Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6124

Tytuł:

zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6124
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6124

ZARZĄDZENIE Nr 64/2012 WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) informację o stanie mienia Gminy Wieczfnia Kościelna, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt: mgr Jan Warecki

09:01:20

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6124

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2012 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA ZA 2011 ROK I.WSTĘP Rada Gminy Wieczfnia Kościelna Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. uchwaliła budżet gminy na 2011 rok ustalając: a) dochody w wysokości 20.241.333zł w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ? 5.156.374zł, b) wydatki w wysokości 20.241.333zł w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ? 4.880.441zł. W ciągu roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Gminy ? podjętych 9 uchwał i Wójta Gminy ? wydanych 11 zarządzeń. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków. Po stronie dochodów: - subwencja oświatowa, zwiększenie o kwotę 139.881zł - dochody własne, zmniejszenie o kwotę 152.520zł - dotacje na zadania zlecone, zwiększenie o kwotę 695.939,29zł - dotacje na zadania własne, zwiększenie o kwotę 112.386,09zł - środki pozyskane, zmniejszenie o kwotę 521.735,05zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31-12-2011r. ? 20.515.284,33zł, w tym dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ? 4.552.790,15zł. Po stronie wydatków: - dział 010, zwiększenie o kwotę 374.040,29zł, - dział 150, zwiększenie o kwotę 2.835,00zł. - dział 600, zwiększenie o kwotę 812.347,29zł - dział 700, zmniejszenie o kwotę 151.182,81zł - dział 750, zwiększenie o kwotę 138.204,00zł - dział 751, zwiększenie o kwotę 9.865,00zł - dział 754, zwiększenie o kwotę 56.800,00zł - dział 756, zwiększenie o kwotę 870,00zł - dział 758, zmniejszenie o kwotę 45.548,00zł. - dział 801, zmniejszenie o kwotę 531.152,79zł - dział 851, zwiększenie o kwotę 6.627,00zł - dział 852, zwiększenie o kwotę 285.392,00zł - dział 853, zwiększenie o kwotę 82.301,23zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6124

- dział 854, zwiększenie o kwotę 63.800,00zł - dział 900, zwiększenie o kwotę 1.282.716,74zł - dział 921, zwiększenie o kwotę 66.735,00zł - dział 926, zwiększenie o kwotę 2.096,00zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31-12-2011r. - 22.698.078,95zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ? 4.198.346,55zł. Wykonanie budżetu gminy za 2011 rok w zł

L.p. 1 I. II. III IV IVa V Wyszczególnienie 2 Dochody Wydatki Wynik (I - II) Przychody: Nadwyżka z lat ubiegłych Rozchody Plan 3 20 515 284,33 22 698 078,95 -2 182 794,62 2 182 794,62 2 182 794,62 0,00 Wykonanie 4 19 116 109,27 17 999 135,06 1 116 974,21 2 182 794,62 2 182 794,62 0,00 % 4:3 5 93,2 79,3 -

II. DOCHODY W 2011 roku dochody budżetu gminy Wieczfnia Kościelna wyniosły ogółem 19.116.109,27zł, co stanowi 93,2% planu rocznego w tym: - dochody bieżące 16.047.695,07zł (99,8% planu) - dochody majątkowe 3.068.414,20zł (69% planu) O niewykonaniu planu dochodów ogółem zadecydowało niewykonanie planu dochodów majątkowych. W 2011 roku nie wpłynęła kwota 279.148zł jako refundacja wydatków poniesionych na ?Rozbudowę, przebudowę i wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Windykach? ze środków PROW 2007-2013. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność i kontroli inwestycji przez instytucję zarządzającą w/w środki wpłyną do budżetu gminy w 2012r. Ponadto akceptacja trzech wniosków o dofinansowanie dopiero pod koniec roku budżetowego nie pozwoliła na realizację inwestycji i złożenie wniosków o płatność. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów prezentuje Załącznik nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów gminy według podstawowych grup w zł

Treść Dochody własne, w tym: a) dochody z podatków i opłat pobier. przez gminę b) dochody z majątku c) dochody z podatków pobieranych przez US d)dotacje i inne środki zewn. e)opłaty za korzyst.ze środowiska e) pozostałe dochody własne f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja Dotacje OGÓŁEM Plan 2011 rok 12.161.487,04 2.455.860,00 114.202,00 78.950,00 4.659.595,04 3.591.693,00 344.914,00 916.273,00 5.516.356,00 2.837.441,29 20.515.284,33 Wykonanie Wskaźnik % udział 2011 rok wykon. w % w strukturze 10.767.642,67 88,5% 56,3% 2.468.449,50 100,5% 12,9% 109.760,73 96,1% 0,6% 80.335,76 101,8% 0,4% 3.271.520,58 70,2% 17,1% 3.591.692,46 100,0% 18,8% 325.712,51 94,4% 1,7% 920.171,13 100,4% 4,8% 5.516.356,00 100,0% 28,9% 2.832.110,60 99,8% 14,8% 19.116.109,27 93,2% 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6124

Dochody gminy według podstawowych grup

14,8%

28,9%

56,3%

Dochody własne

Struktura dochodów uzyskanych w roku 2010 i 2011

Grupa dochodów Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje

Subwencje

Dotacje

Rok 2010 w % 64,4 23,8 11,8

Rok 2011 w % 56,3 28,9 14,8

Zmiany w strukturze dochodów w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku nie wynikają z jakiejś utrwalonej tendencji. Przyczyną zmian była specyfika wykonania dochodów własnych w 2010 roku z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków wynikający z zamknięcia rachunku funduszu i wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 roku stały się dochodem budżetu gminy i znacznie zwiększyły udział dochodów własnych. Prognozowano, co potwierdza się już w 2011 roku, że wpływy w kolejnych latach z w/w opłat nie będą stanowiły już takiego udziału. Stąd zmniejszenie udziału dochodów własnych na poczet większego udziału subwencji i dotacji. II.1. DOCHODY WŁASNE GMINY Dochody własne gminy w 2011 roku wyniosły ogółem 10.767.642,67zł (88,5% wykonania planu). Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę wykonano w 100,5% na kwotę 2.468.449,50zł. Wpływy do budżetu gminy z tego tytułu były wyższe w porównaniu do 2010r. o 101.347,71zł. Realizacja dochodów z podatków i opłat w zł

Lp. a b c d e f g h Tytuł podatku / opłaty od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych opłata skarbowa opłata eksploatacyjna opłata- pozwolenia na sprzedaż alkoholu pozostałe opłaty i odsetki Razem Plan 2011 1 767 259,00 228 563,00 37 122,00 325 402,00 17 200,00 15 663,00 53 839,00 10 812,00 2 455 860,00 Wykonanie 1 763 855,37 242 424,33 38 402,50 325 402,00 17 190,00 15 662,22 54 054,44 11 458,64 2 468 449,50 % wykonania 99,8% 106,1% 103,4% 100,0% 99,9% 99,9% 100,4% 105,9% 100,5% % udział w strukturze 71,5% 9,8% 1,6% 13,2% 0,7% 0,6% 2,2% 0,4% 100%

