Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 637
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 637

UCHWAŁA NR XVI/137/12 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Radwanice, gmina Siechnice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381 z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje: § 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania z ulicy Szerokiej ? działki gruntu nr 516/5 obręb Radwanice, gmina Siechnice, powstałej z podziału dz. nr 516/4. § 2. 1. Położenie działki wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawierają załączniki graficzne do niniejszej uchwały: nr 1 ? mapa ewidencyjna, nr 2 ? wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Roman Kasprowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 637 ? Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?3? Poz. 637 ? Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/137/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.119.2397

  uchwała nr 72/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132G w miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2540

  uchwała Nr LX/329/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1777

  uchwała nr 233/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia ulicy Wiarowej w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1543

  uchwała nr 119/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie pozbawienia Placu Świętego Floriana w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1638

  uchwała nr 146/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Ignacego Łukasiewicza w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok

 • uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Karpacz na 2012 rok

 • uchwała nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.