Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6125

Tytuł:

porozumienie nr 2/FN/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świercze prowadzenia i finansowania zadań publicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Zarząd Powiatu Pułtuskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6125
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6125

POROZUMIENIE Nr 2/FN/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świercze prowadzenia i finansowania zadań publicznych w Pułtusku pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Pułtuski ? Edward Marek Wroniewski, 2. Wicestarosta Pułtuski ? Andrzej Dolecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ? Krystyny Rzepnickiej a Gminą Świercze reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Świercze ? Adama Misiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Anny Puchalskiej. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/148/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świercze prowadzenia zadań publicznych w 2012 roku Strony zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Powiat Pułtuski powierza Gminie Świercze wykonanie następujących zadań publicznych: 1) zakup i założenie przepustów oraz udrożnienie rowów przy drodze powiatowej o Nr 3420W Klukowo ? Świerkowo, 2) zakup przepustów do remontu drogi powiatowej o nr 3419W Kowalewice Włościańskie ? Gołębie. § 2. Zarząd Powiatu w Pułtusku udziela Gminie Świercze prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane określone w § 1. § 3. Zadania, o których mowa w § 1 finansowane będą z budżetu Gminy Świercze. § 4. Przy udzielaniu zamówień związanych z realizacją zadań o których mowa w § 1 Gmina Świercze zobowiązuje się stosowania procedur właściwych do wartości zadań objętych niniejszym porozumieniem. § 5. Z ramienia Powiatu Pułtuskiego wyznacza się Pana Juliana Kutnera Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych jako przedstawiciela do kontaktów, bieżących uzgodnień, kontroli i nadzoru nad realizacją zadań oraz jako przedstawiciela do odbioru końcowego robót. § 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadań o których mowa w § 1 (w tym naruszenie procedur obowiązujących przy wydatkowaniu środków przeznaczonych na realizację powierzonych zadań) Powiat Pułtuski ma prawo wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym. § 7.1. Wójt Gminy Świercze przedłoży Zarządowi Powiatu informację z realizacji zadań, o których mowa w § 1 w terminie 30 dni po ich zakończeniu. 2. Po zakończeniu realizacji zadań Wójt Gminy Świercze przekaże Zarządowi Powiatu w Pułtusku rzeczowe składniki majątku trwałego wraz z wartością wykonanych robót dla zadań określonych w § 1 dowodem PT (protokół przekazania przejęcia środka trwałego) wystawionym na podstawie protokołu zdawczo ? odbiorczego. § 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2012r.

09:01:08

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6125

§ 9. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 12. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zarządu Powiatu i jeden dla Gminy Świercze. Starosta: Edward M. Wroniewski Wicestarosta: Andrzej Dolecki Skarbnik Powiatu: Krystyna Rzepnicka Wójt: Adam Misiewicz Skarbnik Gminy: Anna Puchalska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5502

  uchwała nr 98/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5501

  uchwała nr 97/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2605

  uchwała nr 61/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2606

  uchwała nr 62/XII/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.2682

  uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Świercze oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6124

  zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6123

  uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6122

  uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

  uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6120

  uchwała nr 386/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nadanym Uchwałą Nr 164/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.