Szczegółowe omówienie zaprezentowano w dalszej części sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6124

Dochody z podatków i opłat 71,5%

3,9% od nieruchomości

13,2% rolny leśny

1,6%

9,8%

od środków transportowych

opłaty

Informację o zaległościach, skutkach obniżenia górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia za 2011 rok przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania. a) Podatek od nieruchomości w zł

Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Osoby prawne 1 337 409,00 1 337 404,00 100,00% Osoby fizyczne 429 850,00 426 451,37 99,21%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 były niższe o kwotę 62.741,00zł. Spadek wpływu dochodów w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku nastąpił z uwagi na incydentalne w 2010 roku uregulowanie znacznej kwoty zaległości przez jeden podmiot gospodarczy. Dochody w 2011 roku były realizowane zgodnie z przypisem dokonanym na podstawie złożonych deklaracji. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2011 roku wzrosły w porównaniu do wykonania 2010 roku o kwotę 102.112,39zł, co stanowi 131,5% wykonania z roku 2010. Na wysokość wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2011 roku duże znaczenie miała wpłata zaległości jednego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. b) Podatek rolny w zł

Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Osoby prawne 1 533,00 1 525,00 99,48% Osoby fizyczne 227 030,00 240 899,33 106,11%

Istotne znaczenie dla oceny wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego ma średnia cena skupu żyta. W roku 2011 wynosiła 37,64zł za 1dt, natomiast w 2010 roku 34,10zł za 1dt. Nie wykonanie planu dochodu z tytułu podatku od osób prawnych z uwagi na niską wartość nie ma istotnego wpływu na wykonanie dochodów ogółem. Dochody z tytułu podatku rolnego osób fizycznych w 2011 roku były wyższe w porównaniu do roku 2010 o kwotę 41.924,50zł, co wynikało głównie z podwyższenia stawki podatku.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6124

W roku 2011 na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) udzielono 6 ulg na kwotę 480,00zł z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego. Ogółem realizowano 54 ulgi z tytułu nabycia gruntów (utworzenia nowego gospodarstwa) na kwotę 7700,00zł. Natomiast na podstawie art. 13 i 13c wyżej cytowanej ustawy na budowę i modernizację budynków gospodarczych realizowano 43 ulgi na łączną kwotę 41.321,39zł. W 2011 roku nie udzielano żadnej nowej ulgi inwestycyjnej. c) Podatek leśny w zł

Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Osoby prawne 19 622,00 19 623,00 100,01% Osoby fizyczne 17 500,00 18 779,50 107,31%

Obowiązek podatkowy z tego tytułu od osób prawnych dotyczy 3 osób prawnych.

W porównaniu do roku 2010 wykonanie zwiększyło się o 2.298zł. Wpływ na zwiększenie dochodów podatku leśnego miała cena drewna tartacznego, która w 2011 roku wynosiła 154,65 za m3. Podatek leśny u osób fizycznych realizowany jest jako jeden z trzech składników łącznego zobowiązania pieniężnego. Dochód w roku 2011 był wyższy o kwotę 4.958,80zł. d) Podatek od środków transportowych w zł

Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania planu Osoby prawne 61 699,00 61 699,00 100,00% Osoby fizyczne 263 703,00 263 703,00 100,00%

Dochód z podatku od środków transportowych osób prawnych w porównaniu do roku 2010 był wyższy o 7.774,40zł. Natomiast dochody w podatku od środków transportowych realizowane przez osoby fizyczne były wyższe w porównaniu do 2010 roku o kwotę 16.408zł, co stanowi 106,6% wykonania roku poprzedniego. e) Opłata skarbowa ? 17.190zł (99,9%) f) Opłata eksploatacyjna - 15.662,22zł (99,9%), uiszczana za wydobycie kruszywa naturalnego ze złóż położonych na terenie gminy przez pięciu przedsiębiorców g) Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 54.054,44zł (100,4%) Na dzień 01.01.2011r. funkcjonowały 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych w tym: 16 punktów, które posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 6 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Opłatą od 1 stycznia 2011 roku objęto: - 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, - 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% /z wyjątkiem piwa/, - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%. W trakcie roku 2011 - 5 przedsiębiorców zrezygnowało z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. O nowe zezwolenia wystąpiło 4 przedsiębiorców. Wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa. Łączne dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 54.054,44zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6124

h) Pozostałe opłaty, odsetki od należności: - opłata targowa 579,00zł (100,0%) - odsetki od należności podatkowych 7.597,24zł (108,3%) - koszty upomnień 3.612,80zł (103,9%) Windykacja należności podatkowych w 2011 roku. W 2011 roku wystawiono 141 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 137.769,89zł. - 34 tytuły wykonawcze za 2011 rok na łączną kwotę 49.673,96zł należności podstawowych zostało wycofanych przez wierzyciela po wszczęciu postępowań egzekucyjnych, na skutek zapłaty zobowiązań przez dłużników bezpośrednio na konto budżetu gminy. - 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.561,13zł należności podstawowych (kwota ta zawiera również tytuły wykonawcze wystawione z latach poprzednich) zrealizowano poprzez zapłatę należności. Za 2011 rok pozostało do realizacji 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.534,80zł należności głównych. W 2011 roku wysłano 583 upomnienia do podatników zalegających ze spłatami. Dochody z majątku gminy Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie w 2011r. 0,6% dochodów zostały zrealizowane w 96,1% na kwotę ogółem 109.760,73zł. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu. Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów w tej grupie mają dochody z wynajmu lokali w budynkach komunalnych. Wykonanie dochodów w grupie wg tytułów w zł

Lp. a b c d e Tytuł dochodu Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe Wieczyste użytkowanie i dzierżawa Sprzedaż składników majątkowych Najem pomieszczeń w jednostkach oświatowych Odsetki Łącznie Plan 2011 70.958,00 36 959,00 300,00 5.785,00 200,00 114 202,00 Wykonanie 66.563,16 36.957,47 100,00 6.085,00 55,10 109 760,73 Wskaźnik wykon. w % 93,8% 99,9% 33,3% 105,2% 27,6% 96,1% % udział w strukt. 60,6% 33,7% 0,1% 5,55% 0,05% 100%

Ad. a, d Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, najem Najemcy lokali użytkowych i lokali mieszkalnych wpłacają czynsz miesięcznie. Dochody budżetu gminy z tego tytułu w 2011 roku wyniosły 66.563,16zł. i były wykonane w 93,8% planu. W ciągu roku wystąpiły korekty z tytułu rozliczeń za korzystanie z mediów za rok poprzedni. Ogółem zawarte jest 21 umów najmu w tym: lokale mieszkalne 13 umów, lokale użytkowe 8 umów. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz bez opóźnień, w przypadku lokali użytkowych zaległość na dzień 31-12-2011r. wynosi 1.001,04zł. Z najmu pomieszczeń (lokalu użytkowego) w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej uzyskano kwotę 6.085,00zł. Ad. b Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich w 2011 roku wyniosły 36.957,47zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,9%. Ogółem powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie wynosi 20,7379ha. Opłaty wnoszone są przez 19 użytkowników. Nie występują zaległości z tytułu tych należności.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?8?

