Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6122

Tytuł:

uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6122
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6122

UCHWAŁA Nr 390/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 406) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu, ul. Bluszczowa 4/8, statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Traci moc Uchwała Nr 472/2009 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury "Idalin" w Radomiu. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: Dariusz Wójcik

09:02:25

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6122

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. STATUT DOMU KULTURY ?IDALIN? W RADOMIU Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Dom Kultury ?Idalin? z siedzibą w Radomiu, zwany dalej DK ?Idalin? jest samorządową instytucją kultury, powołaną Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 1991r. i działa w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 406); 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 4. Niniejszego statutu. § 2.1. Siedzibą i terenem działalności DK ?Idalin? jest miasto Radom. 2. DK ?Idalin? może również działać na terenie województwa mazowieckiego, całej Polski i poza granicami kraju. § 3.1. Organizatorem DK ?Idalin? jest Gmina Miasta Radomia. 2. DK ?Idalin? jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia, prowadzącą działalność w formie domu kultury. 3. Organizator zapewnia warunki i środki niezbędne do prowadzenia przez DK ?Idalin? działalności kulturalnej. 4. Czynności przypisane Organizatorowi wykonuje Prezydent Miasta Radomia z wyłączeniem należących do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Radomiu. § 4. DK ?Idalin? jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Rozdział 2. Zakres działalności § 5. Celem DK ?Idalin? jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. § 6. Do podstawowych zadań DK ?Idalin? należy: 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 2) rozbudzanie zainteresowań wiedzą i sztuką, 3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, zespołów, w tym prowadzenie koła żeglarskiego i modelarskiego, 4) organizacja koncertów, wystaw, konkursów, turniejów, komercyjnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i innych imprez zleconych, 5) prowadzenie działalności rekreacyjnej i turystycznej, 6) prowadzenie własnej biblioteki, 7) organizacja giełd, w tym dzieł sztuki współczesnej i wyrobów rzemiosła artystycznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6122

8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, 9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Organizatora. § 7.1. DK ?Idalin? może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, jak i związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym z profilaktyką uzależnień oraz ochroną i promocją zdrowia. 2. Dla zaspokajania potrzeb społecznych DK ?Idalin? może prowadzić również świetlicę środowiskową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozdział 3. Organy zarządzające i doradcze § 8.1. Działalnością DK ?Idalin? kieruje Dyrektor. 2. Dyrektor reprezentuje DK ?Idalin? na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jego działań. 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Radomia w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 niniejszego statutu. Dyrektor zostaje wyłoniony w drodze naboru zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia. 4. Prezydent Miasta Radomia wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym. 5. Dyrektor zarządza DK ?Idalin? przy pomocy głównego księgowego. 6. DK ?Idalin? jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 7. W imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor. § 9. Organizację wewnętrzną DK ?Idalin? określa Regulamin Organizacyjny DK ?Idalin?, nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Radomia oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. § 10.1. Organizator może powierzyć zarządzanie DK ?Idalin? osobie fizycznej lub prawnej, wybranej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu DK ?Idalin? zawartej pomiędzy Organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. § 11.1. Dyrektor DK ?Idalin? może powołać Radę Programową jako swój organ doradczy. 2. Skład Rady Programowej i regulamin jej działania określa dyrektor DK ?Idalin? w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Radomia.

§ 12. Po uchwaleniu budżetu gminy Miasta Radomia na dany rok budżetowy Dyrektor DK ?Idalin? zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi program działalności merytorycznej opracowany w oparciu o przyznaną dotację podmiotową oraz planowane przychody własne. Rozdział 4. Mienie i gospodarka finansowa § 13. DK ?Idalin? gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. § 14.1. Podstawą gospodarki finansowej DK ?Idalin? jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6122

2. Przychodami DK ?Idalin? są: 1) dotacje Organizatora, w tym: a) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektu, b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów. 2) dotacje celowe z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, 3) przychody z prowadzonej działalności statutowej, a w szczególności z: a) organizacji imprez własnych i imprez zleconych przez inne instytucje i podmioty, b) sprzedaży biletów na imprezy własne i obce, c) prowadzenia warsztatów, kursów, organizacji szkoleń, d) sprzedaży wydawnictw własnych i obcych, 4) pozostałe przychody, w tym: a) ze sprzedaży składników majątku ruchomego, b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych, c) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, d) innych źródeł, w tym ze sprzedaży usług sponsorskich, reklamowych i innych. 3. DK ?Idalin? pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 4. Dyrektor corocznie do 31 marca przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Radomia roczne sprawozdanie finansowe (bilans) za poprzedni rok kalendarzowy. § 15.1. Za całość gospodarki finansowej DK ?Idalin? odpowiada Dyrektor. 2. Zasady gospodarki i kontroli finansowej DK ?Idalin? regulują przepisy: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz inne akty wewnętrzne wydane przez Dyrektora. § 16.1. Dla realizacji celów statutowych DK ?Idalin? może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie innym niż jego działalność podstawowa. 2. Przychód uzyskany z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych DK ?Idalin?, przy czym działalność ta nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych. § 17.1. Oświadczenia woli w imieniu DK ?Idalin? składa Dyrektor lub inna upoważniona przez niego na piśmie osoba. 2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej i Głównego Księgowego. 3. Udzielenie i odwołanie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 18. DK ?Idalin? używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. § 19. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji DK "Idalin" po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 niniejszego statutu. § 20. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5038

  uchwała nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.70

  uchwała nr 368/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4610

  uchwała nr 344/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.819

  uchwała nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4612

  uchwała nr 346/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna

porady prawne online

Porady prawne

 • Właściwość prokuratury

  Oszust dokonał u przedsiębiorcy zakupu towaru z odroczonym terminem płatności, za który oczywiście nie zapłacił. Przedsiębiorca ma swą siedzibę w Radomiu, natomiast (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

  uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

  uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6119

  uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?SZWARLIKOWSKA? na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego ? Okulickiego ? Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6118

  uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6117

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.