktów) a) Komisja rekomenduje kandydata (imię i nazwisko)????????????????.................... do przyznania stypendium, w kwocie??????????????????????................... b) Komisja nie rekomenduje kandydata ( imię i nazwisko) ?????????????........................ do przyznania stypendium Podpisy członków Komisji: ????????????. ????????????. ????????????. ????????????. Radom, dnia???????. Podpis Przewodniczącego Komisji
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5037

  uchwała nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.154.252

  uchwała nr 823/LXII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2388

  uchwała nr 279/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 718/2002 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 marca 2002r. zmieniającej Uchwałę Nr 417/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dna 26 listopada 1992r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5033

  uchwała nr 363/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4610

  uchwała nr 344/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

  uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6119

  uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?SZWARLIKOWSKA? na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego ? Okulickiego ? Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6118

  uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6117

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6116

  uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.