Poz. 6124

Ad. c Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i innych składników majątkowych wykonane zostały w kwocie ogółem 100,00zł- sprzedaż wyposażenia (100% planu). W 2011 roku nie sprzedawano nieruchomości gminnych. Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2011 roku wyniosły razem 80.335,76zł, co stanowi 101,8% kwoty planowanej z czego z podatku od czynności cywilnoprawnych ? 70.429,56zł (100% planu). Dotacje i inne środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych W 2011 roku pozyskano ze źródeł zewnętrznych środki w kwocie 3.271.520,58zł tj. ponad trzykrotnie więcej w porównaniu do roku poprzedniego, w tym na zadania inwestycyjne 3.068.314,20zł i zadania bieżące 203.206,38zł. Środki pochodzą z następujących źródeł: dotacja przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.000zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieczfni Kościelnej- 9.000zł dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego ? 39.804,89zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego- 1.313.185,19zł: zadanie ?Przyszkolne centrum sportowe w Wieczfni Kościelnej? dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 58.000zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa projektu: "Od jutra idę do pracy"- 78.185,77zł refundacja wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk ze środków PROW 2007-2013- 1.677.017,00zł środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Anonsa Komeńskiego na realizację projektu Mazowieckich Ośrodków Przedszkolnych- 54.264,73zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ? ?Zagrajmy o sukces?? 17.063zł dofinansowanie projektu ?Święto Plonów- Dożynki Gminno-Parafialne? w ramach programu Oś 4 Leader Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- 25.000,00zł Stopień wykonania planów w 2011r. w omawianej grupie wyniósł 70,2%. Rozbieżność pomiędzy planami i wykonaniem nastąpiła z powodu zaplanowania w budżecie gminy dochodów, które łącznie ze środkami własnymi gminy pozwoliły na zbilansowanie nakładów dot. trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z PROW 2007-2013. Łączna kwota niezrealizowanych dochodów -1.094.815zł. Wnioski o dofinansowanie zostały zaakceptowane pod koniec roku i nie było możliwości realizacji zadań i uzyskania dofinansowania w roku budżetowym 2011. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie 279.148zł wynikający z podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji dot. rozbudowy budynku komunalnego w Windykach. Wniosek o płatność końcową został złożony w grudniu 2011r. Jednak jego weryfikacja mogła nastąpić dopiero w I kwartale 2012 roku, a więc przekazanie środków na rachunek gminy będzie możliwe w formie refundacji również w 2012 roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Po likwidacji GFOŚiGW opłaty za korzystanie ze środowiska wpływają na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosiło w 2011 roku -3.591.692,46zł (100% planu) i było o 771.280zł niższe od wykonania 2010r. Na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa wnoszącego największe opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, z dużym prawdopodobieństwem można prognozować w następnych latach dalszy znaczący spadek dochodów z tego źródła, co będzie miało wpływ na zrealizowany poziom dochodów własnych budżetu gminy. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W 2011 roku dochody z tego tytułu stanowiły 5,7% całkowitych dochodów budżetu gminy. Wykonanie ogółem wyniosło 920.171,13zł tj. 100,4% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?9?

Poz. 6124

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w 2011 roku. w zł

Tytuł dochodu udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Razem Plan w zł 801 273,00 115 000,00 916 273,00 Wykonanie w zł Wskaźnik wykonania planu 814 933,00 101,7% 105 238,13 91,5% 920 171,13 100,4%

W roku 2011 prognozy dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych podawane przez Ministerstwo Finansów potwierdziły się w wykonaniu. Poziom dochodów był nawet wyższy o 13.660zł w porównaniu do planu. Bardzo korzystna sytuacja wystąpiła również we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina osiągnęła prawie dwukrotny wzrost dochodów z tego źródła w stosunku do 2010 roku. Wskazywałoby to na zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw, będących podatnikami podatku dochodowego. Pozostałe dochody własne gminy Plan na 2011 rok wykonano w 94,4%.

Zrealizowane pozostałe dochody gminy stanowią łącznie kwotę 325.712,51zł. W tej kategorii dochodów zawierają się głównie: odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy i gminnych jednostek budżetowych ? 175.690,24zł, (101,3% planu) dochody z tytułu prowadzenia stołówki ? 28.205zł (88% planu) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ? 3.172,18zł (90% planu) dochody zrealizowane przez jednostki ? 7.927,06zł (92,% planu) zwrot niewykorzystanej dotacji z 2010 roku na działalność straży gminnej 4.588,44zł (100% planu) kary, mandaty od osób fizycznych 26.075zł (80% planu) darowizny 1.000zł (100% planu) wpływy z usług 11.951,22zł (99,6% planu) II.2. SUBWENCJA W 2011 roku do budżetu gminy wpłynęła subwencja ogólna w kwocie 5.516.356zł, na którą składała się: część oświatowa - 3.971.838zł część wyrównawcza - 1.427.168zł część równoważąca - 117.350zł Łącznie subwencja dla gminy w 2011 roku była o 137.171zł wyższa od kwoty subwencji przekazanej w 2010 roku (część oświatowa wyższa o 382.682zł, wyrównawcza niższa o 224.152zł, równoważąca niższa o 21.359zł). II.3. DOTACJE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie wyniosły ogółem 2.554.875,49zł. Realizowano następujące zadania: zadania z zakresu pomocy społecznej ? 2.087.769,20zł w tym: - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny ? 2.082.200zł (o 173 tys. zł więcej niż w 2010r.) - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ? 5.569,20zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 10 ?

Poz. 6124

zwrot akcyzy dla rolników ? 373.949,09zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ? 40.098zł, przeprowadzenie powszechnego spisu ludności ? 21.529zł, wybory do Sejmu i Senatu ? 9.865zł weryfikacja stałego rejestru wyborców ? 674zł, realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne? 16.000zł zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan ? 5.000zł 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy wyniosły ogółem 277.235,11zł, z tego: Realizowano następujące zadania bieżące: dożywianie dzieci w szkołach i doposażenie stołówki 30.500zł. utrzymanie GOPS ?82.388zł; pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) ? 61.432,15zł zasiłki i pomoc w naturze 51.500zł zasiłki stałe 47.169,96zł składki na ubezpieczenia społeczne ? 4.245zł. Przy realizacji zadań własnych spełniono warunek z art. 128 ustawy o finansach publicznych. Kwoty wydatkowanych dotacji na zadania własne nie przekraczała 80% kosztów realizacji zadań. III. WYDATKI W 2011 roku z budżetu gminy wydano ogółem 17.999.135,06zł, co stanowi 79,3% planu, z tego: A. wydatki bieżące - 14.594.668,56zł stanowią 96,5% ogółu wydatków, B. wydatki majątkowe ? 3.404.466,50zł stanowią 44,9% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia Załącznik nr 4 do sprawozdania. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu gminy. w zł

Dział 1 010 rolnictwo i łowiectwo 020 leśnictwo 150 przetwórstwo przemysłowe 600 transport i łączność 700 gospodarka mieszkaniowa 750 administracja publiczna 751 urzędy nacz. org. Władzy 752 obrona narodowa 754 bezpieczeństwo publiczne 756 pobór podatków, opłat 758 różne rozliczenia 801 oświata i wychowanie 851 ochrona zdrowia 852 pomoc społeczna Plan 2 378.572,29 1.000,00 13.440,00 2.661.187,78 775.502,74 1.887.898,00 10.539,00 200,00 206.992,00 38.770,00 79 452,00 6.353.384,21 55.977,00 2.560.526,00 Wykonanie 3 378.510,29 702,00 0,00 1.557.272,95 710.124,20 1.796.260,32 10.539,00 0,00 187.911,73 37.004,70 0,00 6.293.161,47 50.997,96 2.545.703,40 % realizacji 4 100,0 70,2 0,0 58,5 91,6 95,1 100,0 0,0 90,8 95,4 0,0 99,1 91,1 99,4 % udział w strukt. 5 2,1 0,0 0,0 8,7 3,9 10,0 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 35,0 0,3 14,1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 11 ?

