Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.6126

Tytuł:

uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Radzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 6126
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 września 2012 r. Poz. 6126

UCHWAŁA Nr XVIII/100/2012 RADY GMINY RADZANÓW z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala co następuje: § 1.1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Radzanów może otrzymać pomoc finansową na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, z wyjątkiem tych, które są związane z działalnością gospodarczą. 2. Udzielona pomoc finansowa nie może przekraczać 95% kosztów realizacji zadania. 3. Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w formie dotacji pochodzi z budżetu Gminy Radzanów. 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, jest określona w uchwale budżetowej gminy na dany rok. § 2.1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: a) pełną nazwę wnioskodawcy, b) adres wnioskodawcy, c) datę i numer wpisu do katastru wodnego, d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, f) wielkość wnioskowanej dotacji, g) szczegółowy opis zadania, h) termin i miejsce realizacji zadania, i) harmonogram realizacji zadania, j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, oraz udział własny członków spółki wodnej, o którym mowa w art. 164 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.), k) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

09:00:48

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?2?

Poz. 6126

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Do wniosku należy dołączyć: a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku, c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji. 5. Wójt Gminy Radzanów może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji. 6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Radzanów wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku. 7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. § 3.1. Informacje o możliwości złożenia wniosku Wójt Gminy Radzanów podaje do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radzanów oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radzanów. 2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy Radzanów wskazuje: a) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Radzanów na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w §1 ust. 1 w danym roku, b) termin składania wniosków. § 4.1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Radzanów po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Radzanowie mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę i znaczenie zadania dla gospodarki wodnej. 2. Wójt Gminy Radzanów pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwiania wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia stosownej umowy. § 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy określającej: 1. szczegółowy opis zadania w tym cel na jaki dotacja została przyznana, 2. termin realizacji zadania 3. wysokość dotacji, 4. termin i formę przekazania dotacji, 5. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 15 listopada danego roku budżetowego, 6. obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, 7. tryb kontroli wykonywania zadania, 8. termin i sposób rozliczania dotacji, 9. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 14 dni od daty zakończenia zadania. § 6.1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania. 2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać: a) pełną nazwę spółki wodnej, b) adres c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?3?

Poz. 6126

d) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, e) wielkość rozliczanej dotacji, f) szczegółowy opis zrealizowanego zadania, g) termin i miejsce realizacji zadania, h) harmonogram zrealizowanego zadania, i) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich finansowania, j) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Do sprawozdania należy dołączyć: a) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji, b) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu. § 7.1. Wójt Gminy Radzanów lub osoba przez niego upoważniona może dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania. 2. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust. 1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny prawidłowości wykonania zadania. 3. Zakres oceny może obejmować: a) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji, b) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową, c) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania, d) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie dokonanej oceny wykonania zadania Wójt Gminy Radzanów ma prawo: a) wskazać spółce sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, b) wstrzymać przekazywanie dotacji, c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, d) żądać zwrotu dotacji. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Radzanów: Antoni Rajnik

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?4?

Poz. 6126

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?5?

Poz. 6126

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?6?

Poz. 6126

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lipca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

?7?

Poz. 6126
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4343

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4026

  uchwała nr 107/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2021

  uchwała nr 127/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.99.3152

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5306

  uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6125

  porozumienie nr 2/FN/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Świercze prowadzenia i finansowania zadań publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6124

  zarządzenie nr 64/2012 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6123

  uchwała nr 391/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6122

  uchwała nr 390/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury ?Idalin? w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6121

  uchwała nr 388/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.