Poz. 6124

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 edukacyjna opieka wychowawcza 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 kultura fizyczna i sport Suma

82 301,23 84.300,00 6.261.982,74 462.357,96 783.696,00 22.698.078,95

78 185,77 80.979,45 3.850.693,82 299.610,93 121.477,07 17.999.135,06

95,0 96,1 61,5 64,8 15,5 79,3

0,4 0,4 21,4 1,7 0,7 100,0

Wydatki budżetu gminy w 2011r. wg działów

Pozostałe 900 Gospodarka komunalna 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 852 Opieka społeczna 801 Oświata i wychowanie

0,0% 5,0%

10,8% 10,1% 21,4% 8,3% 8,7% 14,5% 10,0% 12,8% 14,1% 18,7% 35,0% 35,6% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

2010 r.

2011 r.

III.1. Realizacja wydatków według poszczególnych rozdziałów i dysponentów środków. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 378.572,29 378.572,29 Wykonanie Stopień wykonania planu 378.510,29 100,0% 378.510,29 100,0%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

rozdz. 01030 ? izby rolnicze ? na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie przekazano 4.570,00zł (98,6% planu)-2% dochodów gminy z tytułu podatku rolnego. rozdz. 01095 - pozostała działalność ? koszty zwrotu podatku akcyzowego w dwóch transzach wyniosły 373.940,29zł. Środki wydatkowane w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ? 366.608,13zł co stanowi 100% wydatkowanej kwoty, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę -7.332,16zł 100% planu wydatków. Dział 020 ? Leśnictwo Wydatki w tym dziale dotyczą zakupionej paszy ? ziarna dla zwierzyny leśnej w celu dokarmiania w okresie zimowym. Ziarno przekazano kołu łowieckiemu. Łączny koszt ? 702,00zł co stanowi 70% zaplanowanej kwoty.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 12 ?

Poz. 6124

Dział 600 ? Transport i łączność Plan 2.661.187,78 650.955,70 Wykonanie 1.557.272,95 530.242,23 Stopień wykonania planu 58,5% 81,5%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

Plan wydatków został wykonany w 58,5% tj. w kwocie ? 1.557.272,95zł, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 81,5%. Wydatki na zadania bieżące zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na liczne remonty dróg i zrealizowano w kwocie 535.242,23zł, w tym głównie na remonty dróg gminnych ? 299.730,64zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych (równanie, koszenie, profilowanie), konserwacja rowów przydrożnych, uzupełnienie oznakowania drogowego oraz tablic informacyjnych, zakup materiałów do naprawy i odnowienia przystanków autobusowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna? 174.356,59zł. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 61.155zł. W 2011r. w zakresie remontów i napraw dróg gminnych wykonano następujące roboty: - Remont drogi w miejscowości Uniszki Zawadzkie na odcinku o długości 350 mb i szer.3m. Wartość wykonanych robót wynosi 70.236,69zł. - Remont drogi gminnej nr G230916W na działce nr 25 w miejscowości Uniszki-Cegielnia na odcinku długości 215,00m i szer. 3,0m. Wartość wykonanych robót wynosi 46.490,31zł. - Remont drogi w miejscowości Michalinowo na działce nr 4 do drogi krajowej S-7 na odcinku o długości 300m i szer. 3,0m. Wartość wykonanych robót wynosi 66.475,35zł. - Remont drogi w miejscowości Uniszki Zawadzkie na działce nr 444 i 445 na odcinku długości 120,00m i szer. 3,0m. Wartość wykonanych robót wynosi 28.970,19zł. - Remont drogi gminnej nr G230916W w miejscowości Uniszki-Cegielnia do drogi powiatowej P2307W na odcinku długości 270,00m. Wartość wykonanych robót wynosi 10.992,51zł. Wyżej wymienione remonty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ?PRDI? S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ?Grota? 8. Łączna wartość wyżej wymienionych robót wyniosła 223.165,05zł. Ponadto w 2011 roku wykonywano następujące roboty związane z poprawą infrastruktury drogowej: - remont drogi gminnej w miejscowości Długokąty polegający na wykonaniu zatoczki autobusowej oraz utwardzeniu poboczy. Wartość wykonanych robót wynosi 24.025,09zł. - remont przepustów drogowych w miejscowości Chmielewko i Bąki. Wartość robót wyniosła 25.707,82zł. - remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chmielewo Wielkie. Wartość wyżej wymienionych robót wyniosła 10.007,90zł. - roboty ziemne przy użyciu spycharki koparko-ładowarki na drodze gminnej w miejscowości Kulany. Wartość tych robót wyniosła 5.104,50zł. - koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. Wartość w/w robót wyniosła 5.100,00zł. Inne naprawy o wartości 28.477,83zł dróg bitumicznych, żwirowych i gruntowych wykonywane były w miejscowościach: Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Załęże, Chmielewko, Pepłowo, Zakrzewo Wielkie, Kuklin, Windyki, Kulany, Uniszki Gumowskie i Chmielewo Wielkie. Uzupełniono oznakowania pionowe (zakupiono 2 szt. znaków drogowych oraz tablicę informacyjną szt. 3), odnowiono stanowiska parkingowe w miejscowości Wieczfnia Kościelna, wyremontowano ławki na przystankach autobusowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Wartość tych napraw wyniosła 5.961,00zł. Zakupiono dwie nowe wiaty przystankowe o wartości 6.950,00zł, które zamontowano w miejscowości Zakrzewo Wielkie i Kobiałki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 13 ?

Poz. 6124

W 2011 roku firma KLASTER Robert Mielczarek, Witowo 3, 62-613 Osiek Mały wykonała ewidencję dróg gminnych oraz przeprowadziła przeglądy okresowe. Wartość tych prac wyniosła 60.885,00zł. Zaplanowany zakres rzeczowy zadań bieżących został zrealizowany. Niewykonanie planu wynika z oszczędności i niewykonania planu finansowego wydatków majątkowych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan 775.502,74 178.203,00 Wykonanie 710.124,20 120.494,35 Stopień wykonania planu 91,6% 67,6%

Wydatki ogółem z tego wydatki bieżące

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w 2011 roku w wysokości 120.494,35zł były związane głównie z: - kosztami poniesionymi na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej w tym na koszty ogłoszeń w prasie, podziałów działek, wyceny nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów- 7.729zł; koszty opłat sądowych za założenie, wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiących własność gminy Wieczfnia Kościelna, sporządzenia aktów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości- 1420zł; - wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ? 3.992zł, - różnymi opłatami np. przyłączeniowymi ? 2.953,78zł - opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 3.432,64zł. - utrzymaniem budynków komunalnych: koszty poniesione za paliwo gazowe, energię elektryczną i wodę zimną w wysokości ogółem 26.904zł; usługi kominiarskie -1.243zł; przegląd instalacji elektrycznej w budynku w Uniszkach Zawadzkich ? 432,00zł; naprawy, usuwanie awarii, przeglądy i usługi konserwacyjne w budynkach komunalnych- 6.089,90zł; wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych - 17.663,43zł; zakup materiałów do napraw i remontów budynków w Wieczfni Kościelnej, Grzebsku, Wąsoszu, Załężu, Długokątach w tym również wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego- 41.426,90zł. Niskie wykonanie wydatków (67,6%) bieżących wynika z faktu zabezpieczenia w planie na 2011 rok środków na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna i ich niezrealizowanie z powodu nie zakończenia prac planistycznych w 2011r. Z tego względu płatność za projekt będzie realizowana w 2012r. dopiero po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i rozpatrzeniu uwag i wniosków. Dział 750 - Administracja publiczna Plan 1.887.898,00 1.869.248,00 Wykonanie 1.796.260,32 1.791.254,22 Stopień wykonania planu 95,1% 95,8%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie ? wykonanie 40.098zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. rozdz. 75022 - rady gmin ? w 2011 roku na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano ogółem 126.027,73zł, tj. 96,3% planowanych środków, które przeznaczono na: - diety radnych i sołtysów? 113.607,40zł. Odbyło się 8 sesji oraz 42 posiedzenia komisji; - pozostałe wydatki bieżące: szkolenie, zakup materiałów ? łącznie 12.420,33zł. rozdz. 75023 - urzędy gmin - wykonanie - 1.567.673,67zł, tj. 95,79% planowanych środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 14 ?

Poz. 6124

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy w 2011 roku ponoszone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, utrzymanie budynku administracyjnego, posesji, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz sprzętu, konserwacja wyposażenia i inne wydatki zapewniające właściwe funkcjonowanie administracji. W 2011 roku przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 27,3 etatu. Wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe, pochodne od wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki", odpisy na ZFŚS) wyniosły 1.314.573,40zł i stanowiły 83,8% ogółu wydatków dokonanych w tym rozdziale. Wzrost kwoty w stosunku do poprzedniego roku spowodowany był podwyżkami wynagrodzeń od 1 września 2011r. i wypłatami nagród jubileuszowych. W ramach robót publicznych zostały zatrudnione 3 osoby na okres 5-ciu miesięcy i 1 osoba na okres 5-ciu miesięcy w ramach prac interwencyjnych. Wynagrodzenie było w części refundowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Istotne wydatki rzeczowe Urzędu Gminy to: - zakup gazu, energii elektrycznej i wody ? 46.188zł, tj. 3,4% ogółu wydatków w rozdziale, - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów ? 22.772,91zł - zakup środków czystości ? 1.966,63zł, - prenumerata dzienników i czasopism (19 tytułów)?11.

855,38zł, - usługi pocztowe ? 14.045,00zł, - bieżące utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, przeglądy, części zamienne) -17.026,47zł, - szkolenia pracowników ? 8.244zł, - ubezpieczenie majątku ? 8.816zł, - delegacje i ryczałt ? 10.873zł, - usługi telefoniczne i internet -15.603zł, - zakup i serwis oprogramowania ? 15.215zł - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów ? 6.050,64zł - zakup kserokopiarki- 5.006,10zł - składka na PFRON ? 18.189zł - remonty i naprawy? 6.119,79zł, - koszty bankowe 2.000,98zł, - opłaty za internetowy dostęp do baz, abonamenty, otrzymanie strony www i kont pocztowych? 2.921,77zł, rozdz. 75056 ? spisy powszechne i inne Wydatki związane z powszechnym spisem ludności ? 21.529zł. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano: dodatki spisowe, nagrody, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego. rozdz. 75075 ? promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 19.326,72zł, tj. 92,0% planu. Wydatki związane z promocją gminy dotyczyły m.in.: opracowania historycznego gminy ?Dzieje samorządu i administracji w gminie, w latach 1809?1990?, koszt 4.500,00zł; zamieszczenia teleadresu gminy w Powszechnym Katalogu Internetowym, koszt roczny 492,00zł; zamieszczenia reklamy ? ramki adresowej gminy w publikacji ?Polskie książki telefoniczne?- 713,40zł; opracowanie albumu z częścią fotograficzno-opisową ? Województwo Mazowieckie?-1.968,00zł; zakup kalendarzy na 2012 rok w kwocie 4.915,08zł; ogłoszenia, życzenia w prasie, zakup materiałów promocyjnych ? 6.738,24zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 15 ?

Poz. 6124

rozdz. 75095 - pozostała działalność - wykonanie 21.605,20zł, tj.60,6% planu. Zaplanowane w tym rozdziale środki wydatkowano na: - wydatki bieżące jednostek pomocniczych-sołectw (tablice informacyjne, artykuły biurowe, prenumerata) kwota 19.527,48zł - składka roczna na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej? 1175,84zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 10.539,00 10.539,00 Wykonanie 10.539,00 10.539,00 Stopień wykonania planu 100,0% 100,0%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

rozdz. 75101 ? urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ?674,00zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców. rozdz. 75108 ? wybory do Sejmu i Senatu ? poniesiono wydatki w kwocie 9.865zł co stanowi 100% planu. Dotację przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, obwieszczenia, wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów i wyposażenie lokali wyborczych. Dział 752 ? Obrona narodowa Plan Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące 200,00 200,00 Wykonanie 0,00 0,00 Stopień wykonania planu 0,0% 0,0%

Zaplanowane środki własne nie były wykorzystane w 2011 roku. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 206.992,00 166.992,00 Wykonanie 187.911,73 149.911,73 Stopień wykonania planu 90,8% 89,8%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

rozdz. 75404 ? komendy wojewódzkie Policji Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21-04-2011r. z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego została przekazana kwota 10.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności (zakup wyposażenia i zestawu komputerowego) dla Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej. Pomoc finansowa została wykorzystana w kwocie przyznanej i rozliczona zgodnie z umową. rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne Na ochronę p/pożarową czyli zapewnienie właściwego funkcjonowania 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 138.657,73zł, tj. 88,6% planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 110.657,73zł: wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców - konserwatorów 22.971,72zł, udział strażaków w ćwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczych ? 8.260zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy maszyn i urządzeń itp., naprawy ? 3.286,56zł, koszty zużycia energii elektrycznej i wody 19.895,83zł, zakup paliwa i olejów? 6.926,92zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 16 ?

Poz. 6124

zakup materiałów i wyposażenia ? 31.136,35zł (m.in. agregat prądotwórczy dla OSP Uniszki Zawadzkie, 12 hełmów ochronnych dla OSP Uniszki Zawadzkie i Chmielewo Wielkie, 24 kpl. mundurów strażackich), ubezpieczenie majątku i strażaków 8.503zł. Ponadto ze środków własnych przeprowadzono remont remizy OSP w Uniszkach Zawadzkich ? wykonanie posadzki lastrykowej, wymiana drzwi garażowych oraz zamontowano systemu powiadamiania GSM w garażu OSP Wieczfnia Kościelna służący do powiadamiania SMS-em druhów w wystąpieniu zdarzenia przez dyspozytora ze Stanowiska Kierowania PSP w Mławie.

Z dotacji KRSG ? 12.000,00zł zakupiono dla OSP Wieczfnia Kościelna zestaw ratowniczy PSP R-1, przecinarkę HUSQVARNA K 970 do stali i betonu i drabinę dwuprzęsłową. Nie zrealizowano planu zakupu energii elektrycznej i zakupu usług. Nie miało to wpływu na funkcjonowanie straży. Poniesione wydatki gwarantowały utrzymanie gotowości bojowej jednostek. rozdz. 75414 ? obrona cywilna Z kwoty zaplanowanych wydatków w wysokości 500zł wydano 254zł (50,8%) na szkolenie pracownika zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. rozdz. 75416 ? straż miejska Na podstawie Uchwały Nr XIII/81/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej, a w jej następstwie na podstawie zawartego porozumienia, przekazano z budżetu gminy dotację celową w kwocie 29.000zł na wydatki bieżące. Środki były przekazywane na rachunek budżetu gminy realizującej zadanie- Gmina Wiśniewo. Zadania straży gminnej realizowane są w sposób ciągły. Dotacja została rozliczona zgodnie z porozumieniem na podstawie sprawozdania jednostki a niewydatkowane środki zwrócone na rachunek budżetu gminy w styczniu 2012r. w kwocie 2.807,72zł. Realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik nr 5 do sprawozdania. rozdz. 75421 ? zarządzanie kryzysowe W 2011 roku w związku z nie wystąpieniem sytuacji kryzysowych gmina nie poniosła żadnych wydatków. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75647 ? pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ? wykonanie 37.004,70zł, tj. 95,45% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na rzecz inkasentów pobierających podatki lokalne ? 26.570zł - pozostałe koszty konserwacji programów komputerowych, komornicze, korespondencji oraz zakup materiałów biurowych ? 10.434,70zł. Dział 758 ? Rezerwy rozdz. 75818 ? rezerwy ogólne i celowe Z utworzonych rezerw w kwocie 83.000zł rozdysponowano na wydatki bieżące kwotę 45.548zł. Dział 801 ? Oświata i wychowanie w zł Stopień wykonania planu 99,1% 98,8%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

Plan 6.353.384,21 4.832.418,40

Wykonanie 6.293.161,47 4.772.195,76

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu oświaty w 2011r. zaplanowano 4.832.418,72zł, z czego wydatkowano 98,8%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 17 ?

Poz. 6124

Struktura źródeł finansowania bieżącej działalności placówek oświatowych w 2011 roku przedstawia się następująco: subwencja oświatowa ? 3.971.838,00zł co finansuje 83,2% wydatków bieżących na oświatę. środki własne budżetu gminy ? 678.040,60zł co finansuje 14,2% wydatków na oświatę. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych i środki pozyskane z innych źródeł ? 75.064,52zł co finansuje 7,9% wydatków na oświatę dochody jednostek 47.252,64zł co finansuje 0.7% wydatków na oświatę Przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych w 2011 roku wynosiła 47,88 nauczycieli, z czego 1,02 to nauczyciele stażyści, 4,82 nauczyciele kontraktowi, 5,31 ? nauczyciele mianowani, 36,73 ? nauczyciele dyplomowani. Realizacja budżetu w zakresie oświaty - dział 801 Wyszczególnienie 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 80195 Pozostała działalność Ogółem Plan 2011r 2.753.638,76 194.105,48 10.000,00 127.815,78 1.381.009,54 233.467,00 21.460,00 87.290,50 1.544.597,15 6 353 384,21 Wykonanie 2011r. 2.725.002,04 190.992,19 9.580,12 126.216,74 1.370.173,29 225.964,04 18.043,00 82.592,90 1.544.597,15 6 293 161,47 % wykonania 98,96 98,40 95,80 98,75 99,22 96,79 84,08 94,62 100,00 99,05

Wzrost wydatków w oświacie ogółem w 2011 roku o 20,2% w stosunku do roku 2010 wynika z realizowanych wydatków inwestycyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń. Wydatki bieżące wzrosły o 157.996zł w porównaniu do roku poprzedniego, co stanowi 103,4% wydatków bieżących 2010 roku. Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w 2011 roku wypłacono również dodatki uzupełniające dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych za 2010 rok. Wraz z pochodnymi stanowiły one kwotę 51.277,77zł. Dzięki zmianom organizacyjnym w szkołach, dokonanych jeszcze w roku 2010, wartość dodatków była zdecydowania niższa od dodatków wypłaconych w roku poprzednim. Również utworzenie Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej, polegające na konsolidacji majątku i zasobów ludzkich dwóch istniejących szkół Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej oraz Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej i związane z tym procesem zmiany organizacyjne, będzie skutkowało w dalszym latach znacznym zmniejszeniem wysokości dodatków uzupełniających.

Wydatki bieżące w oświacie obejmowały: - wynagrodzenia i pochodne 3.906.598,94zł; najwyższy udział w strukturze wydatków w jednostkach oświatowych -81,9% wydatków bieżących. Wynagrodzenia mają tendencję rosnącą z roku na rok. Pomimo znacznego spadku wysokości dodatków uzupełniających wydatki na płace i pochodne wzrosły o 187.893zł, co wynika z podwyżek wynagrodzeń (skutki wzrostu w 2010 roku o 7% i kolejny wzrost od m-ca września 2011 roku o 7%). - pozostałe wydatki bieżące 865.596,82zł- 18,1% W grupie pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze wydatki były związane z zakupem materiałów, wyposażenia i usług: - media tzn. gaz, energia elektryczna, woda - 227.523,92zł - zakup materiałów i wyposażenia ? 151.370,26zł - zakup gazu propan i węgla ? 25.945,44zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 18 ?

Poz. 6124

- zakup żywności do stołówki ? 27.978,42zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek? 32.488,87zł - zakup usług obcych (usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, naprawy, przeglądy, usługi zdrowotne, remontowe) ?132.847,88zł - ubezpieczenia majątku ? 4.192,14zł - usługi telekomunikacyjne i internetowe 7.461,30zł - delegacje służbowe i szkolenia pracowników administracyjnych ? 2.751,43zł. rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe Wydatki w 2011 roku stanowiły łącznie kwotę 2.725.002,04zł ? 98,9% planu. W tym rozdziale statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy: Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 704.717,24zł - 98,0% planu. W 2011 roku zakupiono m in. meble do gabinetu dyrektora- 2360,00zł, pozostałe wyposażenie pomieszczeń 1612zł, kosiarkę- 2149,00zł, meble do sal lekcyjnych i biblioteki ? 6.261,41zł, laptop do sekretariatu ? 1969,00zł, drukarkę 345,81zł, materiały do prac remontowych- 2173,12zł. Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 589.622,20zł - 98,6% planu. W 2011 roku do szkoły za kwotę 5.142,21zł zakupiono następujące wyposażenie: stoliki i krzesła uczniowskie, biurka dla nauczycieli, gaśnice, elektroogrzewacz, switch. Wydatki na zakup węgla do centralnego ogrzewania w kwocie 14 509,08zł. Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej działająca do dnia 31 sierpnia 2011 roku samodzielnie a następnie od 1 września 2011 roku jako jednostka wchodząca w skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej - wykonanie wydatków 1.430.662,60zł - 99,6% planu. W 2011 roku do szkoły zakupiono wyposażenie: zestaw komputerowy ? 2 344, 24zł; krzesła biurowe -774zł, drukarkę- 344,70zł, meble biurowe -3450zł. W związku z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na sekretariat, gabinet dyrektora oraz bibliotekę szkolną pokaźną kwotę stanowiły wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych- 3 131, 49złotych i remontem pomieszczeń 3.200zł. Szkoła zakupiła także piłkochwyty za kwotę 10.000zł, które zostały zamontowane na boisku szkolnym. rozdz. 80103 ? Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych. Statutowe zadania realizowały trzy jednostki organizacyjne gminy: Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich wykonanie wydatków 50.838,03zł - 96,5% planu. Szkoła Podstawowa w Windykach wykonanie wydatków 25.603,38zł - 99,2% planu. Szkoła Podstawowa w Wieczfni Kościelnej wykonanie wydatków 114.550,78zł - 99,1% planu. rozdz. 80104 ? Przedszkola ? poniesiono koszty uczęszczania dwojga dzieci do przedszkola niepublicznego w Mławie. Koszt miesięcznego utrzymania dziecka wynosi 435,46zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.580,12zł tj. 95,8% planu. rozdz. 80106 ? Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki w 2011 roku stanowiły łącznie kwotę 126.216,74zł ? 98,8% planu. W 2011r. Gmina Wieczfnia Kościelna prowadziła cztery punkty przedszkolne, w tym do dnia 31 maja 2011r. w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w ramach projektu ?Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne?. Z uwagi na zapotrzebowanie społeczne oraz konieczność trwałości projektu Punkty przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Grzebsk, Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Kościelna i Windyki. Do ośrodków uczęszczają dzieci w wieku 3 ? 5 lat. Gmina otrzymała z Fundacji w 2011r. środki w wysokości: 54.264,73zł, z czego wykorzystano 100% ogółu otrzymanej pomocy. Punkty przedszkolne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne ? 12.130,92zł. Zorganizowano dla dzieci dwie imprezy plenerowe ? 6020,00zł. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 4.800,00zł. Pozostałe wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 29.543,81zł, wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu: 4999,93zł, zakup materiałów: 1570,07zł. Po wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach projektu, punkty finansowane są ze środków gminy- 71.952,01zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 19 ?

Poz. 6124

rozdz. 80110 ? Gimnazja Szkoła działająca do dnia 31 sierpnia 2011 roku samodzielnie a następnie od 1 września 2011 roku jako jednostka wchodząca w skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej - wykonanie wydatków 1.370.173,29zł 99,2% planu. W związku z utworzeniem Zespołu Szkół dokonano zmian związanych z funkcjonowaniem szkoły. Przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki, pokoju nauczycieli gimnazjum, gabinetów dyrektora szkoły i zastępcy oraz sekretariatu szkoły. Zakupiono między innymi: materiały do napraw bieżących i remontów ? 8 283, 16złotych, meble ? 4 174, 00zł, na usługi remontowe wydatkowano 3.300zł. W gimnazjum kontynuowano realizację projektu ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ? Zagrajmy o sukces? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9,1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków publicznych. Otrzymana dotacja w całości została wydatkowana ? 17.063zł. W ramach w/w projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę ? 2.393zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i sportowych? 14.670zł. rozdz. 80113 ? Dowożenie uczniów W 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 225.964,04zł, 96,8% planu. Porównując do 2010 roku wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół zwiększyły się o 7.207zł. We wszystkich szkołach realizowano dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty. Ponadto podpisano umowę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mławie na dowóz 9 niepełnosprawnych uczniów do ośrodka na zajęcia. rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 21.460zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy. Dofinansowano min. studia podyplomowe i zawarto umowę z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na doradztwo metodyczne. Łączna kwota wydatków w 2011 roku na doskonalenie i dokształcanie wyniosła 18.043zł (84,08% planu). rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wydatków 82.592,90zł, 94,6% planu. Przy gimnazjum funkcjonowała stołówka szkolna, przygotowująca posiłki jednodaniowe dla 138 uczniów dwóch szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum. Opłaty wnoszone przez uczniów pokrywają koszt tzw. wsadu do kotła. Bezpośrednie wydatki związane są z zakupem żywności (27.978,42zł) oraz wynagrodzeniami obsługi stołówki (54.614,485zł). rozdz. 80195 ? Pozostała działalność Odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 29.199,08zł 100% planu. Wydatki w kwocie 1.515.398,07zł dotyczą wydatków związanych z budową i promocją ?Przyszkolnego centrum sportowego w Wieczfni Kościelnej?. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan 55.977,00 55.977,00 Wykonanie 50.997,96 50.997,96 w zł Stopień wykonania planu 91,1% 91,1%

Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 20 ?

Poz. 6124

rozdz. 85153 ? zwalczanie narkomanii Realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 dla Gminy Wieczfnia Kościelna. Przeznaczono środki finansowe na realizację powyższego celu w wysokości 9.000,00zł. Program zrealizowano na kwotę 7.865,26zł, co stanowi 87,4% planu. Działania wpisujące się w treść powyższego programu: - Dzień Dziecka dla dzieci z terenu naszej gminy w formie festynu rodzinnego połączony z programem profilaktycznym, - VII Kampania ?Białych Serc? organizowana w październiku 2011 roku Przesłaniem kampanii adresowanej do dorosłych, młodzieży i dzieci jest propagowanie życia bez narkotyków i protest przeciwko nim. rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi W 2011 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wieczfnia Kościelna były przeznaczone środki finansowe w kwocie 46.977,00zł. Realizacja 43.132,70zł stanowi 91,8% planu. Poniesiono następujące wydatki: - wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ? 6.

321,20zł (9 posiedzeń). - zakup materiałów i wyposażenia -9.458,03zł, w tym zakupy związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. - zakup usług pozostałych ? 26.981,47zł, w tym na realizację wniosków o leczenie osób uzależnionych i nadużywających alkoholu, prowadzenie profilaktycznego działania informacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. W okresie letnim zorganizowano dwutygodniowy wypoczynek z profilaktycznym programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Komisja skierowała na wypoczynek 11-cioro dzieci w miejscowości nadmorskiej. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz projekty dla dorosłych realizowane 2011 roku: - Szkoła Podstawowa w Windykach dla uczniów klas I-V zajęcia profilaktyczne w ramach programu ?Jestem mądry, a więc wolny od nałogów?, - Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich dla uczniów klas I-VI zajęcia w ramach programu ?Ferie w szkole, to jest wielka sprawa ? zdrowie, ruch i zabawa?, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfni Kościelnej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wieczfni Kościelnej, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej, Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej oraz Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna przygotowała program zajęć sportowoedukacyjnych z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, - Zajęcia sportowo-ruchowe ?Radość życia bez nałogów? skierowane do osób dorosłych z terenu gminy Wieczfnia Kościelna, - Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji ?Cała Polska biega?. Impreza skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. W ramach imprezy odbył się piknik integracyjny połączony z konkursami sportowymi z nagrodami oraz elementami profilaktyki, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii ?Zachowaj Trzeźwy Umysł? 2011, która jest największą akcją edukacyjno-profilaktyczną w Polsce, - Cykl imprez środowiskowych z elementami programu profilaktyczno-edukacyjnego w miejscowości Pogorzel, Grzybowo, Wąsosze i Grzybowo-Kapuśnik, Chmielewko, Pepłowo i Bonisław.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 21 ?

Poz. 6124

Dział 852 ? Pomoc społeczna Struktura wydatków wg rozdziałów Rozdział Ogółem 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki ZUS 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 zasiłki i pomoc w naturze 85215 dodatki mieszkaniowe 85216 zasiłki stałe 85219 ośrodki pomocy społecznej 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa 85228 usługi opiekuńcze 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 pozostała działalność Plan 2011r. 2 560 526,00 1 000,00 2 082 250,00 10 980,00 101 660,00 10 800,00 60 880,00 213 830,00 3 000,00 2 390,00 5 000,00 68 736,00 Wykonanie 2011r. 2 545 703,40 1 000,00 2 082 247,22 10 875,88 99 924,,08 9 859,80 58 962,46 205 973,02 3 000,00 612,12 5 000,00 68 248,82 Stopień wykonania planu 99,42% 100,00% 100,00% 99,05% 98,29% 91,29% 96,85% 96,33% 100,00% 25,61% 100,00% 99,29%

Pomoc społeczna finansowana ze środków publicznych umożliwia osobom objętym opieką pokonywanie trudnych sytuacji życiowych, wspiera wysiłki zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i zapewnia egzystencję w godnych warunkach. Zadaniem pomocy społecznej jest także profilaktyka i prewencja czyli zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Powyższe zadania realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2011 roku ośrodek zatrudniał 8 pracowników: kierownik, 3 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. księgowości ? ? etatu, 2 opiekunki domowe w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 2 miesięcy 1 osoba na umowę zlecenia w celu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku. Wydatki realizowane w tym dziale wykazują tendencję wzrostową z roku na rok. W 2011 roku na w/w cele wydano o 146.242zł więcej niż w 2010 roku. Wzrost wynika nie tylko z większej liczby osób korzystających z pomocy ale również z rozszerzania katalogu zadań własnych i zlecanych. Źródła finansowania pomocy społecznej

91,3%

8,7%

dotacje z budżetu państwa

środki własne budżetu gminy

dotacje budżetu państwa 2.324.572,16zł (91,3% ogółu wydatków) środki własne budżetu gminy 221.131,24zł (8,7% ogółu wydatków)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 22 ?

Poz. 6124

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki zaplanowane na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.

000zł zostały wykorzystane w 100%. rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymana dotacja w kwocie 2.082.200zł została w 100% wykorzystana na wypłatę świadczeń w kwocie 1.979.666,80zł, ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców ? 44.631,56zł oraz koszty związane z obsługą ? 57.901,64zł. rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotację na zadania zlecone w kwocie 5.570,00zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.569,20zł. Niewykorzystaną kwotę 0,80zł zwrócono do 31-12-2011 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotację na zadanie własne w kwocie 4.310,00zł wydatkowano na składkę zdrowotną od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe w kwocie 4.245zł (98,5% planu) Niewykorzystaną kwotę 65zł zwrócono do 31-12-2011 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Zaangażowanie środków własnych 1061,68zł. rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 51.500,00zł wydatkowano w 100%. Z środków własnych gminy były wypłacane: - zasiłki celowe ? 39.251,45zł, - zasiłki celowe zawiązane z realizacją projektu systemowego ,,Od jutra idę do pracy? - 9.172,63zł. rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe ? wydatki związane z wypłatą i obsługa dodatków mieszkaniowych ? 9.859,80zł co stanowi 91,29% planu. Plan zabezpieczał środki na wypłatę świadczeń dla większej liczby osób uprawnionych niż wynikało to z realnego zapotrzebowania. rozdz. 85216 Zasiłki stałe ? dotacja w kwocie 47.880zł została wykorzystana w 98,5% na wypłatę zasiłków. Niewykorzystaną kwotę 710,04zł zwrócono do 31-12-2011 roku na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Środki własne przeznaczone na ten cel wyniosły 11.792,50zł. rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej Realizacja wydatków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej ? 205.973,02zł co stanowi 96,3% planu. Dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i działalność ośrodka w kwocie 82.388,00 została wykorzystana w 100%. Główne wydatki: wynagrodzenia i pochodne ? 188.427,25zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii, gazu, licencji i akcesoriów komputerowych ?10.380,95zł, usługi ? 4.614,49zł, szkolenia, delegacje ? 2.550,33zł. rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na podstawie Uchwały Nr VI/54/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. wydatkowano kwotę 3.000zł w formie dotacji dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z umową środki zostały wykorzystane właściwie i rozliczone terminowo do końca roku. rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ? zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych sprawowaniem opieki nad podopiecznymi. Brak potrzeb związanych z tego rodzaju pomocą spowodowało niskie wykorzystanie środków - 612,12zł tj. 25,6% planu, które nie miało wpływu na realizację wydatków w pomocy społecznej rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotację na zadanie zlecone w kwocie 5.000zł przeznaczono w 100% na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź, huragan. rozdz. 85295 Pozostała działalność Wykonanie wydatków 68.248,82zł ? 99,3% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

? 23 ?

Poz. 6124

Realizowano następujące zadania: - Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania? łączne wydatki 44.054zł, środki własne 13.554zł, 30.500zł dotacja z budżetu wojewody. Programem objętych zostało 149 dzieci uczących się, którym posiłek wydawały szkoły. W ramach programu doposażono ze środków własnych trzy punkty przygotowania i wydawania posiłków w szkołach na terenie gminy w niezbędny sprzęt o wartości 1.978zł ze środków własnych. - Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- zadanie zlecone. Wypłata świadczeń 16.000zł sfinansowana z dotacji budżetu państwa. Niewykorzystaną kwotę 200zł zwrócono do 31-12-2011 roku na rachunek Maz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5255

  zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.3394

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.2997

  zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.5415

  zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6123

  uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6122

  uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

  uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

  uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6119

  uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?SZWARLIKOWSKA? na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego ? Okulickiego ? Placu Ks. Romana Kotlarza w Radomiu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.